الله کرم صالحی

الله کرم صالحی

مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
۱.

ارائه تحلیل مضمون استقرائی جهت مفهوم سازی و ارزیابی رخداد مکانیزم مقاومت در افشاء اخبار بد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رخداد مکانیزم مقاومت عدم انعکاس اخبار بد به موقع بودن گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 334 تعداد دانلود : 290
هدف: هر بازار سرمایه ای بر اساس بنیان گردش اطلاعات بنا نهاده شده است که باعث افزایش قدرت تصمیم گیری سرمایه گذاران بازار می شود. مدیران عامل شرکت ها در یکپارچه سازی افشای اطلاعات و ارتقای سطح قابلیت های اتکایی آن نقش بسزایی را ایفا می نمایند، که بسته به ویژگی های فردی یا اجتماعی و فرهنگی، انگیزه های افشای اطلاعات به خصوص اطلاعات منفی شرکت به بازار متفاوت است. هدف این پژوهش ارائه تحلیل مضمون استقرائی جهت مفهوم سازی و ارزیابی رخداد مکانیزم مقاومت در افشاء اخبار بد است. روش: در این پژوهش از تحلیل مضمون جهت شناسایی مضامین پژوهش در بخش کیفی، از تحلیل دلفی جهت تعیین حد اجماع نظری و تحلیل بازنمایی سیستمی جهت تعیین محرک ها و پیامدهای سیستمی مقاومت مدیرعامل در افشاء اخبار بد در بخش کمی استفاده شد. یافته ها: نتایج در بخش کیفی طی ۱۱ مصاحبه انجام شده و ۲۲۳ کد باز، از ایجاد ۲۶ مضمون پایه؛ ۶ مضمون سازمان دهنده و ۳ مضمون فراگیر حکایت دارد. نتایج در بخش کمی مشخص ساخت مهمترین محرک و پیامد در مضمون فراگیر مقاومت مبتنی بر بینش مدیرعامل در افشاء اخبار بد، ترس از دست دادن جایگاه مدیرعاملی و عدم توانمندی مدیرعامل در شناخت نیازهای اطلاعاتی ذینفعان است. از طرف دیگر محرک و پیامد مهم مقاومت مبتنی بر عملکرد مدیرعامل، وجود استانداردهای ضعیف حسابداری در افشاء اخبار بد و عدم تناسب نیازهای اطلاعاتی ذینفعان با فرهنگ مطلوبیت اطلاعات بود. در نهایت مشخص شد، دو مضمون منبع کنترل بیرونی و عدم خودباوری مدیرعامل در افشاء اخبار بد، محرک اصلی در مقاومت ناشی از علل روانشناختی محسوب می شود. نتیجه گیری: از آنجایی که افشاء اخبار منفی در سطح شرکت های بازار سرمایه معمولاً با تبعات و پیامدهای منفی از جانب بازار مواجه می شود، لذا احتمال بروز مقاومت مدیرعامل در افشاء اخبار بد معمولاً افزایش می یابد و این موضوع می تواند به موقع بودن گزارشگری مالی را با اختلال شفافیت اطلاعاتی مواجه نماید.
۲.

طراحی الگوی پویایی بازار مالی با تحلیل تم و رویکرد ساختاری تفسیری - دلفی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پویایی بازار مالی تحلیل مضمون دلفی فازی تحلیل ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 558 تعداد دانلود : 989
این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان در حوزه بازار سرمایه و خبرگان دانشگاهی تشکیل می دهند که با استفاده از اصل کفایت نظری و روش نمونه گیری گلوله برفی 16 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردید. در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل مضمون (تم) برای شناسایی عوامل اثرگذار بر پویایی بازار مالی و تحلیل دلفی جهت تعیین حد اجماع نظری استفاده گردید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته (عمیق) بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روایی محتوا و آزمون روش نرخ ناسازگاری (اختلاف میانگین فازی کمتر از 1/0) تأیید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار SPSS و روش کدگذاری تحلیل شد. همچنین در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین اثرگذارترین مولفه ها، از تحلیل ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC استفاده شده است.  نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی و اولویت بندی مهمترین عوامل اثرگذار بر پویایی بازار مالی در بازار سرمایه ایران است که درنهایت 4 مولفه اصلی و 9 مضمون تعیین کننده از نظر خبرگان شناسایی شد.
۳.

