الله کرم صالحی

الله کرم صالحی

مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

تاثیر روش های گریز از مالیات بر کیفیت سود با تاکید بر مالکیت دولتی

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۶
مالیات یکی از مهمترین و عمده ترین هزینه های قانونی می باشند که افراد و بنگاه ها به موجب فعالیت های درآمدزای خود، متحمل می شوند و براساس تئوری نمایندگی، یکی از انگیزه های مدیریت سود، کاهش تعهدات و پرداخت های مالیاتی از طریق کمینه سازی نرخ مؤثر مالیات است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش های گریز از مالیات بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 لغایت 1397 با نمونه ای شامل 190 شرکت می باشد. روش های گریز از مالیات در این پژوهش شامل اجتناب مالیاتی، فرارمالیاتی و پایداری سود مالیاتی می باشد. همچنین برای اندازه گیری کیفیت سود، از معیار هموارازی سود استفاده شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آماری داده های ترکیبی و اثرات ثابت از طریق رگرسیون خطی حداقل مربعات عادی توسط نرم افزاز ایویوز10 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی و پایداری سود مالیاتی برکیفیت سود تأثیر منفی و معناداری دارد و متغیر تعدیل گر مالکیت دولتی، این رابطه منفی را تضعیف می کند.
۲.

Analyzing the efficiency of capital market relative to the decreas-ing and increasing information of the components of accounting earnings

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۵
This research investigates the capital market's efficiency relative to the decreasing and increasing information the components of cash and accrual of the accounting earnings. In the accrual accounting system, accounting earnings includes two components of cash and accrual. Information about decreasing and increasing values of the normal and abnormal portion of the changes in financial assets as a cash component is compared with the information on the decreasing and increasing amounts of discretionary and non-discretionary accruals. The required data was extracted from the financial statements of the listed companies in Tehran Stock Exchange during the years 2003 to 2017. In order to estimate the research models from the regression with the combined data as well as the equations system, the simultaneous equations system with the seemingly unrelated regression (SUR) approach are utilized and then some experiments are implemented to evaluate the research hypotheses by using Mishkin’s test. The results reveal that the capital market is inefficient in terms of the increasing information (positive portion) of accrual and discretionary accruals and information on abnormal changes in financial assets (increasing and decreasing), but rather on the information (negative) of discretionary and non-discretionary accruals and abnormal changes in the financial assets (increasing and decreasing).
۳.

تأثیر محافظه کاری اجتماعی بر هشداردهی (سوت زنی) حسابرسان؛ با تاکید بر نقش تعدیلی متغیرهای جنسیت و سن

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۱
مسئولیت اجتماعی حسابداران و حسابرسان در ارتقای شفافیت اطلاعات و اعتماد بخشی به عموم، نقش و مسئولیتی خطیر است. این مهم بعد از تشکیل جامعه حسابداران رسمی و همچنین بروز تقلب و فساد در نظام مالی کشور و نیز با گسترش و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیاز به سرمایه گذاری خارجی، اهمیت خاصی به خود گرفته است. هشداردهی(سوت زنی) به عنوان یک مکانیسم کنترلی و بخشی از حاکمیت شرکتی، روش مهمی برای جلوگیری و شناسایی تخلفات مالی بوده و سازوکاری برای کشف و کنترل اعمال خلاف در سازمان ها محسوب می شود. از طرفی انتظار می رود افرادی که محافظه کاری اجتماعی بالایی دارند، رفتارهای حرفه ای محافظه کارانه تری در حرفه حسابداری و حسابرسی داشته باشند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر محافظه کاری اجتماعی بر هشدار دهی حسابرسان با نقش تعدیلی متغیرهای جنسیت و سن است. مبانی نظری این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. فرضیه های پژوهش از طریق مدل رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرارگرفته است. نمونه آماری این پژوهش شامل 263 نفر از جامعه حسابداران رسمی، حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی در سال 1399 می باشند. یافته های حاصل از این پژوهش بیان می دارد که محافظه کاری اجتماعی بر هشدار دهی حسابرسان تأثیر معنادار دارد. همچنین متغیرهای جنسیت و سن حسابرسان بر رابطه بین محافظه کاری اجتماعی و سطح هشداردهی حسابرسان اثر تعدیلی دارند.
۴.

