بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار سال دوازدهم بهار 1398 شماره 45 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نسبتهای مالی ارزیابی عملکرد عرضه اولیه شاخصهای مالی و غیرمالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۳۸۲
بازار سرمایه علاوه بر تجهیز، جذب منابع مالی و هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا، نقش تأمین مالی بنگاه ها و موسسات اقتصادی را نیز برعهده دارد. پذیرش شرکت های جدید مزایای متعددی برای آنها به ارمغان می آورد. لذا در این تحقیق اقدام به ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با استفاده از شاخص نسبت های مالی گردید. بدین منظور میانگین هر یک از نسبت های مالی برای دوره سه ساله قبل از عرضه اولیه و دوره سه ساله بعد از عرضه اولیه در بازار سرمایه محاسبه و سپس با استفاده از آزمون مقایسه زوجی اقدام به بررسی معناداری تغییرات هر یک از نسبت های مالی طی دوره های یاد شده گردید. جهت بررسی هر گروه از نسبت های مالی یک فرضیه تدوین و بر روی هر یک از نسبت های مالی موجود درآن گروه آزمون مقایسه زوجی به عمل آمد. نتایج حاصل از این آزمون، معناداری هیچ یک از تغییرات در نسبت های مالی را طی دوره های مورد نظر تایید ننمود.
۲.

همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام: با تأکید بر نقش میانجی رفتار توده وار سهامداران حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار توده وار سهامداران حقوقی ریسک سقوط قیمت سهام همزمانی قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۵۵۱
طی ده های اخیر در بورس های مختلف دنیا پدیده هایی مبتنی بر ناکارایی اطلاعاتی مشاهده شد. پدیده هایی چون نوسانات شدید در قیمت، حباب، سقوط قیمت، تأثیرات تقویمی، تفاوت در بازده سهام شرکت های کوچک و بزرگ، تفاوت در بازده سهام ارزشی و رشدی همگی نشان دهنده ناکارایی بازار و نبود تعادل بین قیمت و متغیرهای بنیادی اند. این پژوهش تأثیر رفتار توده وار را به عنوان میانجی بر رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام بررسی می کند. شرکت های نمونه در پژوهش حاضر متعلق به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 الی 1395 می باشند. در این پژوهش از مدل چن و همکاران (2001) و کیم و همکاران (2011) برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام و مدل پیوتروسکی و رولستون (2004) برای اندازه گیری همزمانی قیمت سهام و همچنین مدل لاکونیشوک (1992) برای سنجش رفتار توده وار استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری ندارند درنتیجه فرضیه دوم تحقیق مبنی بر نقش میانجی رفتار توده وار در رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام نیز رد می شود.
۳.

ارتباط به موقع بودن تجدید ارائه اطلاعات مالی با بازده غیرعادی سهام و نقش حاکمیت شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی به موقع بودن گزارش تجدید ارائه بازده غیرعادی سهام سود غیرمنتظره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۴۲
هدف پژوهش، تعیین نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی، بر به موقع بودن تجدید ارائه اطلاعات مالی و تأثیر آن بر ارتباط بین به موقع بودن تجدید ارائه اطلاعات و بازده غیرعادی سهام است. برای آزمون فرضیه ها از داده های 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی1391-1396 استفاده شده است. مطابق با یافته ها، بین استقلال هیئت مدیره، تغییر مدیرعامل و تغییر حسابرس با به موقع بودن تجدید ارائه، ارتباط مستقیم وجود دارد. ضمن آنکه بین دوگانگی مسئولیت مدیرعامل با به موقع بودن تجدید ارائه، ارتباطی یافت نشد. یافته ها نشان می دهد به موقع بودن تجدید ارائه بر ارتباط بین اطلاعات فصلی پس از تجدید ارائه و بازده غیرعادی سهم موثر بوده است. ولی متغیر سود غیرمنتظره تأثیری بر این رابطه نداشته است. تأثیر تغییر مدیرعامل بر ارتباط بین اطلاعات فصلی پس از تجدید ارائه و بازده غیرعادی سهام می باشد. و در نهایت اینکه تغییر مدیرعامل بر ارتباط بین سود غیرمنتظره و بازده غیرعادی سهام در شرکت هایی که تجدید ارائه را به موقع انجام داده و پس از آن اطلاعات فصلی را گزارش می کنند تأثیر ندارد. این نتیجه در شرکت هایی که تجدید ارئه را به موقع انجام نمی دهند نیز مصداق دارد.
۴.

بررسی تأثیر بلند مدت بازده بازارهای موازی بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازده شاخص بازارهای موازی همانباشتگی خودرگرسیون برداری گارچ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۳ تعداد دانلود : ۳۷۲
ارتباط بین بازارهای مالی و کالایی،یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران و نهادهای نظارتی محسوب می شود. تلاطم های یک بازار می تواند تأثیرات قابل توجهی روی دیگر بازارها داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی روابط بلندمدت موجود بین بازدهی روزانه بازارهای جایگزین سهام شامل نفت، ارز و سکه بهار آزادی با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 6 ساله است. در این مطالعه از مدل VAR-GARCH جهت بررسی تأثیر بازده های بازارهای موازی بریکدیگر بهره برده شده و توابع عکس العمل آنی به منظور بررسی تأثیر شوک های ناشی از هر یک از متغیرها بر بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تشریح شده است. نتایج نشان می دهد تغییرات شاخص کل بیشتر به تغییرات خود در روز کاری قبل و پس از آن به ترتیب به تغییرات نفت، سکه بهار آزادی و دلار وابسته است. همچنین بررسی مدل حاصل از پسماندها نشان می دهد تغییرات شاخص کل به رویدادهای گذشته بازار واکنش بیشتری در قیاس با اخبار و شوک های بازار نشان می دهد.
۵.

قابلیت پیش بینی تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای رفتار بازارهای سهام خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قابلیت پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران رفتار بازار سهام بازار سرمایه خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۸۸
در سالهای اخیر توجه محققان به سمت موضوع همبستگی و ارتباطات بین المللی بین اقتصادها و بازارهای مالی کشورهای مختلف و نیز نوع و جهت تغییرات بعضاً هماهنگ بازارهای مالی جهانی و بر این اساس، امکان سنجی پیش بینی نوسانات متغیرها و شاخصهای یک بازار با استفاده از داده های مربوط به تغییرات شاخص ها در بازارهای سرمایه خارجی معطوف شده است. در تحقیق حاضر، بر مبنای مقایسه رفتار شاخص در بازارهای سهام و میزان شباهت الگوهای نوسان، همبستگی و قابلیت پیش بینی تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های مربوط به بورسهای اوراق بهادار کشورهای منتخب آسیایی شامل مالزی و ترکیه مورد سنجش قرار گرفته و برای این منظور از دو روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای Eviews و Microfit در بازه زمانی 1376-1395 به صورت داده های سالانه جمع آوری و در آزمونها مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش قابلیت پیش بینی رفتار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای تغییرات شاخص بورس های اوراق بهادار مالزی و استانبول را در کوتاه مدت و بلندمدت مورد تأیید قرار می دهد. همچنین، در این پژوهش به عنوان یک مطالعه جانبی، تأثیرپذیری بورس تهران از متغیرهای نرخ ارز (برابری ریال به دلار) و نرخ تورم مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل، وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای یاد شده را تأیید می کند.
۶.

بررسی بدگمانی سازمانی، تعهّد حرفه ای و گزارش خطاکاری در حرفه حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابرس بدگمانی سازمانی تخلفات گزارش خطاکاری در حسابرسی مدل معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۴۶
پدیده گزارش خطاکاری، یکی از مفاهیمی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حرفه حسابرسی قرار گرفته است. این پدیده، به معنای افشای فعالیّت های غیرقانونی و غیراخلاقی در سازمان ها است. بدگمانی حسابرس، نسبت به سازمان و احساس وابستگی به آن، می تواند گزارش تخلّفات و خطاکاری ها را تحت تأثیر قرار دهد. هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر بدگمانی سازمانی و تعهّد حرفه ای بر این پدیده می باشد. مبانی نظری تحقیق، بر اساس مطالعات کتابخانه ای و داده های آن بر اساس پرسش نامه جمع آوری شده است. آزمون فرضیه ها، با استفاده از معادلات ساختاری و به وسیله نرم افزار لیزرل 8.8 انجام گردیده است. حجم نمونه این پژوهش، 192 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی بخش خصوصی و سازمان حسابرسی در کلیّه رده های سازمانی است. یافته های تحقیق نشانگر آن است که تعهّد حرفه ای، اثری مستقیم و مثبت بر گزارش خطاکاری دارد. همچنین، بدگمانی سازمانی حسابرس، اثر مستقیم و غیر مستقیم منفی، به ترتیب، بر تعهّد حرفه ای و ارایه گزارش خطاکاری دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