ارائه الگوی مدیریت استعداد و جانشین پروی در حسابرسی با رویکرد نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد مدیریت جانشین پروری بهبود عملکرد حسابرسی داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 606 تعداد دانلود : 941
حسابرسی و حسابداری به عنوان دانش هایی هستند که در تمامی مراحل خود مستلزم اعمال قضاوت های حرفه ای و تصمیم گیری های حسابرسان و مدیران خود می باشد و این امر اهمیت جذب استعداد و نیز نگهداشت آنان را برای توسعه عملکرد کارکنان و موسسات حسابرسی را دو چندان کرده است. بنابراین هدف این پژوهش ارائه الگوی مدیریت استعداد و جانشین پروری در حسابرسی با استفاده از رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان بود به این منظور در سال 1400 با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) با 14 نفر از اعضای هیات علمی متخصص، شرکاء مؤسسات حسابرسی، اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران که در زمینه حسابرسی و مدیریت صاحب نظر و دارای تجربه بوده اند، مصاحبه های عمیق تا مرحله اشباع صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از روش کدگذاری و استفاده از نرم افزار Maxqda مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقوله های اصلی و مفاهیم استخراج گردید. مدل مدیریت استعداد و جانشین پروری در قالب مدل پارادایمی که دربرگیرنده، شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها است، ارائه گردید. براساس این مدل مهمترین شرایط علی که می تواند در مدیریت استعداد و جانشین پروری حسابرسی موثر باشند، عوامل فردی، حرفه ای و انگیزشی است. همچنین، برای دستیابی به مدیریت استعداد و جانشین پروری حسابرسی باید راهبرد هایی مانند شایستگی، مدیریت دانش، نهادینه کردن استعداد و جانشین پروری اتخاذ گردد. همچنین الگوی پژوهش نشان داد که مدیریت استعداد و جانشین پروری می تواند پیامد هایی از قبیل توسعه عملکرد و کسب مزیت رقابتی را در پی داشته باشد.
۴.

Presenting a model of tax non-compliance in Iran based on the network analysis Process(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: disobedience Tax Network analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 116 تعداد دانلود : 453
In the field of corporate tax behavior, corporate governance mechanisms are effective for shaping and monitoring the behavior of managers. The board, which is responsible for allocating resources, improving performance and increasing shareholder wealth, plays a central role in choosing a tax management strategy. Hence, companies with different governance structures may adopt different types of tax management. Therefore, it can be argued that corporate governance mechanisms can affect corporate tax activities. In order to achieve the weight of the identified criteria, the network analysis process method was used. The purpose of this method was to structure the decision-making process, according to a scenario affected by multiple independent factors. In this method, there can be a relationship between all levels, while in the method of hierarchical analysis process, this relationship could only be from high levels to low levels. The method of the network analysis process, such as the hierarchical analysis process, calculates the inconsistency of all judgments by the conformity rate, and the calculated inconsistency rate must be less than 10%. The compatibility coefficient of the final matrix shows the validity of the questionnaire. In order to analyze the data, Super Decision 1.6.0 software developed by Thomas L. Saati, the inventor of this method, as well as MS Excel 2019 software were used. There is considerable evidence that increasing tax requirements can increase tax compliance, but typically some types of tax offenses are used as a tool to control the phenomenon of tax default.
۵.

Designing a Model of Financial Flexibility Functions for Industrial Infrastructure Development of Abadan Oil Refining Company(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Propositional Themes of Financial Flexibility Functions Total Interpretive Structural Modelling Abadan Oil Refining Company

