بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار سال پانزدهم پاییز 1401 شماره 59 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقش ماه های مذهبی در رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیل گری حاکمیت شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گرایش های احساسی سرمایه گذاران ریسک سقوط قیمت سهام حاکمیت شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۸
هدف این پژوهش، بررسی نقش ماه های مذهبی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیل گری حاکمیت شرکتی است. منظور از ماه های مذهبی، ماه های رمضان و محرم هستند. از دوره تصدی مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، استقلال هیأت مدیره، مالکیت اعضای هیأت مدیره، اندازه موسسه حسابرسی و مالکیت سرمایه گذاران نهادی به عنوان مؤلفه های حاکمیت شرکتی استفاده شده و تعداد132شرکت در دوره14/8/92 هجری شمسی مصادف با1/1/1435(اول محرم) هجری قمری تا تاریخ 19/6/97 هجری شمسی مصادف با 29/12/1439(آخر ذی الحجه) هجری قمری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، الگوی رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های پانلی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد تفاوت معنی داری بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ریسک سقوط قیمت سهام در ماه های رمضان و محرم در مقایسه با سایر ماه ها وجود دارد، هم چنین، حاکمیت شرکتی دارای اثر معناداری بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ریسک سقوط قیمت سهام در ماه های رمضان و محرم می باشد. به عبارتی، در شرکت هایی با سطح حاکمیت شرکتی بالاتر، احساسات سرمایه گذار اثر مطلوب تری را بر ریسک سقوط قیمت سهام خواهد داشت.
۲.

بررسی رفتار توده ای سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران: شواهدی از نوسانات نرخ سود و نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار توده ای سرمایه گذاران نوسانات نرخ سود نوسانات نرخ ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۳۸
در اقتصاد رفتاری فرض بر این است که رفتار افراد به طور کامل نیست و امکان بروز رفتار غیر منطقی در تصمیم گیری افراد وجود دارد. یکی از این تورش های رفتاری به عنوان رفتار توده وار شناخته شده است. پژوهش پیش رو با هدف بررسی تاثیر تغییر نرخ سود و تغییر نرخ ارز بر رفتار توده ای سرمایه-گذاران شرکت ها، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با پژوهش کرد. روش پژوهش، از نوع کاربردی و روش آماری بکار رفته شامل الگوی رگرسیون چند متغیره پانل است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، داده های مالی نمونه آماری شامل 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال های 1392 - 1398 و به صورت ماهانه جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین رفتار توده ای سرمایه گذاران و افزایش نرخ سود رابطه مثبت و معناداری برقرار است؛ و همچنین بین رفتار توده ای سرمایه گذاران و افزایش نرخ سود در بازارهایی با شاخص بازار پایین نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در حالیکه بین رفتار توده ای سرمایه گذاران و افزایش نرخ سود در بازارهایی با شاخص بازار بالا ارتباط معناداری یافت نشد. همچنین، یافته های پژوهش نشان داد که بین رفتار توده ای سرمایه گذاران وکاهش نرخ ارز در بازارهایی با شاخص بازار پایین ارتباط منفی و معناداری برقرار بوده، ولی بین رفتار توده ای سرمایه گذاران وکاهش نرخ ارز در بازارهایی با شاخص بازار بالا ارتباط معناداری وجود ندارد.
۳.