Idiosyncratic Risk and Disclosure of Corporate Social Responsibility: Emphasizing the Role of Corporate Governance

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۸
In this study, the impact of corporate social responsibility (CSR ) disclosure on idiosyncratic risk has been investigated concerning three stakeholder theory, information asymmetry, and risk management. It also goes further and explores the impact of some corporate governance mechanisms such as ownership structure, board characteristics, and incentive contracts on this relationship. To achieve the research objectives, 142 companies from Tehran Stock Exchange were selected through the systematic elimination method from 2010 through 2018 and the research hypotheses were tested using a combined data regression model with an integrated approach. The results show that CSR disclosure; by increasing transparency, reducing uncertainty, stakeholder satisfaction, and positive market signaling; reduces idiosyncratic risk. It was also found that the ownership concentration and managers’ remuneration by reducing CSR reporting lead to increased idiosyncratic risk, but government ownership, the duality of the CEO’s duties, the independence of the board of directors and the managers' equity decrease the corporate idiosyncratic risk by increasing CSR reporting. However, the effect of managers' remunerations and state ownership on the relationship between CSR reporting and corporate idiosyncratic risk was not confirmed at the 95% confidence level. Overall, from a theoretical viewpoint, a good corporate governance system can improve the quality of CSR, thereby improving corporate social reputation and reducing corporate idiosyncratic risk.
۵.

Stock Price Momentum Modeling: A Grounded Theory Approach

تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۶
Recently, understanding the anomalies in financial markets have severely chal-lenged the efficient market hypothesis (EMH). The price momentum is one of the anomalies described as the unexplained short-term return by Fama and French (1996). The present research strives for modeling the price momentum of winner stock in the Iranian capital market. The grounded theory method was used to explain this phenomenon. To this end, in-depth interviews were held with 32 experts operating in the professional and academic fields in 2018. The collected data was encoded in three steps, and the results were presented as a conceptual paradigm. The research findings identified the momentum causal factors in the behavioral level, the background factors in the social, macroeconomics, and mar-ket levels, the intervening factors in the global economics, macroeconomics, mar-ket, and company levels, and the strategies in the social, macroeconomics, market, the investment and finances institutions, and consequences factors in market level. The research findings suggest that the winner stock price momentum phenomenon should not be considered a speculation opportunity. Rather, it is an anomaly that has to be regulated with the proposed strategies according to the experts. The consequences of the adoption of these strategies include the stable and normal income for the market actors, the decrease in the loss inflicted on natural persons due to the market volatility, the management of anomalies, more effective attrac-tion and allocation of liquid capitals, the reduced credit risk of brokerages, and the acceleration of liquidation in the market.
۶.

طراحی مدل کنترل شوک مالی در شرایط شیوع ویروس کرونا در صنعت هتلداری (موردمطالعه: هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهد مقدس)

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۲
شیوع گسترده ویروس کرونا در واپسین ماه های سال ۲۰۱۹ میلادی تغییرات شگرفی بر بسیاری از صنایع و به تبع آن وضعیت مالی سازمان ها باقی گذاشت و در نتیجه آن، شمار بسیاری از سازمان ها به تغییرات بنیادی در ساختار خود، ارائه خدمات به صورت غیرحضوری و تعدیل نیروی انسانی با توجه به منابع مالی اقدام کردند. از مهم ترین این قبیل سازمان های خدماتی می توان به صنعت هتلداری اشاره کرد و این در شرایطی است که بزرگ ترین معمای پیش روی این صنعت در شرایط همه گیری کرونا و زندگی سازگار با کرونا این است که نمی توان اتاق ها یا طیف گوناگون خدماتی که در یک هتل برای گردشگران قابل عرضه است را به صورت غیرحضوری و از طریق برخط برای گردشگران عرضه کرد؛ لذا لزوم تطبیق فعالیت هتل ها برای کنترل شوک مالی گسترده ناشی از شیوع کرونا به شدت احساس می شود. خصوصاً برای هتل های پنج ستاره که هزینه های ثابت بالایی دارند این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا پژوهش حاضر با بهره گیری از نظرات خبرگان درصدد طراحی مدل کنترل شوک مالی در شرایط شیوع ویروس کرونا در صنعت هتلداری در شهر مشهد مقدس است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کارکنان سطوح اداری و ارشد (مدیران) هتل های موردمطالعه است. با توجه به حجم جامعه آماری پژوهش از روش سرشماری استفاده شد که جمعاً ۳۹۷ پرسشنامه بین کارکنان توزیع شد. شایان ذکر است با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در زمان انجام پژوهش بسیاری از کارکنان در هتل ها حضور نداشتند یا تعدیل شده بودند؛ لذا پس از کسب شاخص های نهایی و با توجه به شیوع ویروس کرونا به منظور حفظ سلامت مشارکت کنندگان در پژوهش به عنوان اعضای نمونه، پژوهشگر پرسشنامه محقق ساخت را برای اعضای نمونه با استفاده از شبکه های اجتماعی ارسال شد یا به صورت برخط نظر اعضای نمونه را جویا شد. برای تحلیل داده های خام از نرم افزار اسمارت پی آل اس استفاده شد و سرانجام با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مدل نهایی پژوهش طراحی شد. در این فرایند ابتدا شاخص های کسب شده در مدل قرار گرفت و پس از تکمیل، مدل پژوهش برای سنجش اعتبار مورد آزمون نیکوئی و برازش قرار گرفت و سرانجام مدل نهایی تهیه شد
۷.