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 675 تعداد دانلود : 743
The purpose of this study was designing a model of financial flexibility functions for industrial infrastructure development of َAbadan oil refining com In this study,12 financial management specialists at the university level and the company participated as panel members in the quality department. In fact, in the qualitative part, which used Meta-synthesis and Delphi analysis, the aim was to identify the propositions of financial flexibility functions for the development of industrial infrastructure, and then in a small part with the participation of 18 managers and deputies of Abadan Oil Refining Company, Findings: Therefore, relying on meta-synthesis, first 14 studies were reviewed as a basis for evaluation to determine the themes of the statements of financial flexibility functions for the development of industrial infrastructure in the form of critical evaluation, based on which, 24 themes of selected propositions were entered into Delphi analysis in a checklist manner to determine the theoretical adequacy. In this stage, 4 propositions were removed during the two stages of Delphi analysis and a total of 20 propositions entered the quantitative analysis section, ie Total Interpretive Structural Modelling. In this section, the results show the themes of the statements of financial agility in the development of industrial infrastructure (P12); Reduction of financial constraints in providing resources for industrial infrastructure development (P17) and dynamics of evaluation of industrial infrastructure development plans (P18) were selected as the last level of the most effective reasons for financial flexibility for industrial infrastructure development in Abadan Oil Refining Company.
۶.

ارائه مدل بازاریابی اجتماعی حسابرسی به روش نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی اجتماعی بازاریابی حسابرسی خدمات حسابرسی نظریه پردازی داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 76 تعداد دانلود : 288
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی بازاریابی اجتماعی در حسابرسی با روش نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حرفه حسابرسی می باشند. که تعداد 14 نفر روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها، تحلیل محتوا با استفاده از سه مرحله کدگذاری و بهره گیری از نرم افزارMaxqda می باشد. در این پژوهش پدیده محوری بازایابی اجتماعی در حسابرسی است. در این راستا، مقوله های کلان، مقوله های اصلی و فرعی، تحت شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدها از داده های پژوهش (مصاحبه ها( استخراج گردید. نتایج بیانگر این است که بازاریابی اجتماعی در حسابرسی می تواند همراه با در نظر گرفتن منافع جامعه به منافع کسب وکار و نیز منافع مشتریان و شرکت ها منجر شود. موسسات حسابرسی با استفاده از بازاریابی اجتماعی در کنار توجه به اصل مشتری مداری، رعایت آیین نامه و استانداردهای تعیین شده، اخلاق حرفه ای و رقابت، خدماتی متناسب با خواسته ها و نیازهای مشتریان خود ارائه دهند و علاوه برآن بر وفاداری و رضایت مشتریان، بهبود عملکرد، کسب مزیت رقابتی و بهبود خدمات حسابرسی بیافزایند و جایگاهی متمایز در ذهن مشتریان خود و سایر رقبا در بازار به دست آورند.
۷.

Presenting and explaining the model of the role of behavioral characteristics and financial literacy of real investors on their financial management components in the Iranian capital market(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Behavioral Characteristics financial literacy financial management behavior real investors

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 251 تعداد دانلود : 969
The purpose of this study is to present and explain the paradigm model of the role of behavioral characteristics and financial literacy of real investors on the components of their financial management behavior in the Iranian capital market. For this purpose, a 77-item questionnaire derived from qualitative studies using grounded theory method was used. The chi-square value of the model is equal to 3946.370, the degree of freedom of the model is equal to 2174, the result of which is equal to 1.815, and the fit indices of the original model are all in an acceptable and appropriate level. Behavioral characteristics and financial literacy can predict financial management behavior and help real investors analyze stock market trends before making a decision, which leads to investment profitability, financial security and capital satisfaction.
۸.