کمیته حسابرسی در ایران: چالش ها و موانع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کمیته حسابرسی موانع پیاده سازی حاکمیت شرکتی نظریه زمینه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۵
به منظور تقویت و توسعه حاکمیت شرکتی در ایران، در دهه اخیر بر اساس رهنمودها و الزامات مقامات نظارتی به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، استقرار کمیته حسابرسی در شرکت ها و مؤسسات اعتباری در کانون توجه قرارگرفته است. جوان بودن این سازوکار درونی حاکمیت شرکتی، چالش های فراوانی برای اجرای آن به همراه داشته است و از طرفی بسیاری از جنبه های آن ازجمله چالش های پیاده سازی و اجرای آن در ایران، کمتر تبیین شده است. پژوهش های گذشته نیز جنبه های محدودی از چالش ها و موانع توسعه کمیته حسابرسی را مدنظر قرار داده است؛ بنابراین برای تبیین و توصیف جامع از جنبه های گوناگون چالش های کمیته های حسابرسی ایران و راهبردهای ارتقای آن، برای بار نخست، با بهره گیری از رهیافت کیفی و به کمک روش نظریه زمینه ای و استفاده از مصاحبه های عمیق، ذینفعان اصلی کمیته حسابرسی موردپژوهش قرار گرفتند. برای این منظور با 34 نفر از ذینفعان اصلی کمیته حسابرسی مصاحبه صورت گرفت. بعلاوه از داده های متنی مندرج در 31 مقاله، یادداشت و میزگرد منتشرشده در مجله ها و نشریه های حرفه ای پیرامون کمیته حسابرسی که عمدتاً ارائه کننده دیدگاه ذینفعان پیرامون کارآمدی کمیته حسابرسی و چالش های آن بود، نیز استفاده شد. داده های پژوهش به کمک روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی که ویژه رویکرد نظریه زمینه ای است، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مقوله های کلان، مقوله های اصلی و خرد مقوله ها (مفاهیم) استخراج گردید. بر اساس آن، چالش های پیاده سازی و اجرای کمیته حسابرسی به صورت چندوجهی و پیرامون عناصر مدل مفهومی یا الگوی پدیدار شده به عنوان نظریه و الگویی ظهور یافته ارائه گردید.
۴.

الگوی عوامل موثر بر ریسک تسویه کارگزاران نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک تسویه اتاق پایاپای کارگزاران بورس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۹
اتاق های پایاپای یکی از ارکان اصلی بازارهای سرمایه تلقی می گردند و یکی از مهم ترین ریسک های مرتبط با اتاق های پایاپای، ریسک نکول کارگزاران در تسویه عملیات معاملاتی است. از این رو این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر این ریسک سعی در ارایه الگویی جهت شناسایی و اولویت بندی این عوامل دارد. بدین منظور پس از مطالعه منابع موجود، با استفاده از مصاحبه با خبرگان امر و تحلیل محتوای آن، مدل مفهومی مربوطه تهیه شده و سپس با جمع آوری نظرات متخصصان از طریق پرسشنامه و تحلیل عاملی تاییدی مدل مزبور اعتبارسنجی گردید. همچنین بر اساس آزمون فریدمن، این عوامل اولویت-بندی گردید. بدین ترتیب، بر اساس تحلیل های انجام شده، عوامل موثر بر ریسک تسویه کارگزاران در چهار بعد عملکرد کارگزار (مهم ترین بعد)، تعاملات و قراردادهای بین کارگزار و بانک ها، عملکرد مشتریان و متغیرهای زیرساختی و بازار بخش بندی می گردد که در مجموع شامل 10 مولفه بوده و مباحث مربوط به ضعف زیرساخت قانونی مهمترین این مولفه هاست.
۵.

بکارگیری شبکۀ هوش مصنوعی و مدل شبکۀ بی زین برای پیش بینی ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک نقدینگی شبکه هوش مصنوعی مدل شبکه بیزین الگوریتم ژنتیک الگوریتم لونبرگ مارکوارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۷۶
بانکهایی که در محیط اقتصادی کنونی فعالیت می نمایند باید با طیف وسیعی از ریسک هایی که در تعقیب آنها هستند مقابله نمایند. چنانچه نقدینگی را در دسترس بودن وجه نقد یا معادلهای نقد در نظر بگیریم، می توانیم ریسک نقدینگی را ریسک زیان ناشی از فقدان نقدینگی یا معادل نقد و یا بطور دقیق تر ریسک زیان ناشی از عدم توانایی در تأمین منابع مالی مورد نیاز در سطح معقول اقتصادی و یا اجبار به فروش دارایی یا توثیق آن به منظور پوشش تعهدات خواسته یا ناخواسته قلمداد کرد. در این پژوهش با بررسی عملکرد فصلی 10 ساله (1389 -1399) 23 بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با استفاده از شبکه هوش مصنوعی مدلی برای پیش بینی ریسک نقدینگی بانکها ارایه شده است. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم لونبرگ مارکوارت (LM) و الگوریتم ژنتیک بهترین روش آموزش انتخاب و سپس به منظور بهینه سازی متغیرهای مستقل ورودی مدل، الگوریتم تحلیل مولفه اصلی (PCA) بکار گرفته شده است. در نهایت پس از تعیین تعداد لایه های بهینه نهانی و بهره گیری از شبکه مدل بیزین (BN) شبکه عصبی طراحی و ریسک نقدینگی بانکهای پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور مدل سازی و نتایج تحلیل یافته های حاصل از پیش بینی این مدل ارایه شده است.
۶.

