مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی سال دوم زمستان 1400 شماره 4

مقالات

۱.

تأثیر فعالیت های بازاریابی مبتنی بر رسانه های اجتماعی بر قصد خرید با میانجی گری هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی مصرف کنندگان شرکت سینره

تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۷۷
هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر فعالیت های بازاریابی مبتنی بر رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مصرف کنندگان از طریق نقش میانجی گری هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی مصرف کنندگان می باشد. روش شناسی پژوهش: با توجه به جامعه نامحدود کاربران رسانه های اجتماعی شرکت آرایشی و بهداشتی سینره، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از تحقیق چن و لین  (2019) جهت تجزیه وتحلیل جمع آوری شد و روایی و پایایی آن موردبررسی قرار گرفت. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و از منظر گرد آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جهت بررسی داده های جمع آوری شده از نرم افزار های SPSS و Smart PLS استفاده شد. یافته ه ا: نتایج نشان می دهند که فعالیت های بازاریابی مبتنی بر رسانه های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی مشتریان دارد. هویت اجتماعی و ارزش درک شده نیز بر رضایتمندی مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارند. رضایتمندی مشتریان تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید، قصد تداوم و قصد مشارکت دارد. هم چنین فعالیت های بازاریابی مبتنی بر رسانه های اجتماعی از طریق میانجی گری رضایتمندی بر قصد تداوم، قصد مشارکت و قصد خرید تأثیر دارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این تحقیق برای طرح ریزی یک برنامه بازاریابی استراتژیک برای شرکت آرایشی و بهداشتی سینره مفید خواهد بود و به مدیران و بازاریابان کمک خواهد کرد یک استراتژی به منظور افزایش سطح عملکرد برند خود به وسیله تعریف عوامل خاص مرتبط با قصد خرید، ارزش درک شده مشتری و هویت اجتماعی برند طراحی کنند.
۲.

واکاوی عوامل موثر بر عملکرد کسب و کارهای مستقر در پارک های علم و فناوری

تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۸
هدف: هدف از این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد کسب وکارهای مستقر در پارک علم و فناوری است. لذا این تحقیق با درک این موضوع از طریق تحلیل تفسیری- ساختاری (ISM) به دنبال طراحی مدلی مبتنی بر دسته بندی و تفکیک عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری می باشد. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت، توصیفی، ازنظر روش گردآوری داده ها، پیمایشی می باشد. روش شناسی تحقیق به صورت آمیخته کیفی-کمی می باشد که در بخش کیفی مبتنی بر شناسایی عوامل مرتبط با عملکرد کسب وکارهای مستقر در پارک علم و فناوری از طریق مصاحبه و انجام تحلیل مضمون با مشارکت 15 متخصص به عنوان اعضای پانل می باشد و در بخش کمی از طریق تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به دنبال مدل سازی ساختاری و تفسیری می باشد که در این بخش تعداد 15 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان پارک های علم و فناوری مشارکت نمودند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که اساسی ترین عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری، خلاقیت محوری، اثربخشی و تعاملات کاری است که این عوامل شاخص های مؤثر در نتایج تحلیل مضمون بودند. اصالت/ارزش افزوده علمی: مؤثرترین عامل در عملکرد شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری، عوامل رضایت کاری، شادابی کاری، اعتماد کاری و حرفه کاری می باشد.
۳.

تأثیر کارآفرینی، توانمندی های داخلی و همکاری های خارجی تحقیق و توسعه بر عملکرد نوآوری در گروه صنعتی مپنا

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۴۵
هدف: عوامل زیادی بر عملکرد نوآوری سازمان ها تاثیرگذارند که شناسایی این عوامل، می تواند مدیران را در برنامه ریزی و مدیریت بهتر فرآیند نوآوری یاری رساند. گروه صنعتی مپنا به عنوان تولیدکننده محصولات نیروگاهی، جهت کسب مزیت رقابتی و حضور در بازارهای جهانی، نیازمند بهبود و ارتقای عملکرد نوآوری در شرکت های زیرمجموعه خود است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کارآفرینی، توانمندی های داخلی و همکاری های خارجی تحقیق وتوسعه بر عملکرد نوآوری در گروه صنعتی مپنا صورت گرفت. روش شناسی پژوهش : این پژوهش، از حیث هدف کاربردی و از نظر نوع روش، پیمایشی توصیفی است. گردآوری داده ها در تابستان سال 1399 با روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام شد و از ابزار پرسشنامه و مصاحبه برای بهره گیری از نظرات خبرگان که شامل 30 نفر از مدیران و کارشناسان بخش های تحقیق وتوسعه گروه مپنا بودند، استفاده شد. در این پژوهش، 14 شاخص در قالب سه عامل کارآفرینی، توانمندی های داخلی تحقیق وتوسعه و همکاری های خارجی تحقیق وتوسعه، شناسایی و بر مبنای آن، مدل مفهومی پژوهش طراحی شد و با استفاده از رویکرد فازی و نرم افزار متلب، به ارزیابی عملکرد نوآوری پرداخته شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد هر سه عامل توانمندی های داخلی تحقیق وتوسعه، همکاری های خارجی تحقیق وتوسعه و کارآفرینی، تاثیر مثبت و مستقیم بر عملکرد نوآوری گروه مپنا دارند و توانمندی های داخلی تحقیق وتوسعه با امتیاز 7.44 دارای بیشترین تاثیر و کارآفرینی با امتیاز 5.64 دارای کمترین تاثیر است. همچنین، عملکرد نوآوری، بیشترین تاثیر را به ترتیب از شاخص های میزان سرمایه گذاری در تامین نرم افزارهای تحقیق وتوسعه، میزان سرمایه گذاری در تامین تجهیزات و آزمایشگاه ها و درصد هزینه های تحقیق وتوسعه از فروش کل سازمان، می پذیرد که هر سه، از شاخص های توانمندی های داخلی تحقیق وتوسعه هستند. هم چنین سطح عملکرد نوآوری، مقدار 6.44 ارزیابی شد که در محدوده متوسط رو به بالا است. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش، یک مدل مفهومی را برای نشان دادن رابطه بین کارآفرینی، توانمندی های داخلی و همکاری های خارجی تحقیق وتوسعه، به منظور ایجاد عملکرد نوآورانه شرکت های گروه مپنا پیشنهاد کرده است.
۴.

پذیرش فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرکت های ساختمانی استان تهران با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM)

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۳۸
هدف: اگرچه در سال های اخیر مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان فناوری نوظهور در صنعت ساخت وساز ایران، مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته، اما بهره وری پایین این صنعت، شرایط تحقق بسیاری از منافع حاصل از پیاده سازی این فناوری را با موانع بسیاری مواجه کرده است. پیاده سازی چنین فناوری هایی در مقیاس ملی، سازمانی و فردی، منوط به پذیرش آن هاست که متأسفانه وضعیت پذیرش BIM در ایران، بنا بر تحقیقات پیشین در این زمینه، بسیار کند و نامطلوب است. روش شناسی پژوهش: در تحقیق حاضر، از طریق توزیع پرسش نامه ای بین شرکت های ساختمانی رتبه یک استان تهران، وضعیت پذیرش BIM با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) به دست آمد. یافته ه ا: تجزیه وتحلیل داده ها که با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد، نشان داد وضعیت پذیرش BIM در تمامی 87 نمونه معتبر تحقیق، کمتر از حد متوسط است. یافته های تحقیق نشان داد هرچقدر افراد در ذهن و باور خود، استفاده از BIM را آسان تر تصور کنند، بیشتر می پندارند که استفاده از BIM برایشان سودمند است و هر دو این متغیرها، میزان گرایش بیشتری به سمت پذیرش فناوری BIM را منجر می شوند. اصالت/ارزش افزوده علمی: شاید بتوان با تمرکز بر تقویت مؤلفه های فردی و رفتاری در راستای پذیرش بیشتر BIM، وضعیت پذیرش کند BIM را در صنعت ساختمان ایران بهبود بخشید.
۵.

اثر ایجاد حس مالکیت روانی فردی و جمعی برند در اجتماعات آنلاین برند بر رفتار خرید و تبلیغات برخط دهان به دهان (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی ماهان)

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۵
هدف: هدف از این تحقیق بررسی اثر ایجاد مالکیت روانی فردی و جمعی برند برای مشتریان بر اهداف خرید از برند و تبلیغ دهان به دهان از طریق اهداف مشارکت با نقش تعدیل گر نوع فعالیت اعضا (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی ماهان) می باشد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزو تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد. روش نمونه گیری این پژوهش در دسترس و تعداد حجم نمونه 384 نفر می باشد. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه استخراج شده از پژوهش کومار ،(2019) می باشد. تحلیل های آماری نیز با استفاده روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart-PLS2 انجام شده است. برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری و سطوح معناداری به منظور آزمودن فرضیه ها p_value کوچک تر از 05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که خودکارآمدی، مسئولیت پذیری، تعلق خاطر، هویت شخصی و مالکیت روانی جمعی بر اهداف مشارکت اعضا اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین اهداف مشارکت بر هدف و قصد خرید برند و تبلیغ دهان به دهان اثر مثبت و معنادار دارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج پژوهش حاکی از آن بود که خودکارآمدی، مسئولیت پذیری، تعلق خاطر، هویت شخصی و مالکیت روانی جمعی بر اهداف مشارکت و با تعدیل گر نوع فعالیت اعضاء اثر مثبت و معنادار وجود دارد.
۶.

مدل مدیریت عوامل انگیزش فردی، تیمی و سازمانی در توسعه نوآوری های شاخص (مطالعه موردی: 4 شرکت در شهرک صنعتی توس مشهد)

تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۸
هدف: توسعه نوآوری شاخص معمولاً مستلزم کار با بازارها و فن آوری های جدید است که سطوح بالایی از عدم اطمینان و ریسک را به همراه دارد. توسعه نوآوری های شاخص به دلیل عدم قطعیت بالا منجر به افزایش بروز مسائل پیش بینی نشده می شود. انگیزه بخشی به کارکنان یک چالش مهم در رشد شرکت های بزرگ شناسایی شده است. این مقاله به بررسی روش های انگیزه دهی مدیران به کارکنان در راستای نوآوری شاخص می پردازد. مدیریت عوامل انگیزه بخش ساختاریافته (سازمانی) سهم مهمی در پرورش نوآوری شاخص دارد. مدل پژوهش: این مطالعه یک مدل نظری در حوزه مدیریت عوامل انگیزه بخش سازمانی به منظور توسعه نوآوری شاخص ارائه می کند. مدل آزمون شده و با بررسی موردی چهار شرکت به تفصیل شرح و بسط داده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که مدیران می توانند بر سطح اولیه انگیزش افراد تأثیر بگذارند که به موفقیت در انجام وظایف، ایجاد توسعه یافتگی همراه با بزرگ تر شدن اهداف افراد در سازمان و حمایت سازمانی می انجامد. حوزه انگیزش را می توان در سه سطح مختلف: افراد، تیم های پروژه ای و سازمان طبقه بندی کرد. اصالت/ارزش افزوده علمی:   براساس نتایج این پژوهش می توان بیان داشت استفاده از مهارت ها و توانایی در انجام وظایف شغلی افراد و ارتقای نوآوری عملکردی آن ها موثر باشد.
۷.

نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عملکرد مالی تحت محدودیت در تأمین مالی: موردمطالعه بازار سرمایه ایران

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۱
هدف: پژوهش حاضر به منظور جمع آوری شواهدی در خصوص بررسی ارتباط بین نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عملکرد مالی شرکت های تحت محدودیت در تأمین مالی بازار سرمایه ایران انجام گردیده است. روش شناسی پژوهش: بدین منظور این پژوهش در بازه زمانی ۸ ساله بین 1391 لغایت 1398، برای 91 شرکت (تعداد مشاهدات ۷۲۸) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از رگرسیون داده های ترکیبی جهت آزمون روابط بین متغیرها استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه غیرخطی بین نگهداشت وجه نقد و عملکرد وجود دارد و این رابطه به شکل U معکوس است، همچنین این رابطه با متغیر عملکردی (ROE) به عنوان متغیر جایگزین وجود داشته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین سطح غیر بهینه نگهداشت وجه نقد و عملکرد مالی رابطه منفی وجود دارد و نتایج حاکی از این است که شرکت های دارای محدودیت های مالی دست به نگهداشت وجه نقد زده که این امر موجب کاهش عملکرد مالی خواهد شد. اصالت/ارزش افزوده علمی: شواهدی در مورد رابطه غیر خطی بین عملکرد شرکت و نگهداشت وجه نقد در شرایط خاص شرکت (محدودیت در تأمین مالی) ارائه می دهد. این شواهد به مدیران و سرمایه گذاران این بصیرت را می دهد که عملکرد شرکت ها و ارزش آتی آن ها را مورد بررسی قرار دهند و در شرایط خاصی همچون محدودیت در تأمین مالی برای شرکت ها آن ها چگونه تصمیم گیری کنند.