ارائه الگویِ نگرش اینرسیک مدیرعامل در عدمِ انعکاس اخبار منفی به بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرش اینرسیک مدیرعامل عدمِ انعکاس اخبار منفی طرحواره ی شناختی فومو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 538 تعداد دانلود : 987
هدفِ این پژوهش ارزیابیِ نگرش مقاومت مدیرعامل در انعکاس اخبار منفی به بازار سرمایه می باشد، نگرشی که به دلیل عدم انعطاف پذیری سطحی از اینرسی سازمانی مدیران را نشان می دهد. این پژوهش که از نظر معیارِ روش شناسی نتیجه، توسعه ای و از معیارِ نوع داده ترکیبی بوده، از سه تحلیلِ فراترکیب جهت شناسایی مولفه ها و مضامین؛ تحلیلِ دلفی جهت تعیین حدِ کفایت نظری در بخش کیفی و تحلیل بازنمایی سیستمی برای ارائه الگویِ نگرش اینرسیک مدیرعامل در انعکاس اخبار منفی به بازار سرمایه در بخش کمی استفاده شد. نتایج در بخش کیفی از تاییدِ ۱۷ مضمون در قالبِ سه مولفه ی اصلیِ نگرش اینرسیک بینشِ مدیرعامل؛ نگرش اینرسیک عملکردِ مدیرعامل؛ نگرش اینرسیک روانشناختیِ مدیرعامل حکایت دارد. نتایج در بخش کمی به صورت تفکیک شده نشان داد، مهمترین محرک و پیامد در مولفه ی نگرش اینرسیک بینشِ مدیرعامل بینش منفیِ ترس از دست دادن جایگاه مدیرعاملی در افشای اخبار بد و عدم توانمندی مدیرعامل در شناخت نیازهای اطلاعاتی ذینفعان می باشد. از طرف دیگر محرک و پیامد مهمِ نگرش اینرسیک عملکردِ مدیرعامل، وجودِ استانداردهای ضعیف حسابداری در افشای اخبار بد و عدم تناسب نیازهای اطلاعاتی ذینفعان با فرهنگ مطلوبیت اطلاعات در افشای اخبار بد بود. در نهایت مشخص شد، دو مضمونِ منبع کنترل بیرونی مدیرعامل در افشای اخبار بد و عدم خودباوری مدیرعامل در افشای اخبار بد محرک اصلی در نگرش اینرسیک روانشناختی محسوب می شود.
۹.

تدوین مدل هشداردهی حسابرسان با استفاده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد هشداردهی حسابرسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 861 تعداد دانلود : 619
با توجه به گسترش مصادیق فساد مالی در حوزه های مختلف، هشداردهی حسابرسان به عنوان ابزاری برای جلوگیری و مبارزه با فساد مالی در کشور های گوناگون مطرح شده است، اما تا کنون در کشور ایران الگوی منسجمی برای این مساله ارائه نشده است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا الگوی هشداردهی حسابرسان براساس روش داده بنیاد طراحی گردد. به این منظور در سال 1399 با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) با 18 نفر از اعضای هیات علمی متخصص، شرکاء مؤسسات حسابرسی، مدیران سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران که در زمینه حسابرسی صاحب نظر و دارای تجربه بوده اند، مصاحبه های عمیق تا مرحله اشباع صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از روش کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقوله های اصلی و مفاهیم استخراج گردید. نتایج پژوهش نشان داد مهمترین شرایط علی که می تواند در هشداردهی حسابرسان موثر باشد، ساختارحاکمیت، قوانین حاکم، ساختارحرفه و ویژگی های حرفه حسابرسی است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد برای دستیابی به هشداردهی حسابرسان باید راهبرد هایی مانند اصلاح ساختارحرفه، اصلاح ساختار نظارتی، اصلاح زیرساخت و کیفیت آموزش و مدرنیته (استفاده از فنّاوری های نوین) اتخاذ گردد. در نهایت، الگوی پژوهش نشان داد که هشداردهی حسابرسان می تواند پیامد هایی از قبیل ارتقاء جایگاه حرفه، کاهش فساد مالی، افزایش شفافیت وکیفیت گزارشگری، پویایی نظام اقتصادی، چابک سازی ساختار حرفه حسابرسی، تصویب قانون حمایتی حسابرسان، ورود فنّاوری اطلاعات و حسابخواهی و حسابدهی را در پی داشته باشد
۱۰.

تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ساختار سررسید بدهی ها با تأکید بر نقش بیش اعتمادی مدیران

کلید واژه ها: قابلیت مقایسه ساختار سررسید بدهی بیش اعتمادی مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 784 تعداد دانلود : 683
قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های کیفی کلیدی اطلاعات حسابداری است که مقایسه صورت های مالی را تسهیل می کند. قابلیت مقایسه در بازار سرمایه و بدهی برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بسیار حایز اهمیت است؛ زیرا تصمیم های سرمایه گذاری و وام دهی بر ارزیابی فرصت ها یا پروژه های جایگزین مبتنی است و بدون وجود این اطلاعات قابل مقایسه نمی توان اقدام به اتخاذ تصمیم بهینه کرد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ساختار بدهی ها با تاکید بر نقش بیش اعتمادی مدیران در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 تا 1398 با استفاده از اطلاعات 144 شرکت با استفاده از روش رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم یافته و گشتاورهای تعمیم یافته پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی و با رویکرد قیاسی-استقرایی می باشد. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت های مالی از الگوی دی فرانکو و همکاران (2011) و به پیروی از پژوهش احمد و دوئلمن (2013) برای اندازه گیری بیش اعتمادی مدیران از بیش سرمایه گذاری استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از هر دو روش نشان داد که قابلیت مقایسه صورت های مالی باعث کاهش ساختار بدهی ها شده و بیش اعتمادی مدیران منجر به افزایش ساختار بدهی ها می گردد. همچنین بیش اعتمادی مدیران رابطه منفی بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و سررسید بدهی ها را تشدید کرده و منجر به افزایش آن می شود.
۱۱.