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی، هزینه های نمایندگی با حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد

تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۷۷
هدف این پژوهش بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی، هزینه های نمایندگی با حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر 120 شرکت طی سال های 1389 الی 1395 به روش نمونه گیرى حذف سیستماتیک انتخاب گردید. روش تحقیق کتابخانه ای و همبستگی می باشد. برای اندازه گیری حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد از الگوی صامت و جاربویی (2017)، جریان نقد آزاد (FCF) به عنوان شاخص هزینه های نمایندگی و مسئولیت اجتماعی شرکتی از رتبه بندی حسینی و امجدیان (1396) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها و به کمک رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) با رویکرد داده های تلفیقی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین مسؤلیت اجتماعی و حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت ها با عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی بهتر، حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد کمتری دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که هزینه های نمایندگی شرکت ها باعث افزایش حساسیت وجه نقد می شود و این افزایش، اثر منفی مسئولیت اجتماعی شرکتی برحساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد را تعدیل می کند.
۹.

تأثیر شوک‌های قیمت نفت خام بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۶۵
با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تأثیرپذیری بخش‌های مختلف اقتصادی من‌جمله بورس اوراق بهادار تهران از نوسانات قیمت نفت، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شوک‌های قیمت نفت خام بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 می‌باشد. برای اندازه گیری شوک‌های قیمت نفت به پیروی از پژوهش خلیل جبران، چن، سعید و زب (2017) از سه عامل قیمت نفت، تکانه‌های قیمت نفت و تکانه‌های فروش نفت استفاده شده است. به همین منظور سه فرضیه تدوین گردید. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها به روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و با رویکرد داده‌های تابلویی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین قیمت نفت و بازده سهام در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود ندارد. در حالی که بین تکانه‌های قیمت نفت و بازده سهام رابطه منفی و معنی دار و بین تکانه‌های فروش نفت و بازده سهام شرکت‌های بورسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۱۰.

تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس با نقش واسط سرمایه فکری

تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۸۷
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس با نقش واسط سرمایه فکری می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و حجم جامعه ی پژوهش شامل 123 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی اهواز در سال 1397 می باشد. که با رجوع به جدول مورگان، حجم نمونه 92 نفر تعیین گردید. داده های لازم برای تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته شده بود جمع آوری شده است. برای تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه ها از روایی محتوی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید، که ضریب پایایی برای پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار-آن (1980) برابر با 0.85، برای پرسشنامه سرمایه فکری بونیتس و همکاران(2000) برابر با 0.92 و برای پرسش نامه عملکرد حسابرسان امبروز جونز و همکاران(2012) برابر 85/0 محاسبه گردید. در این تحقیق از مدل روابط ساختاری جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. برای تحلیل داده ها و انجام آزمون فرضیه ها و سایر تحلیل های این پژوهش نرم افزار آماری لیزرل به کار گرفته شد. نتایج به طور کلی نشان داد که بین هوش هیجانی و عملکرد حسابرس رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نقش میانجی متغیر سرمایه فکری بین هوش هیجانی و عملکرد حسابرس مورد تایید قرار گرفت.
۱۱.

Investigating the Effect of Profitability and Operating Cash Flow on Trademarks Value

تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
In the recent years, intangible assets and corporate brand have found a significant importance for corporates. These assets are accounted as essential for value making and even stabilizing the continuation of corporate trend. The purpose of the present study is to investigate the effect of profitability and operating cash flow on trademarks value in accepted corporate in Tehran stock exchange. The data were obtained from a sample of 76 different corporates from 2010 to 2015. The data were analysed using the least regular squares regression and integrated method. Considering the lack reassessment of assets in corporates and the effect of financial statement articles, to avoid the probable false distance between market value and stock book value per share (as assessment index of trademark) stock book value per share has been modified using annual inflation rate. Findings, both before and after modification of commercial values by annual inflation rate showed there was a positive and significant relationship between profitability and operating cash flow and trademarks value in the corporates studied.
۱۲.

تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت با تاکید بر مبانی فلسفی

تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۲۵۳
چکیده دراین مقاله به نقش و اهمیت تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت پرداخته می شود. با تاکید بر مبانی فلسفی تحقیقات کیفی ، در این تحقیق مباحث نظری و ادبیات روش شناسی و همچنین برخی مطالعات میدانی در حوزه حسابداری مدیریت تشریح می گردد. مقاله با چشم انداز وسیعی بر تحقیقات میدانی و طرح دیدگاه های مختلف (آموزشی ، اقتصادی و مشاوره ای ) نشان می دهد چگونه تحقیقات کیفی موجب گسترش و بهبود حسابداری مدیریت شده است. علاوه براین به چهار پارادایم تحقیقات کیفی شامل اثبات گرا، واقع گرا، نقدگرا و ساخت گرا و انواع تحقیقات کیفی شامل توصیفی، مثال زدنی، تجربی، اکتشافی و توجیهی و نمونه هایی از مطالعات مربوطه در حوزه حسابداری مدیریت اشاره شده است. در حسابداری مدیریت انجام تحقیقات کیفی با مطالعه در مکان های مختلف، بصورت میدانی و با تکرار بین تئوری و داده ها صورت می گیرد، پس از آن نتایج استخراج و تفسیر می گردد. همچنین در این مقاله به برخی از مشکلات و موانع تحقیقات کیفی در حوزه حسابداری مدیریت پرداخته شد.
۱۳.

Impact of Institutional Ownership and Board Independence on the Relationship Between Excess Free Cash Flow and Earnings Management

تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۵
However, the free cash flows scale is important for the financial health of the company, but it has also its own limitations. Moreover, it’s not immune from accounting tricks. Free cash flows can be considered as a measure of value for shareholders of listed companies on Tehran Stock Exchange. The managers of these companies have tended to use the earnings management for managing the free cash flow and ultimately shareholder value and wealth. The main objective of this study is to investigate the interactive effect of institutional ownership and board independence on the relationship between excess free cash flow and earnings management in the Tehran Stock Exchange. The study is applied and correlation research by its objective and nature. The variables used in this study have been extracted from the financial reports of listed companies in Tehran Stock Exchange and the web page of Tehran Stock Exchange in the period of 2009 to 2015. The results suggest that, "institutional ownership" and "board independence" on the relationship between "surplus free cash flow and earnings management" had no significant effect.
۱۴.

بررسی رابطه بین توانایی مدیریت با کارایی سرمایه گذاری و ریسک کاهش قیمت سهام

تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۲۹۶
ریسک ریزش قیمت سهام در بازار یکی از نگرانی های اصلی سرمایه گذاران است و پژوهش در این زمینه می تواند برای بازار سرمایه دارای اهمیت باشد. افزایش پدیدة ریزش قیمت سهام، سبب بدبینی سرمایه گذاران در مورد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می شود؛ این مسئله درنهایت می تواند سبب شود که سرمایه گذاران منابع خود را از بورس اوراق بهادار خارج کنند. هدف این مقاله بررسی ارتباط بین توانایی های مدیریت و سرمایه گذاری کارا با سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه با استفاده از داده های 152 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دورة زمانی سال های 1385 تا 1394 به بررسی این موضوع پرداخته شد. برای اندازه گیری توانایی مدیریت از مدل دمرجیان و همکاران (2013) که مبتنی بر متغیرهای حسابداری است، استفاده شده است. داده ها به روش داده های تابلویی و رگرسیون چند متغیره تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین توانایی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری رابطة معناداری وجود ندارد؛ درحالی که بین توانایی مدیریت و ریسک سقوط قیمت سهام رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
۱۵.

The Impact of Institutional Ownership on the Relationship between Tax and Capital Structure

تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۰
One of the reasons that companies avoid paying their taxes is that they choose to use debts for their funding. In other words, tax saving, an activity of companies to avoid taxpaying, can be used to finance corporate projects. Furthermore, since institutional owners are more inclined to supervise, they may shrink managerial behaviors to avoid taxpaying. In this study, institutional owners’ supervisory role about tax efficiency on corporate capital structure was investigated. For this purpose, a sample of 98 companies from 2005 to 2014 was selected from companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE). Following the research conducted by Kramer, multiple linear regression based on panel data and the econometric software Eviews were used for testing the research hypotheses. The results show that tax has a negative and significant impact and institutional ownership has a positive and significant impact on capital structure. In addition, the institutional ownership in corporate companies impacts and adjusts the relationship between tax and capital structure.
۱۶.

بررسی تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های تحت درماندگی مالی

تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۲۱۴
چکیده تحقیقات مالی به طور گسترده، تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها را مورد مطالعه قرار داده است. بر اساس این تحقیقات، بررسی رابطه بین جریان نقدی و سطح سرمایه گذاری یک روش معمول برای تجزیه وتحلیل مسائل مربوط به بیش و کم سرمایه گذاری است. در این پژوهش تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های تحت درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران برای 280 مشاهده (سال-شرکت) مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی به روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا به شکل دو مرحله ای و جهت استحکام نتایج از روش داده های طبقه بندی شده بر حسب فرصت سرمایه گذاری به روش حداقل مربعات استفاده شده است. نتایج پژوهش به روش داده های ترکیبی نشان داد که شرکت های درمانده مالی دارای فرصت سرمایه گذاری، سرمایه گذاری ها را متناسب با فرصت های موجود افزایش داده اند؛ ولی پس از تفکیک شرکت ها به دو طبقه شرکت های با فرصت سرمایه گذاری زیاد و کم، مشخص شد در نمونه شرکت های بورسی در ایران طی سال های 1390 تا 1393، شرکت های درمانده مالی بدون توجه به فرصت سرمایه گذاری اقدام به افزایش سطح سرمایه گذاری نموده اند.
۱۷.

واکاوی نارسایی ها و تنگناهای مربوط به نقش حسابداری در فرایند تصمیم گیری مدیران

کلید واژه ها: مدیریت ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تصمیم گیری و گزارشگری اطلاعات مالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رهبری
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری کلیات
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۳۲۵
در دنیای متلاطم و متغیر امروزی و وجود روابط گوناگون خطی و غیرخطی در میان متغیرها و پدیده های محیطی ، تصمیم گیری کار مشکلی است. در چنین شرایطی مدیران باید مجهز به اطلاعات دقیق ، مربوط و به موقع باشند. یکی از مهمترین این اطلاعات ، اطلاعات حسابداری و مالی است که بیشترین کاربرد را در تصمیمات مدیریتی دارد. اطلاعات حسابداری قادر است هم نقش تسهیل کنندگی و هم نقش تأثیرگذاری تصمیمات را در فرایند تصمیم گیری مدیران بخوبی ایفاء کند. با وجود اهمیت و ضرورت نیاز به اطلاعات حسابداری و مالی در حوزه تصمیم گیری ، نقش حسابداری در فرایند تصمیم گیری مدیران نیز با نارسایی هایی مواجه بوده است. در این نوشتار برآنیم تا به واکاوی نارسایی ها و تنگناهای مربوط به نقش حسابداری در فرایند تصمیم گیری مدیران بپردازیم. این نارسایی ها در سه بخش کلی تحت عناوین کم اثر بودن محتوای گزارشگری اطلاعات مالی، قصور فراهم کنندگان اطلاعات حسابداری و عدم استفاده مدیریت از اطلاعات حسابداری ارائه می گردد1
۱۸.

مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازه گیری بازده مورد انتظار سهام

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مدل سه عاملی فاما و فرنچ مدل پنج عاملی فاما و فرنچ سودآوری عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰۶ تعداد دانلود : ۲۲۱۹
با توجه به رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مالی، پیچیدگی بازارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه گذاری، سرمایه گذاران و شاغلان بازارهای مالی نیازمند ابزارها، روش ها و مدل هایی هستند که در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین پرتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شد که نظریه ها، مدل ها و روش های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های مالی و محاسبه پیش بینی نرخ بازدهی سهام، مطرح شده و هرروز در حال توسعه و تغییر باشد. یکی از این مدل ها، مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد که طی دو دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. اخیراً (۲۰۱۳)، این دو محقق مدل قبلی خود را توسعه و مدل جدیدتری را ارائه نمودند. در این پژوهش به معرفی این الگوی جدید می پردازیم. تحقیقات تجربی در مورد توانایی این الگو در توضیح بازده سهام هنوز بدان شکل صورت نگرفته است و ارزیابی آن منوط به انجام تحققیات آتی خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان