مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی سال سوم تابستان 1401 شماره 2

مقالات

۱.

کاربرد روش شناسی رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری (مطالعه موردی: تصمیم گیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول)

تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۰
هدف: تصمیم گیری در جهان واقعی به دلیل وجود عوامل متنوع و اثرگذار از پیچیدگی بالایی برخوردار است و مسئله تصمیم گیری را برای تصمیم گیران و مدیران ارشد سازمان ها دشوار می سازد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی کاربرد روش شناسی رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری به صورت مطالعه موردی بر تصمیم گیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول است. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش از رویکرد انتخاب استراتژیک که ازجمله روش های پژوهشی در عملیات نرم محسوب می شود؛ برای تحلیل، ساختاردهی و ایجاد درخت های تصمیم بهره گرفته شده است. همچنین برای انتخاب دقیق سناریوی نهایی تکنیک تحلیل استواری به کار گرفته شده است. جهت ارزشیابی هر سناریو در درخت تصمیم از پرسشنامه استفاده شده است. به این صورت که 40 پرسشنامه توسط تمامی کارکنان یک شرکت دانش بنیان تکمیل شد. پایایی پرسشنامه با شاخص آلفای کرونباخ برابر 0.89 به دست آمد. همچنین این پرسشنامه ها با استفاده از میانگین حسابی تجمیع شدند. یافته ها: این مقاله با ارائه رویکرد ترکیبی انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری توامان به ساختاردهی و انتخاب سناریو نهایی در فرایند تصمیم می پردازد و در بخش آخر به صورت یک مدل پیشنهادی طی مطالعه ای موردی در امر تصمیم گیری در راهکارهای ارتقاء فروش محصولات یک شرکت پیاده سازی شده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر درصدد آن است که ضمن بهره گیری از تکنیک های تحقیق در عملیات نرم ازجمله رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری به ساختاردهی و کمّی سازی تصمیمات این مدل کمک نماید.
۲.

طراحی مدل تخصیص با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها (مطالعه موردی: کارخانه لبنیات)

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۸
هدف: با توجه به تقاضای رو به افزایش محصولات لبنی و نوسانات قیمت در بازار، کارخانه ها به دنبال تخصیص درست منابع جهت تولید هر یک از محصولات لبنی می باشند. لذا در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها به تحلیل پویایی های تولید و تخصیص منابع در یک کارخانه لبنیات پرداخته شده است. روش شناسی پژوهش: در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها به تحلیل پویایی های تولید و تخصیص منابع در یک کارخانه لبنیات پرداخته شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که در میان متغیرهای مؤثر بر تولید و تخصیص در کارخانه فراوری لبنیات، متغیر قیمت یکی از مؤثرترین عوامل و یک متغیر سیاستی مهم تلقی می شود. از طرفی دو روش تخصیص قیمتی و ثابت هم برای منابع ورودی (شیر خام) و هم ظرفیت تولید شناسایی شد. نتایج مدل سازی نشان داد که روش های مبتنی بر قیمت کارایی بیشتری نسبت به سایر روش ها دارند. در روش های تخصیص ثابت – ظرفیت تخصیصی و تخصیص قیمتی – ظرفیت تخصیصی میزان تولید بیشتر از روش های تخصیص ثابت - ظرفیت قیمتی و تخصیص قیمتی - ظرفیت قیمتی است ولی درآمد محصولات و درآمد کل کارخانه در آن ها کمتر است که این به دلیل کاهش قیمت می باشد. همچنین به دلیل مزایای شیر خشک، کارخانه به سمت تولید بیشتر آن نسبت به پنیر سوق پیدا می کند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم ها به طراحی مدل تخصیص و تبیین اثرات سیاست های مختلف در صنعت لبنیات پرداخته است.
۳.

طراحی مدل کیفی خرد بنیان های توانمندی های پویا در شرکت های ارائه دهنده رایانش ابری ایران

تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۱
هدف: پژوهش فعلی به دنبال ارائه مدل کیفی خرد بنیان های توانمندی های پویا در شرکت های ارائه دهنده رایانش ابری در ایران است. بدین منظور بر اساس مدل مرجع تیس (2007)، خرد بنیان های سه حوزه رصد، تصاحب و بازآرایی استخراج شده است.   روش شناسی پژوهش: روش پژوهش مطالعه فعلی، مطالعه چندموردی ( Extended Case Stud ) است. با توجه به نو بودن موضوع پژوهش و عدم وجود یک مدل مرجع، از طریق بررسی تجربیات بهینه و مصاحبه های عمیق با مدیران اصلی سازمان ها، مؤلفه های پژوهش گردآوری شد. به همین منظور از طریق تدوین پروتکل مصاحبه و گفتگو با 14 نفر از مدیران ارشد شرکت های فعال در حوزه رایانش ابری ایران، اشباع نظری ایجاد شد. سپس از طریق تحلیل محتوای کیفی، مؤلفه ها استخراج شد.   یافته ها: در خرد بنیان های حوزه رصد بیش از همه، سه سازه شهود مدیران ارشد، روند رفتار مصرف کننده در کشورهای مشابه با رفتار مصرف کننده حوزه ICT ایران و بررسی فرصت های صادراتی، متفاوت از نتایج پژوهش های پیشین است. در حوزه تصاحب نیز سه سازه انتقال دانش فناوری، Best Practice و الزامات قانونی ایزو و کیفیت جزو مقوله هایی است که کمتر در پژوهش های پیشین به آن ها اشاره شده است و در نهایت در حوزه بازآرایی نیز مقوله های مدیریت استراتژیک اقتضایی، هم ذهنی استراتژیک سازمانی، مدیریت تجربه مشتریان و پایمردی استراتژیک کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. به شکل کلی نقش کلیدی مدیران ارشد در راهبری موضوعات و ایجاد هم ذهنی و همراهی مناسب با پرسنل و مشتریان به عنوان درون نمایه اصلی مورد توجه مدیران برای پیشبرد توانمندی پویا در سازمان ها بوده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به ماهیت فناوری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر فعالیت این شرکت ها نیاز است از طریق شناسایی خرد بنیان های توانمندی های پویا، نقشه راه مشخصی را برای فعالان این حوزه ارائه کرد.  
۴.

تأثیر کارکردهای مدل سه گانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیت های مزیت رقابتی (موردمطالعه: شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۳۵
هدف: بررسی تأثیر کارکردهای مدل سه گانه بلوغ مدیریت دانش (مدل اینفوسیس، مدل عمومی و مدل کی پی ام جی) در کسب قابلیت های مزیت رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد. روش شناسی پژوهش: هدف پژوهش کاربردی و روش گردآوری داده ها، توصیفی- علّی می باشد. از لحاظ نوع داده ها پژوهشی کمی-کیفی است. دارای 6 فرضیه (کمی) و یک سؤال (کیفی) است. جامعه آماری دارای دو بخش است، بخش کمی شامل 180 نفر کارکنان بخش دانش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بخش کیفی شامل، 10 نفر از خبرگان شرکت می باشند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS23 و LISREL8.80 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، کارکردهای مدل سه گانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیت های مزیت رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر دارد. ابعاد کارکردهای مدل (فرآیندهای سازمانی، منابع انسانی، فناوری، محتوای دانشی) نیز در کسب قابلیت های مزیت رقابتی شرکت تأثیر داشت. همچنین، شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین مدل های بلوغ سه گانه، با مدل اینفوسیس با میانگین (62/3) و کسب %72 انطباق پذیری بیش تری دارد و مدل های کی پی ام جی و مدل عمومی به ترتیب با میانگین (3/3) و (25/3) در رتبه های دوم و سوم قرار می گیرند. اصالت/ارزش افزوده علمی: عدم توجه به کارکردهای بلوغ مدیریت دانش در سازمان سبب از دست رفتن سرمایه های فکری، تولیدات، فناوری ها، نوآوری ها و خلاقیت ها می شود. بنابراین، بررسی تأثیر کارکردهای مدل سه گانه بلوغ مدیریت دانش (مدل اینفوسیس، مدل عمومی و مدل کی پی ام جی) در کسب قابلیت های مزیت رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی حائز اهمیت می باشد.
۵.

تحلیل تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی گری بی تفاوتی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت فولاد تکنیک شهر اصفهان)

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۱۱
هدف: تلاش سازمان ها در دنیا ی امروزی در جهت بقاء در بازار و حفظ موقعیت رقابتی خود است. بنابراین سازمان ها سعی بر این دارند عواملی که بر این مهم اثرگذار است را تحت کنترل گرفته تا بتوانند شرایط مطلوب را به دست آورند. یکی از عوامل اثرگذار و بسیار مهم در این میان، نقش کارکنان سازمان به عنوان یک سرمایه راهبردی است. کارکنان با درک حمایت سازمانی نسبت به خود و ارزشمند تلقی شدن تلاش و عملکردشان توسط سازمان، علاوه بر متعهد شدن نسبت به سازمان و رضایت مندی، به فکر جبران برآمده و با رفتارهای مثبت و فراتر از وظیفه، رضایت خود را نشان می دهند. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر تحلیل تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی بی تفاوتی سازمانی است. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت فولاد تکنیک اصفهان می باشد. حجم نمونه بر اساس روش حذف تصادفی بالغ بر 124 می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی می باشد. جهت گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای همچون کتب و مقالات علمی و برای گردآوری داده های لازم جهت تأیید یا رد فرضیه های پژوهش از پرسشنامه استاندارد با روایی و پایایی قابل قبول استفاده شده است. جهت تلخیص اطلاعات مستخرج پرسشنامه از روش های آمار توصیفی مانند میانگین و برای تجزیه وتحلیل داده ها جهت تأیید یا رد فرضیه های پژوهش از روش های آمار استنباطی و آزمون معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS 22 و Smart Pls 2.0 استفاده شده است. یافته ه ا: یافته های پژوهش حاکی از آن است که حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن تأثیرگذار است و همچنین حمایت سازمانی ادراک شده به صورت غیرمستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق عامل میانجی بی تفاوتی سازمانی تأثیر دارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: تحلیل تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی بی تفاوتی سازمانی ابزاری مهم جهت ترجمه صدای کارکنان و لحاظ کردن خواسته ها و نیازهای آن ها به شمار می رود که برای نخستین بار در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.
۶.

بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی، احساسی و رفتاری نگرش مصرف کنندگان زن

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۲
هدف: هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی، احساسی و رفتاری نگرش مصرف کنندگان زن، می باشد. روش شناسی پژوهش: تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه اجرا توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری تمامی مصرف کنندگان زن محصولات شوینده و بهداشتی سه برند (گلرنگ، سافتلن و اکتیو) عرضه شده در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در شهر تهران می باشند و تعداد نمونه با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری برابر با 384 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق روش تصادفی خوشه ای در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های محقق ساخته با بهره گیری از پرسش نامه کائور و هندال  (2017) بود که پس از روایی سنجی و پایایی سنجی بین اعضای نمونه توزیع گردید. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی، احساسی و رفتاری نگرش مصرف کنندگان زن تأثیر دارد. نتایج فرضیه های فرعی نیز نشان داد تکرار تبلیغات، تأیید افراد مشهور، جاذبه های جنسیتی، شخصیت های طنز و مقایسه محصولات بر نگرش شناختی و احساسی مصرف کنندگان زن تأثیر دارد. همچنین نگرش شناختی بر رفتار خرید و تغییر رفتار خرید مصرف کنندگان تأثیرگذار است و نگرش احساسی نیز بر تغییر رفتار خرید تأثیر معنی داری دارد و در بین فرضیات مطرح شده در تحقیق نتایج نشان داد که نگرش احساسی بر رفتار خرید مصرف کنندگان زن تأثیر معنی داری ندارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد مختلف نگرش شناختی، احساسی و رفتاری زنان مصرف کننده نسبت به محصولات شوینده و بهداشتی تأثیرگذار خواهد بود و منجر به رفتار خرید متفاوت در آن ها می شود.
۷.

تأثیر سودمندی های نوآوری فناوری و انگیزه های استفاده از تجارت الکترونیکی بر تجربه مشتری و اطلاعات مشتری

تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۵
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر سودمندی های نوآوری فناوری و انگیزه های استفاده از تجارت الکترونیکی بر تجربه مشتری و اطلاعات مصرف کننده با نقش میانجی احساس لذت و استفاده به موقع انجام شد. پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و از حیث روش توصیفی-پیمایشی می باشد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری که بر روی آن مطالعه شده است، همگی از مشتریان دیجی کالا بودند. با اعتنا به مشخص نبودن این مشتریان، طبق فرمول کوکران با مقدار خطای %۵ تعداد ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری، به صورت در دسترس بود. یافته ها: نتایج نشان داد سودمندی نوآوری فناوری بر احساس لذت کاربر و استفاده به موقع کاربر تأثیر مثبت دارد. انگیزه های استفاده از تجارت الکترونیکی بر احساس لذت کاربر و استفاده به موقع کاربر تأثیر مثبت دارد. احساس لذت کاربر بر تجربه مشتری و اطلاعات مشتری تأثیر مثبت دارد. استفاده به موقع کاربر بر تجربه مشتری و اطلاعات مشتری تأثیر مثبت دارد. سودمندی نوآوری فناوری بر تجربه مشتری با نقش میانجی احساس لذت کاربر و استفاده به موقع کاربر تأثیر مثبت دارد. سودمندی نوآوری فناوری بر اطلاعات مشتری با نقش میانجی احساس لذت کاربر و استفاده به موقع کاربر تأثیر مثبت دارد. انگیزه های استفاده از تجارت الکترونیکی بر تجربه مشتری با نقش میانجی احساس لذت کاربر و استفاده به موقع کاربر تأثیر مثبت دارد. انگیزه های استفاده از تجارت الکترونیکی بر اطلاعات مشتری با نقش میانجی احساس لذت کاربر و استفاده به موقع کاربر تأثیر مثبت دارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش به منظور بررسی ارتباط میان سودمندی های نوآوری فناوری و انگیزه های استفاده از تجارت الکترونیکی باتجربه مشتری و اطلاعات مصرف کننده با نقش میانجی احساس لذت و استفاده به موقع انجام گرفته است