ارائه الگویِ نگرش اینرسیک مدیرعامل در عدمِ انعکاس اخبار منفی به بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرش اینرسیک مدیرعامل عدمِ انعکاس اخبار منفی طرحواره ی شناختی فومو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۶
هدفِ این پژوهش ارزیابیِ نگرش مقاومت مدیرعامل در انعکاس اخبار منفی به بازار سرمایه می باشد، نگرشی که به دلیل عدم انعطاف پذیری سطحی از اینرسی سازمانی مدیران را نشان می دهد. این پژوهش که از نظر معیارِ روش شناسی نتیجه، توسعه ای و از معیارِ نوع داده ترکیبی بوده، از سه تحلیلِ فراترکیب جهت شناسایی مولفه ها و مضامین؛ تحلیلِ دلفی جهت تعیین حدِ کفایت نظری در بخش کیفی و تحلیل بازنمایی سیستمی برای ارائه الگویِ نگرش اینرسیک مدیرعامل در انعکاس اخبار منفی به بازار سرمایه در بخش کمی استفاده شد. نتایج در بخش کیفی از تاییدِ ۱۷ مضمون در قالبِ سه مولفه ی اصلیِ نگرش اینرسیک بینشِ مدیرعامل؛ نگرش اینرسیک عملکردِ مدیرعامل؛ نگرش اینرسیک روانشناختیِ مدیرعامل حکایت دارد. نتایج در بخش کمی به صورت تفکیک شده نشان داد، مهمترین محرک و پیامد در مولفه ی نگرش اینرسیک بینشِ مدیرعامل بینش منفیِ ترس از دست دادن جایگاه مدیرعاملی در افشای اخبار بد و عدم توانمندی مدیرعامل در شناخت نیازهای اطلاعاتی ذینفعان می باشد. از طرف دیگر محرک و پیامد مهمِ نگرش اینرسیک عملکردِ مدیرعامل، وجودِ استانداردهای ضعیف حسابداری در افشای اخبار بد و عدم تناسب نیازهای اطلاعاتی ذینفعان با فرهنگ مطلوبیت اطلاعات در افشای اخبار بد بود. در نهایت مشخص شد، دو مضمونِ منبع کنترل بیرونی مدیرعامل در افشای اخبار بد و عدم خودباوری مدیرعامل در افشای اخبار بد محرک اصلی در نگرش اینرسیک روانشناختی محسوب می شود.
۷.

تاثیر گزارشگری مالی فرصت طلبانه بر کارایی عملیاتی شرکت های همتا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت های همتا کارایی عملیاتی گزارشگری مالی فرصت طلبانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۴
در این پژوهش تاثیر گزارشگری مالی فرصت طلبانه بر کارایی عملیاتی شرکت های همتا بررسی شده است. گزارشگری مالی فرصت طلبانه، با استتار ضعف عملکرد اقتصادی شرکت، باعث می شود، شرکت های همتا در تفسیر نشانه های مربوط به وضعیت اقتصادی آتی دچار سوء گیری شده و با ارزیابی نادرست فرصت های سرمایه گذاری، تصمیمات مخارج سرمایه ای غیر بهینه ای اتخاذ کنند. یافته های تحقیق مبتنی بر داده های 212 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1400 (مشتمل بر 1,666 مشاهده شرکت-سال) نشان می دهد، اقدام شرکت ها به گزارشگری مالی فرصت طلبانه، منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری شرکت های همتا می شود. با این وجود، تمامی شرکت های همتا به صورت یکسان تحت تاثیر گزارشگری فرصت طلبانه، قرار نمی گیرند. شرکت های دارای عملکرد ضعیف در گذشته، با شدت کمتری متحمل آثار منفی گزارشگری فرصت طلبانه شرکت های همتا می شوند. به این مفهوم که رقابت ناشی از گزارشگری فرصت طلبانه، می تواند با تحریک انگیزه شرکت های دارای عملکرد ضعیف، باعث حرکت این شرکت ها به سطح بهینه تر سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش کارایی سرمایه گذاری عملیاتی آنها شود. همچنین، شرکت های پیشرو در صنعت به دلیل، عدم اتکا و تاثیرپذیری کمتر از رقبا، چندان تحت تاثیر عملکرد متورم ناشی از گزارشگری مالی فرصت طلبانه شرکت های همتا قرار نمی گیرند.
۸.

اثر خروج آمریکا از برجام و معاملات اختلال زا بر بازدهی بازار بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازدهی بازار بورس اوراق بهادار تهران برجام معاملات اختلال زا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
بازار بورس به عنوان یک منبع اصلی تأمین مالی، نقش مهمی در هدایت پس اندازها به بخش های تولید در همه کشورها ایجاد می کند. بنابراین مطالعه عوامل اثرگذار بر این بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو هدف اصلی این مقاله بررسی اثر معاملات اختلال زا و خروج آمریکا از برجام بر بازدهی بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری شامل 248 شرکت منتخب پذریرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. الگوی مطالعه نیز بر اساس داده های تلفیقی و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) طی سال های 1397-1390 با استفاده از نرم افزار استتا15 برآورد شده است. مطابق با نتایج تجربی متغیرهای خروج آمریکا از برجام، معاملات توده وار و اندازه شرکت دارای اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بازار بورس اوراق بهادار تهران است، در حالی که معاملات اختلال زا دارای اثر منفی و معناداری بر این بازدهی است.
۹.

مدل سازی پیش بینی جهش های شاخص بازار سهام بر اساس رویکرد شبکه عصبی بازگشتی یادگیری عمیق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهش بازار سهام پیش بینی یادگیری ماشین شبکه عصبی بازگشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۸
هدف از انجام این پژوهش بررسی دقت پیش بینی جهش های شاخص سهام بر اساس روش های مختلف یادگیری ماشین در بورس اوراق بهادار تهران است. برای رسیدن به این هدف، در گام نخست جهش های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392 تا 1399 بر اساس رویکرد ARJI-GARCH استخراج گردید. در گام بعدی، با بهره گیری از رویکردهای جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بازگشتی مبتنی بر یادگیری عمیق به پیش بینی جهش های شاخص سهام پرداخته شد. بدین منظور، از 80 درصد کل داده ها به عنوان دوره یادگیری ماشین (درون نمونه) و مابقی داده ها به عنوان دوره آزمون (خارج از نمونه) استفاده شده است. نتایج پیش بینی 1، 3 و 6 روزه برای دوره آزمون (خارج از نمونه) نشان می دهد که روش یادگیری ماشین مبتنی بر شبکه عصبی بازگشتی حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM) نتیجه بهتری نسبت به سایر مدل های مورد بررسی برای هر سه افق پیش بینی داشته است.
۱۰.

ساختار صندوق سرمایه گذاری جسورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار صندوق سرمایه گذاری جسورانه مشارکت محدود شرکت تجاری بازار سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۷
سرمایه گذاری جسورانه نوعی شیوه تأمین مالی و از نهادهای مالی بازار است که به تأمین مالی توأم با مدیریت فنی شرکت های دانش بنیان می پردازد. زمینه این روش تأمین مالی بر سرمایه گذاری روی اموال بر پایه ایده های مبتکرانه با هدف تجاری سازی آنها تمرکز دارد. بررسی ساختار این نهاد مالی که در قالب "صندوق سرمایه گذاری جسورانه" تشکیل می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چراکه ساختار صندوق است که چارچوب کلی فعالیت آن را تعیین و حقوق، وظایف و حدود مسئولیت ارکان آن را ترسیم می کند و از جمله پاسخ این مسایل را روشن می سازد که اولاً چارچوب کلی صندوق و اجزای آن کدام است؛ ثانیاً تأمین سرمایه از سوی کدام دسته از شرکا صورت می گیرد و از طرفی مدیریت صندوق توسط چه اشخاصی انجام می شود و ثالثاً میزان مسئولیت آنها به چه میزان است؛ نتایج این مطالعه نشانگر آن است که در حقوق آمریکا و انگلیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه دارای نوعی ساختار غیرشرکتی- در مقابل سازمان شرکت تجاری- موسوم به "مشارکت محدود" است. در حقوق داخلی نیز ساختار یادشده اساس اقتباس قرار گرفته است. ساختار مزبور از دو جزء شرکای مالی و شرکای ضامن شکل می گیرد؛ شرکای مالی تأمین سرمایه صندوق را به عهده دارند و دارای مسئولیت محدود هستند و شرکای ضامن به مدیریت عملیات صندوق می پردازند و مسئولیت نامحدود دارند.
۱۱.

ارزیابی یکپارچگی مالیات سبز براساسِ ارزش های تصمیم گیری ازدحامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یکپارچگی مالیات سبز ارزش های تصمیم گیری ازدحامی فرآیندِ تحلیل رتبه بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۷۶
هدف این پژوهش ارزیابی یکپارچگی مالیات سبز براساسِ ارزش های تصمیم گیری ازدحامی برمبنایِ نظریه همسانی ماتریس تفسیری (IRP) می باشد. این پژوهش برحسب روش شناسی در دسته پژوهش های ترکیبی (کیفی/کمی) قرار می گیرد و به لحاظ نتیجه جزء پژوهش های توسعه ای قلمداد می شود. در این پژوهش به منظور شناسایی مولفه ها (یکپارچگی مالیات سبز) و گزاره های پژوهش (ارزش های تصمیم گیری ازدحامی) از تحلیل فراترکیب و با مشارکت ۱۵ نفر از خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاهی استفاده شد. در بخش کمی مولفه ها و گزاره های شناسایی شده در قالب پرسشنامه های ماتریسی توسط ۲۲ نفر از مدیران شرکت های بازار سرمایه مورد ارزیابی تحلیل تفسیری قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد، گزاره ی مسئولیت اجتماعی در تصمیم گیری؛ کاهش تضاد منافع در تصمیم گیری و مشروعیت در تصمیم گیری به عنوان تاثیرگذارترین ارزش های تصمیم گیری ازدحامی در سطح بازار سرمایه می باشد که باعث تقویتِ پیامدِ کاهش آلایندگی های زیست محیطی به عنوان مولفه ی یکپارچگی مالیات سبز می شود. این نتیجه نشان می دهد ارزش های تصمیم گیری ازدحامی که پیگیری سطح قابل توجهی از ارزش های اجتماعی کثرت گرایانه را تشریح می نماید، یکپارچگی مالیات سبز را برای آیندگان تقویت می کند، چراکه با افزایش مالیات های سبز، شرکت ها برای توسعه مسئولیت های اجتماعی خود تلاش می نمایند تا با تقویت زیرساخت های تولید از حجم آالایندگی های خود به کاهند و از طریق افشای اطلاعات اختیاری در قالب صورت های مالی، اطمینان و اعتماد اجتماعی را به واسطه بینش در تصمیم گیری های ازدحامی را غنا بخشند.
۱۲.

تدوین مدل حمایت از سرمایه گذاران خرد در بازار سرمایه ایران (با تاکید بر نهادهای مالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت قانونی از سرمایه گذاران خرد راهبردهای حمایت از سرمایه گذاران خرد حاکمیت شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۹۸
هدف این پژوهش تدوین مدل حمایت از سرمایه گذاران خرد در بازار سرمایه ایران با تاکید بر نهادهای مالی می باشد در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری نظری و سپس نمونه گیری گلوله برفی، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه و افراد شاغل در ارکان نظارتی بازار سرمایه، با به کارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، عوامل مؤثر بر حمایت از حقوق سرمایه گذاران بررسی شده است. همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج شدند و مقوله های یاد شده به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند. مدل به دست آمده، با ارائه به پنج نفر از اعضای هیات علمی که چهار نفر از آنها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند، پس از پالایش به تأیید رسید. نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی مانند حمایت مالی، حمایت قانونی، حمایت رسانه ای ، حمایت آموزشی ، حمایت فرهنگی، حمایت از شفاف سازی اطلاعات، حمایت به پاسخ دهی سرمایه گذاران، حمایت نظارتی، حمایت از شفافیت در گزارشگری، حمایت از کیفیت حسابداری و حاکمیت شرکتی می توانند زمینه ساز اعتماد بیشتر به بازار سرمایه شوند و سرمایه گذاران خرد را به فعالیت در بازار سرمایه ترغیب نماید.
۱۳.

اهمیت پدیده بازگشت مکانیکی اهرم به میانگین و تاثیر آن بر شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازگشت مکانیکی اهرم به میانگین شتاب سود بازده شتاب قیمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۳
بازگشت اهرم به میانگین علی رغم تصمیمات تعدیل اهرم مالی شرکت مانعی در راه دستیابی به انتخاب درست اهرم بهینه است که این امر می تواند رشد سودآوری آتی و قیمت شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد. از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر پدیده بازگشت مکانیکی اهرم به میانگین بر استراتژی شتاب سود و بازده شتاب قیمت است. سنجش متغیر پدیده بازگشت مکانیکی اهرم به میانگین با استفاده از روش شبیه سازی بوت استرپ انجام می شود. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 1248 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387-1398 با استفاده از رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار R و ایویوز استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان داد افزایش پدیده بازگشت اهرم به میانگین باعث کاهش شتاب سود می شود و می توان پدیده بازگشت مکانیکی اهرم به میانگین را برای شرکت های ایرانی تائید کرد. همچنین نتایج نشان داد کاهش پدیده بازگشت مکانیکی میانگین به اهرم می تواند منجر به تغییرات قیمت در افق زمانی ۳ و ۶ ماهه شود؛ ام ا در دوره زمانی یکساله در کسب بازده اض افی حاص ل از شتاب قیمت تأثیرگذار نیست.
۱۴.

محدودیت دامنه نوسان و کارایی در حال تحول بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۸۹
در بازارهای سرمایه ی نوظهور قواعد محدودکننده ای نظیر دامنه نوسان قیمت جهت کنترل هیجانات و پیش گیری از سقوط و نوسان های شدید قیمت ها حاکم است. در حالی که وجود دامنه نوسان به دلیل ایجاد محدودیت در انعکاس به موقع اطلاعات در قیمت سهام می تواند موجب همبستگی سریالی و رد نادرست آزمون های کارایی بازار سرمایه گردد. هدف این مقاله ارزیابی کارایی ضعیف بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل های ضرایب ثابت و ضرایب متغیر با در نظر گرفتن محدودیت دامنه نوسان است. بدین منظور با استفاده از بازه های زمانی روزانه، هفتگی و ده روزه شاخص کل بورس در دوره زمانی 1385 لغایت دی ماه 1397 به بررسی معنی داری ضرایب مدل های ARMA-GARCH پرداخته شد. شواهد حاصل از معادلات فضای حالت، رهیافت کالمن و نمودار مسیر زمانی ضرایب مدل های ARMA-GARCH نشان داد که با رفع محدودیت مذکور می توان کارایی را در بازه ی زمانی طولانی تر تائید کرد. هم چنین نتایج نشان می دهد که با توسعه ی بازار سرمایه، درجه ی کارایی از سال 1385 به بعد در حال بهبود بوده است.
۱۵.

ارزیابی نقش تعدیلی مقایسه پذیری حسابداری در قیمت گذاری مسائل محیط اطلاعاتی حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۷۵
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش مقایسه پذیری حسابداری، بر ملاحظات قیمت گذاری مسائل محیط اطلاعاتی از جمله عدم اطمینان اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعاتی است. در این پژوهش برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی از دو معیار استفاده شده است. معیار اول بر اساس مدل ارائه شده توسط لارسون و ریساتک بر مبنای انحراف معیار جریان های نقدی به روش شرکت همسان شده( MF) اندازه گیری شده است. برای محاسبه معیار دوم نیز به کمک روش تحلیل عاملی یک شاخص ترکیبی از معیارهای مختلف مرتبط با عدم اطمینان سود و بازده، ساخته شده است. عدم تقارن اطلاعاتی نیز براساس دو معیار شاخص کیفیت اقلام تعهدی و شکاف خرید و فروش اندازه گیری شده است. همچنین تاثیر این عوامل بر بازده مورد انتظار سهامداران بر اساس مدل 5 عاملی فاما و فرنچ، بعنوان بازتابی برای قیمت گذاری مسائل محیط اطلاعاتی سنجیده شده است. به همین منظور، نمونه ای از داده های بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 1388 تا 1397 استخراج گردید و از مدل رگرسیون ترکیب شده برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد مقایسه پذیری سود و جریان های نقدی منجر به کاهش تاثیر عدم اطمینان اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعاتی محیط اطلاعاتی بر بازده مورد انتظار سهامداران می شود و اثرتعاملی مقایسه پذیری حسابداری بر ارتباط بین مسائل محیط اطلاعاتی و بازده مورد انتظار سهامداران تایید شد. بدین ترتیب استفاده کنندگان اطلاعات مالی در بازار سرمابه ایران و همچنین تدوین کنندگان استاندارد باید توجه ویژه ای به اهمیت مقایسه پذیری گزارش های مالی بعنوان یک عامل کیفی در بین سازمان ها داشته یاشند؛ چرا که این مهم باعث کاهش اثرات پارازیت های محیط اطلاعاتی بر تصمیم گیری ها می گردد.
۱۶.

مدل بهینه سازی چند هدفه سبد سهام با رویکرد ترکیبی فازی- استوار (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۴
تئوری نوین بهینه سازی سبد سهام مبتنی بر مدل بنیادین مارکویتز توسعه یافته است. مدل مارکویتز از لحاظ تئوری ویژگی های منحصر به فردی دارد، اما ضعف های آن مانع استفاده از این مدل در عمل می گردد. در این مدل عموما نرخ بازده بر اساس داده های گذشته استخراج می شود، لیکن دراین پژوهش از سناریوهای آتی مربوط به نرخ بازده، در فرآیند سرمایه گذاری استفاده شده است. مدل مارکویتز و تعمیم های بعدی آن چند هدفه هستند. در این پژوهش از توسعه ی رویکرد بهینه سازی چند هدفه زیمرمن که ساختاری فازی مانند دارد، استفاده شده است، همچنین جهت مواجهه با عدم قطعیت ها از رویکرد بهینه سازی استوار مبتنی بر حداقل رساندن تأسف استفاده شده است. به عبارتی دیگر ابتدا مدل زیمرمن را با در نظر گرفتن سناریوها و ترکیب های وزنی ویژه، برای دو هدف حداقل کردن ریسک و حداکثر کردن بازده، تشریح نموده و مرز پارتو را به دست آورده، سپس راه حل تأسف مینی ماکس را با توجه به سناریوها و ترکیب های وزنی لحاظ شده، محاسبه شده است. در نهایت، به منظور ارزیابی عملکرد و اعتبارسنجی مدل ارائه شده، اقدام به پیاده سازی آن در بورس اوراق بهادار تهران شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