مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی سال اول بهار 1399 شماره 1

مقالات

۱.

تحلیل پوششی داده هاو کارا یی شرکت ها : رویکرد برنامه ریزی آرمانی

تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۸۶
هدف: استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها برای تعیین کارآترین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش، برای تعیین شرکت های کارآ، سه صنعت بانکداری، پتروشیمی و دارویی، مورد بررسی قرارگرفته است. سپس با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی، درصد سرمایه گذاری سهم هر شرکت در پرتفوی، مورد محاسبه قرار گرفته است. در این روش، یک بار، بازده و ریسک سهم به عنوان متغیرهای مدل و بار دیگر، متغیر نقدشوندگی، به آن ها اضافه شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که می توان پس از رتبه بندی شرکت ها، به تحلیل حساسیت آن ها پرداخت و با تعیین نقاط ضعف و نیز، شناخت میزان تأثیر متغیرها، برای بالا بردن سطح کارآیی شرکت ها اقدام نمود. اصالت/ارزش افزوده علمی: استفاده از پرتفوی شرکت های کارآ برای سرمایه گذاری، موجب کاهش ریسک سرمایه گذاری و انتخاب پرتفوی مناسب می گردد.
۲.

یک رویکرد جدید برای انتخاب تامین کننده: رتبه بندی بازه ای تحلیل پوششی داده ها با مرزهای دوگانه

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۵
هدف: انتخاب مجموعه ای از تأمین کنندگان امری حیاتی برای موفقیت سازمان ها است. در سال های اخیر توجه و تأکید زیادی بر اهمیت انتخاب تأمین کنندگان شده است. انتخاب و ارزیابی مؤثر تأمین کنندگان مسئولیت مهمی است که باید همواره مد نظر مدیران خرید قرار گیرد. حیاتی بودن امر انتخاب تأمین کنندگان به واسطه اثراتی است که بر عناصر مربوط به محصولات نهایی سازمان ها می گذارد. تأمین کنندگان جزء حیاتی یک سازمان می باشند که می توانند اثرات زیادی بر عملکرد سازمان داشته باشند. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش مجموعه داده ها که حاوی مشخصات 18 تأمین کننده باشد. نخست از دو دیدگاه خوش بینانه و بدبینانه در حضور خروجی های نامطلوب و داده های نادقیق کارایی های تأمین کنندگان محاسبه می شود و برای شناسایی تأمین کننده دارای بهترین عملکرد، روش رتبه بندی بازه ای مورداستفاده قرار می گیرد. یافته ها: نتایج نشان داد با توجه به اینکه روش DEA سنتی تنها بهترین کارایی نسبی گروهی از واحدهای تصمیم گیری را ضمن اجتناب از کارایی های بدبینانه اندازه گیری می کند. برای آن که از DEA بهترین بهره گرفته شود و از محاسبات ذهنی و پیچیده اجتناب شود از روش DEA برای مرزهای دوگانه استفاده شد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این مقاله با استفاده از رتبه بندی بازه ای و با بهره از تحلیل پوششی داده ها با مرزهای دوگانه در حضور خروجی های نامطلوب و داده های نا دقیق است. در این مقاله پیشنهاد می شود که محاسبه کارایی کلی و رتبه بندی تأمین کننده ها در مدل پیشنهادشده توسط عزیزی و همکاران (1395) هر دو کارایی را در قالب یک بازه باهم ادغام و کارایی کلی و رتبه بندی واحدها بر اساس روش رتبه بندی بازه ای حسین زاده و همکاران (2018) انجام شود.
۳.

ارزیابی بلوغ مدیریت دانش واحدهای سازمانی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۴
هدف: امروزه اقتصاد جهانی از اقتصاد بر پایه منابع فیزیکی به اقتصاد دانش بنیان تغییر نموده است. سازمان های پیشرو با مدیریت دارایی های فکری خود بیش از پیش ارزش افزوده ایجاد و مزیت رقابتی بلند مدت ایجاد می کنند. یکی از رایج ترین فرایند هایی که سازمان از دانش و سرمایه فکری خود ثروت تولید می نماید، مدیریت دانش است. مدیریت دانش موجب توانمندسازی نوآوری می شود. از سویی امروزه دانش تنها منبع مطمئن برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سازمان ها به شمار می آید. هدف  پژوهش حاضر ارزیابی بلوغ سازمانی با استفاده از مدیریت دانش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای است. جامعه آماری 6 واحد سازمانی شرکت مورد مطالعه می باشد. چارچوب نظری پژوهش از مدل بلوغ مدیریت دانش ترک زاده (2010) برگرفته شده است. نهاده ، مجموع مولفه های مدل بلوغ مدیریت دانش و ستاده سطح بلوغ محاسبه شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار لینگو استفاده گردید. برای تعیین بالاترین نسبت کارایی و دخالت دادن میزان نهاده ها وستاده های سایر واحدهای تصمیم گیرنده درتعیین اوزان بهینه برای واحد تحت بررسی، مدل پوششی BCCورودی محور استف اده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج مطالعه انتظار می رود با فراهم نمودن اقدامات کنترلی بتوان سطح بلوغ مدیریت دانش واحدهای سازمانی را به طور چشمگیری ارتقا داد. مهم ترین راه حل های کنترلی ارائه آموزش، یادگیری سازمانی و فردی، تسهیم دانش، نوآوری و تدوین چشم انداز و راهبرد دانشی برای راهبری ابتکارات مدیریت دانش می باشد. اصالت/ارزش افزوده علمی: تلفیق این دو مجموعه مدیریت دانش و بلوغ سازمانی، به سازمان ها کمک می کند تا اثربخشی فرایندهای خود را افزایش دهند و مسائل بحرانی را مشخص نمایند.
۴.

ارزیابی کارایی هزینه یک شبکه سری دومرحله ای در تحلیل پوششی داده ها

تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۹۴
هدف: ارزیابی کارایی هزینه در یک سیستم شبکه با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها می تواند از جنبه های مختلفی که در برنامه های واقعی وجود دارد ، بهبود یابد. در این مطالعه ، هدف آن است که یک مجموعه خاص از وزن ها را برای ارزیابی کارایی هزینه در یک سیستم شبکه دو مرحله ای در نظر بگیریم. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، سعی در ارائه مدلی برای ارزیابی هزینه سیستم شبکه است. یافته ها: نتایج نشان داد که در نظر گرفتن روابط بین مراحل مختلف در یک سیستم شبکه می تواند مستقیماً بر نتایج بدست آمده تأثیر بگذارد. این موضوع از ارزیابی بهینه سازی هزینه بررسی شده است. در نظر گرفتن مجموعه وزنه ها از جنبه های مختلف می تواند در امتیازات به دست آمده تأثیر بگذارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به مدل ها و روش های موجود در ادبیات DEA ، در این مطالعه مدلی ارائه شده است که کارایی هزینه را در یک مدل DEA دو مرحله ای در نظر می گیرد.
۵.

تحلیل رابطه عملکرد با کارایی مبتنی بر مدل های CCR و BCC در صنعت بیمه ایران: رویکرد توبیت

تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۶۶
هدف: هدف مقاله حاضر ارزیابی کارایی شرکت های موجود در صنعت بیمه ایران و ارتباط آن با نسبت های مهم سودآوری می باشد. از این رو با دو رویکرد ورودی محور و خروجی محور به بررسی کارایی شرکت ها پرداخته شد و سپس با استفاده از مدل رگرسیون توبیت رابطه بین سودآوری با کارایی مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش: برای دستیابی به پاسخ سوال فوق 14 شرکت بیمه به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده در یک دوره 7 ساله بین سال های 1391 تا 1396 در نظر گرفته شده است. یافته ها: نتایج نشان داده است که بازده دارایی ها با کارایی محاسبه شده از طریق رویکرد ورودی محور رابطه مثبت و با رویکرد خروجی محور رابطه منفی داشته است. هم چنین نتایج نشان داده که نرخ بازده حقوق صاحبان سهام با هیچ یک از دو رویکرد کارایی رابطه معناداری ندارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش با در نظر گرفتن نسبت کل بدهی ها، حقوق صاحبان سهام و دارایی ها به عنوان متغیرهای ورودی و درآمد فروش، درآمد حق بیمه، سود خالص ب ه عن وان متغیره ای خروجی، توانایی تجمیع این اقلام و ترجمه آنها به یک معیار واحد به نام "ک ارایی" را  با دو رویکرد داشته است.
۶.

ارزیابی عملکرد پروژه های عمرانی بر اساس موانع اجرایی شناسایی و خوشه بندی شده با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مورد مطالعه: امور اجرایی بنیاد مسکن استان چهار محال و بختیاری

تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
هدف: ارزیابی عملکرد پروژه های عمرانی بر اساس موانع اجرایی شناسایی و خوشه بندی شده با استفاده از تحلیل پوششی داده ها روش شناسی: این پژوهش با بررسی مطالعات پیشین به شناسایی موانع اجرایی پروژه های عمرانی پرداخته است. شناسایی موانع اجرایی پروژه های عمرانی این امکان را فراهم می کند تا میزان اهمیت و عملکرد هر یک از این موانع با استفاده از پرسشنامه دوسویه در زمان اجرای پروژه بررسی شود. این پژوهش اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه دوسویه را خوشه بندی نموده است. استفاده از خوشه بندی برای سهولت در حل مدل تحلیل پوششی داده ها انجام گرفته است. ارزیابی عملکرد نحوه اجرای هر یک از پروژه های موردمطالعه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انجام گرفت. یافته ها: دراین پژوهش پروژه های واحد موردمطالعه با استفاده از پرسشنامه موانع اجرایی پروژه های عمرانی مورد ارزیابی قرار گرفتند و پروژه های کارا و ناکارا واحد موردمطالعه مشخص شدند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش قادر است با شناسایی موانع اجرایی پروژه های عمرانی، اطلاعات کامل تری از نحوه عملکرد اجرای پروژه های عمرانی ارائه نماید. با استفاده از این اطلاعات دقیق می توان میزان موفقیت پروژه ها را نسبت به یکدیگر سنجید و تصمیم گیری راحت تری برای پوشش نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت ارائه نمود. این پژوهش در حالی به ارزیابی عملکرد پروژه های عمرانی می پردازد که اطلاعاتی از موانع اجرای این پروژه ها در دست دارد. به این ترتیب ارزیابی عملکرد منجر به ایجاد نتایج مطلوب در اجرای پروژه های آتی خواهد شد.
۷.

ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از روش DEA مبتنی بر ارزش

تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۸۷
هدف: هدف از این مطالعه بررسی تأثیر بحران مالی در صنعت صندوق سرمایه گذاری با استفاده از ارزیابی پویا و مقایسه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سال های مختلف از سال 1391 تا 1396 است. در روش تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر ارزش برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده (صندوق های سرمایه گذاری) و ارائه تغییرات در عملکرد در طول سال استفاده می شود. روش شناسی پژوهش: از جهت طبقه بندی بر مبنای هدف این تحقیق از نوع کاربردی است که هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. این تحقیق ازلحاظ طرح تحقیق از نوع کتابخانه ای می باشد. به طوری که به منظور جمع آوری داده های تحقیق با مراجعه به اطلاعات مندرج در صورت های مالی تاریخی استفاده شده است. همچنین این پژوهش ازلحاظ گردآوری و استنتاج داده ها از نوع توصیفی - همبستگی است. یافته ها: بررسی انواع مدل های روش تحلیل پوششی داده ها و همچنین انواع ورودی و خروجی های روش تحلیل پوششی داده ها جهت ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری مشترک پرداخته شده است. ازآنجایی که سیاست های سرمایه گذاری صندوق ها با یکدیگر متفاوت می باشد، ابزارهای بررسی عملکرد آن ها و همچنین نتایجی که از آن ابزارها به دست می آید، نیز با یکدیگر متفاوت می باشد. لذا به کارگیری ابزاری مانند روش تحلیل پوششی داده ها که واحدهای تحت بررسی را در شرایط یکسان بررسی می نماید، می تواند مفید باشد. ازجمله ابزارهایی که برای این منظور می توان استفاده نمود، روش تحلیل پوششی داده ها می باشد زیرا DEA یک روش غیر پارامتریک است که میزان ارتباط بین خروجی های محصول را با ورودی های آن در نظر می گیرد و مرز کارآمدی را تعریف می نماید. مرز کارآمدی را می توان به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد در تحلیل های سرمایه گذاری در نظر گرفت. اصالت/ارزش افزوده علمی: مسئله مطرح شده مربوط به وقایع ایجادشده در کشور است که به شدت تحت تأثیر رکود اقتصادی و سیستم بانکی است که عمدتاً تحریم ها و بحران های مالی جهان و نوسانات نقدینگی و تغییر نرخ ارز را شامل می شود؛ بنابراین، نتیجه گیری در این پژوهش به طور بالقوه برای مدیران صندوق و سرمایه گذاران مفید خواهد بود.