طراحی مدل سبک های شناختی حسابرسان و ارزیابی محورهای شناسایی شده در حرفه حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک های شناختی حسابرسان حواس عینی قضاوت حرفه ای تئوری داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 248 تعداد دانلود : 378
از مهمترین کارکردهای حرفه حسابرسی رفتارهای حسابرسان در خصوص انجام قضاوت های حرفه ای می باشد که برآمده از چارچوب های ادراکی آنان می باشد و می تواند در کاهش سوگیری های ادراکی و افزایش شفافیت های اطلاعاتی ذینفعان مؤثر باشد. هدف این مطالعه طراحی مدل سبک های شناختی حسابرسان و ارزیابی محورهای شناسایی شده در حرفه حسابرسی بود. جامعه هدف در بخش کیفی ۱2 نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی 20 نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مقوله شامل سبک شناخت شهودی حسابرسان، سبک شناخت استقرائی/اکتشافی حسابرسان، سبک شناخت تفسیری حسابرسان و ۶ مولفه شامل حواس باطنی، انتزاعی، عینی، انتقادی، عملگرایانه، تردیدگرایانه و 35 مضمون مفهومی در قالب یک مدل ۶ بعدی حکایت دارد که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد طبق رویکرد گلیزر کسب گردید. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، درصد تاثیرگذاری حواس عینی نسبت به بقیه محورها بالاتر است و به عنوان مطلوب ترین محور سبک های شناختی حسابرسان انتخاب شد. نتیجه کسب شده گویایی این واقعیت است که حواس عینی به عنوان سبک شناخت استقرائی، مبتنی بر کارکردهای برآورد منطقی فرآیندها و طرح ریزی کار حسابرسی است که به حسابرسان کمک می کند در زمان قضاوت حرفه ای از قابلیت اطمینان بالاتر برای اظهارنظر خود استفاده نمایند
۱۲.

تاثیر لنگر ذهنی بر تصمیمات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: لنگر ذهنی واکنش سرمایه گذاران عدم اطمینان اطلاعاتی مالی رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 57 تعداد دانلود : 172
تصمیم های سرمایه گذاران در بورس، تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد یکی از علل رفتاری که باعث عدم واکنش مناسب سرمایه گذاران به اطلاعات منتشر شده می شود پدیده لنگر ذهنی است. با توجه به اینکه در خصوص کم و کیف پدیده لنگرانداختن در بازار بورس ایران و ارتباط آن با اطلاعات حسابداری اطلاع درستی در دست نیست، هدف این پژوهش بررسی اثر لنگر ذهنی بر تصمیمات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دوره 1389 الی 1398 بوده و نمونه ی آماری شامل 128 شرکت می باشد. آزمون فرضیه های این تحقیق به روش پانل دیتا انجام پذیرفت. براساس نتایج این پژوهش، سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری بر مبنا سود پیش بینی شده مدیریت، با مقایسه این سود و متوسط سود پیش بینی شده صنعت، از پدیده لنگر ذهنی تبعیت می کنند ضمن اینکه سرمایه گذاران حقیقی نسبت به سرمایه گذاران نهادی بیشتر تحت تاثیر پدیده لنگر ذهنی قرار می گیرند. همچنین سرمایه گذاران با مقایسه سود پیش بینی شده مدیریت و متوسط سود سه سال گذشته شرکت تحت تاثیر پدیده لنگر ذهنی قرار نمی گیرند. به طور کلی می توان گفت سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیر پدیده لنگر ذهنی قرار می گیرند.
۱۳.

بررسی نقش تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاستهای تقلیل دهنده مالیات و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی فرار مالیاتی پایداری سود مالیاتی کیفیت سود عدم تقارن اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 689 تعداد دانلود : 40
هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاست های تقلیل دهنده مالیات و کیفیت سود می باشد. روش: به منظور نیل به هدف پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران، طی دوره زمانی 1389 لغایت 1398 (1200 سال-شرکت) انتخاب شد و فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیونی چند متغیره آزمون شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد بین سیاست های تقلیل دهنده مالیات و کیفیت سود رابطه معکوس و معنادار وجود دارد و وجود عدم تقارن اطلاعاتی این رابطه را تشدید می کند. نتیجه گیری: وجود انگیزه های مالیاتی در جهت کاهش دادن درآمد مشمول مالیات، کیفیت سود را تحت تاثیر قرار می دهد و در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، زمینه انجام اقدامات فرصت طلبانه مدیریت فراهم می گردد. دانش افزایی: در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک کاهش سود مشمول مالیات از طریق اعمال سیاست های تقلیل دهنده مالیات، افزایش می یاید، بنابراین کیفیت سود می تواند به عنوان عامل مهمی برای مدیریت ریسک در حوزه حسابداری مالیاتی قلمداد گردد.
۱۴.

Analyzing the efficiency of capital market relative to the decreas-ing and increasing information of the components of accounting earnings(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: capital market efficiency accrual earnings components cash earnings components simultaneous equation system Mishkins test

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 945 تعداد دانلود : 528
This research investigates the capital market's efficiency relative to the decreasing and increasing information the components of cash and accrual of the accounting earnings. In the accrual accounting system, accounting earnings includes two components of cash and accrual. Information about decreasing and increasing values of the normal and abnormal portion of the changes in financial assets as a cash component is compared with the information on the decreasing and increasing amounts of discretionary and non-discretionary accruals. The required data was extracted from the financial statements of the listed companies in Tehran Stock Exchange during the years 2003 to 2017. In order to estimate the research models from the regression with the combined data as well as the equations system, the simultaneous equations system with the seemingly unrelated regression (SUR) approach are utilized and then some experiments are implemented to evaluate the research hypotheses by using Mishkin’s test. The results reveal that the capital market is inefficient in terms of the increasing information (positive portion) of accrual and discretionary accruals and information on abnormal changes in financial assets (increasing and decreasing), but rather on the information (negative) of discretionary and non-discretionary accruals and abnormal changes in the financial assets (increasing and decreasing).
۱۵.

تاثیر روش های گریز از مالیات بر کیفیت سود با تاکید بر مالکیت دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت سود فرار مالیاتی اجتناب مالیاتی پایداری سود مالیاتی نوع مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 424 تعداد دانلود : 305
مالیات یکی از مهمترین و عمده ترین هزینه های قانونی می باشند که افراد و بنگاه ها به موجب فعالیت های درآمدزای خود، متحمل می شوند و براساس تئوری نمایندگی، یکی از انگیزه های مدیریت سود، کاهش تعهدات و پرداخت های مالیاتی از طریق کمینه سازی نرخ مؤثر مالیات است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش های گریز از مالیات بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 لغایت 1397 با نمونه ای شامل 190 شرکت می باشد. روش های گریز از مالیات در این پژوهش شامل اجتناب مالیاتی، فرارمالیاتی و پایداری سود مالیاتی می باشد. همچنین برای اندازه گیری کیفیت سود، از معیار هموارازی سود استفاده شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آماری داده های ترکیبی و اثرات ثابت از طریق رگرسیون خطی حداقل مربعات عادی توسط نرم افزاز ایویوز10 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی و پایداری سود مالیاتی برکیفیت سود تأثیر منفی و معناداری دارد و متغیر تعدیل گر مالکیت دولتی، این رابطه منفی را تضعیف می کند.
۱۶.

بررسی تأثیر عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار چسبندگی هزینه

کلید واژه ها: عدم اطمینان اقتصادی رشد اقتصادی نرخ تورم نرخ ارز و چسبندگی هزینه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 886 تعداد دانلود : 618
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها با استفاده از رگرسیون دو مرحله ای فاما- مکبث در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی از چهار معیار رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره با استفاده از شاخص های آرچ و گارچ استفاده شده است. بدین منظور فرضیه ای برای بررسی این موضوع تدوین شده و داده های مربوط به 108 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1390 تا 1398 تجزیه و تحلیل شده است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش دو مرحله ای فاما - مکبث آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد معیارهای عدم اطمینان اقتصادی چون رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره تأثیر مثبت و معناداری بر چسبندگی هزینه ها دارند. بنابراین نتایج پژوهش گویای آن است که عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی موجب افزایش چسبندگی هزینه ها می شود.
۱۷.

بررسی نقش دانش مالی سرمایه گذاران بر رفتار مالی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خصوصیات رفتاری سواد مالی رفتار مدیریت مالی بازار سرمایه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 10 تعداد دانلود : 590
رفتارسرمایه گذاران حقیقیمتاثر از خصوصیاترفتاری،دانش مالیو چگونگیواکنش آنها درمواجهبارخدادهایمالیمی باشد. هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدلی از ویژگی هایرفتاری و دانش مالی سرمایه گذاران حقیقی بر رفتار مالی آن ها در بازار سرمایه است.این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر  روش نظریه زمینه یابی[i]است. با استفاده از نمونه گیری تصادفیبه روش" گلوله برفی[ii]"  با 20 نفر از اساتید رشته های حسابداری، مدیریت بازرگانی و مالی در دانشگاه های کشور و مدیران و کارشناسان ارشد تالار بورس تهران، مصاحبه عمیق انجام گرفت. خصوصیاترفتاری و دانش مالی سرمایه گذاران حقیقی بر  رفتار مدیریت مالی دارای 18 بعد بهشرح 1. باورهای شخصی، 2. ویژگی های شخصیتی، 3. خصوصیات رفتاری، 4. دانش مالی، شرایط زمینه ای 5. ارزش های شخصی و اجتماعی، 6. عوامل هیجانی، 7. اطلاعات و آگاهی، 8. هوش مالی، شرایط مداخله ای 9. مؤسسات مالی، 10. ارتباط کلامی، 11. اضطراب مالی، 12. تورش های رفتاری، راهبرد 13. مدیریت ریسک، 14. تصمیمات سرمایه گذاری، 15. آموزش دانش مالی و پیامد 16. سودآوری سرمایه گذاری، 17. امنیت مالی و 18. رضایت سرمایه گذاران می باشد. یافته ها نشان می دهد رفتار مالی سرمایه گذاران در قالب این مدل روند تصمیمات آنان در بازار سرمایه را پیش بینی پذیر نموده است.بکارگیری مدل خصوصیاترفتاری و دانش مالی سرمایه گذاران حقیقی بر شناخت رفتار مالی در بازار سرمایه ایران، بسیار مهم به نظر می رسد   [i]Grounded Theory [ii]White Noise The financial management behavior of a real investor is influenced by his behavioral characteristics and financial knowledge, explains how a person reacts when faced with financial events and affects the life of the capital market by affecting his life.The purpose of this study is to design a model of the role of behavioral characteristics and financial literacy of real investors on the behavior of financial management in the Iranian stock market. The research design is qualitative with grounded theory. In-depth interviews were conducted with 20 professors of accounting, business management and financial management in the country's universities and managers and senior experts of Tehran Stock Exchange using the "snowball" sampling method. The results indicate that the model of the role of behavioral characteristics and financial literacy of real investors on financial management behavior includes 18 dimensions as: casual conditions(1. personal beliefs, 2. personality traits, 3. behavioral characteristics, 4. financial literacy) , contextual conditions (5. Personal and social values, 6. Emotional factors, 7. Information and awareness, 8. Financial intelligence), Intervention conditions (9. Financial institutions, 10.Verbal communication, 11.Financial anxiety, 12 Behavioral biases), strategy (13.Risk management, 14. Investment decisions, 15. Financial literacy training) and outcome (16.Investment profitability, 17. Financial security, and 18. Investors' satisfaction). Investors' financial management behavior makes the process of their decisions in the stock market predictable, so applying the model of behavioral characteristics and financial literacy of real investors to understand the financial management behavior in the Iranian stock market, is very important and necessary.
۱۸.

ویژگی های حسابرسی داخلی و رابطه آن با پذیرش و اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی واحد حسابرسی داخلی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی استقلال و صلاحیت حسایرسی داخلی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 658 تعداد دانلود : 161
حسابرسی داخلی به عنوان بخش مهمی از سیاست ها و راهبردهای بین المللی گزارشگری مالی تلقی می شود که می تواند به ایجاد ارزش برای ذینفعان منجر گردد. یکی از این بخش های مهم پذیرش و نحوه ی اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است که در طی چندسال گذشته بر کارکردهای حسابرسی داخلی متمرکز بوده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های واحد حسابرسی داخلی و تاثیر آن بر پذیرش و نحوه ی اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می باشد. این پژوهش از نظر هدف پژوهش جزء پژوهش های کاربردی و به لحاظ ماهیت تحلیل، جزء پژوهش های توصیفی/پیمایشی دسته بندی می گردد. همچنین از لحاظ بعد زمانی، داده های آن از نوع مقطعی در سال 1400می باشند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش استفاده از پرسشنامه استاندارد بوده است، که مبنای تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل حداقل مربعات جزئی در برازش مطلوبیت مدل پژوهش قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش متشکل از حسابرسان عضو جامعه ی حسابداران رسمی می باشد و روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی ساده بوده است. نتایج ناشی از تحلیل های پژوهش نشان می دهد که واحد حسابرسی داخلی می تواند نقش موثری در پذیرش و نحوه ی اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی داشته باشد و توجه مدیران به حمایت و اهمیت این نقش معطوف می گردد.
۱۹.

بررسی تأثیر چسبندگی هزینه ها بر ارزش آفرینی شرکت با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی قدرت مدیرعامل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش آفرینی شرکت چسبندگی هزینه ها و قدرت مدیرعامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 279 تعداد دانلود : 376
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چسبندگی هزینه ها بر ارزش آفرینی شرکت با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی قدرت مدیرعامل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار (4) فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 108 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1389 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و اثرات تصادفی، بررسی و آزمون شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که چسبندگی هزینه ها تاثیر منفی و معنی داری بر ارزش آفرینی شرکت دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که قدرت مدیرعامل تاثیر منفی و معنی داری بر چسبندگی هزینه ها و تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش آفرینی شرکت دار. علاوه بر این نتایج پژوهش نشان می دهد که قدرت مدیرعامل تأثیر مثبت و معناداری بر رابطه بین چسبندگی هزینه ها و ارزش آفرینی شرکت دارد.
۲۰.

بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل، ارتباطات سیاسی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قدرت مدیرعامل ارتباطات سیاسی مالکیت دولتی مسئولیت پذیری اجتماعی حساسیت سرمایهگذاری به وجه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 911 تعداد دانلود : 381
هدف از انجام پژوهش حاضر،بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل،ارتباطات سیاسی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر حساسیت سرمایهگذاری به وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه (3) فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 104 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سالهای 1390 تا 1397 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی با رویکرد تلفیقی ، بررسی و آزمون شده است.نتایج نشان میدهد که قدرت مدیرعامل تأثیر منفی و معناداری بر حساسیت سرمایهگذاری به وجه نقد دارد،معیارهای ارتباطات سیاسی تأثیر منفی و معناداری بر حساسیت سرمایهگذاری به وجه نقد دارد و مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر منفی و معناداری بر حساسیت سرمایهگذاری به وجه نقد دارد. The purpose of this study is to investigate the effect of CEO power, political communication and social responsibility on the sensitivity of investing in cash in companies listed on the Tehran Stock Exchange. To determine the extent of political communication, two criteria have been used, including government ownership and taxes paid. For this purpose, three (3) hypotheses have been developed to study this issue and the data related to 104 member companies of Tehran Stock Exchange for the period between 1390 and 1397 have been analyzed. The research regression model has been investigated and tested using a combined data method with an integrated approach. The results show that the power of the CEO has a negative and significant effect on the sensitivity of investing in cash, the criteria of political communication have a negative and significant effect on the sensitivity of investing in cash and social responsibility has a negative and significant effect on It has the sensitivity of investing in cash.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان