مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی سال دوم پاییز 1400 شماره 3

مقالات

۱.

الگوی رابطه فلسفه های اخلاقی و فناوری اطلاعات با رفتار اخلاقی حسابرسان: رویکرد نظریه شبکه کنشگران

تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۹۶
هدف: ازآنجاکه اخلاق موضوعی اساسی در حرفه حسابداری و حسابرسی است و به کارگیری رویکردهای مرتبط با فناوری اطلاعات نیز در علوم مالی غیرقابل انکار است؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر تهیه الگو و نظام مندسازی رابطه فلسفه های اخلاقی و فناوری اطلاعات با رفتار اخلاقی حسابرسان با استفاده از نظریه شبکه کنشگران است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر استفاده از یافته ها کاربردی و ازنظر نوع روش پژوهش، کیفی است. با توجه به دانش افزایی و ارائه یک الگوی جدید نیز جهت گیری توسعه ای دارد. جامعه پژوهش موردنظر شامل پژوهش های مرتبط با موضوع و با نمونه همسان است که 3 مقاله را شامل می شود و در این زمینه نمونه گیری به عمل نیامد و نمونه و جامعه یکسان در نظر گرفته شد. سپس، با فن فراترکیب اجزای الگو تهیه و با رویکرد نظریه شبکه کنشگران الگوی نهایی ترسیم شد. درنهایت نیز با کسب نظر 5 خبره به وسیله مصاحبه، اهمیت اجزای الگو مورد تائید قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد رفتار اخلاقی در حسابرسان تحت تأثیر کنشگران انسانی و فنی است. کنشگران انسانی به گونه عام نظریه های اخلاقی و کنشگران فنی به صورت کلی فناوری اطلاعات را شامل می شود. نظریه های اخلاقی (کنشگران انسانی) نیز به دو بخش کلی نظریه های مبتنی بر کردار و نظریه های مبتنی بر فضیلت (فضیلت گرایی) تقسیم می شود. نظریه های مبتنی بر کردار نیز شامل مبتنی بر وظیفه (وظیفه گرایی)، مبتنی بر نتیجه (سودگرایی و دیگر گرایی)، مبتنی بر امر الهی (خیرگرایی) و مبتنی بر عدالت (عدالت گرایی) است. فناوری اطلاعات (کنشگران فنی) نیز شامل نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری توسعه یافته (انگیزه، امید به تلاش و تأثیرهای اجتماعی) است. یافته کلی پژوهش نشان داد اجزای کنشگران فنی و انسانی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر گسترش رفتار اخلاقی در حسابرسان است. اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به اهمیت نظام مند کردن رفتار اخلاقی و تهیه الگوهای متناسب با محیط کشور، یافته های این پژوهش با داشتن پشتوانه نظری و کاربردی قوی می تواند به درک بهتر و تسریع در عملیاتی کردن رفتار اخلاقی حسابرسان کمک شایانی نماید و کنشگران انسانی و فنی و نقش مؤثر هر یک را به وضوح نشان دهد.
۲.

شناسایی و اولویت بندی قابلیت های تکنولوژیکی به منظور افزایش تاب آوری زنجیره تأمین

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۳۲
هدف: امروزه به دلیل پیچیدگی های محیط کسب وکار که با سطح بالایی از عدم اطمینان و ریسک همراه است، شرکت ها درصدد مدیریت و کاهش ریسک زنجیره تأمین خود می باشند. یکی از راهکارهای مقابله با ریسک های زنجیره تأمین، افزایش تاب آوری زنجیره تأمین است. برای افزایش تاب آوری زنجیره تأمین، لازم است قابلیت های مختلف آن موردتوجه قرار گیرد. یکی از مهم ترین قابلیت ها، قابلیت های تکنولوژیکی است. شرکت هایی که در قابلیت های تکنولوژیکی از بلوغ کافی برخوردار نیستند، نمی توانند چندین شیوه مدیریت ریسک را هم زمان اجرایی نمایند. از طرفی بسیاری از قابلیت های تکنولوژیکی به یکدیگر مرتبط بوده و قادر به ایجاد تأثیر متقابل بر سایر توانایی ها هستند. ازاین رو در این مقاله برای کاهش ریسک ها و به تبع آن افزایش تاب آوری زنجیره تأمین، پس از شناسایی شاخص های مربوط به قابلیت های تکنولوژیکی، این شاخص ها اولویت بندی شدند. روش شناسی پژوهش: در ابتدا با بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه تاب آوری زنجیره تأمین، شاخص های مربوط به قابلیت های تکنولوژیک برای افزایش تاب آوری زنجیره تأمین بررسی شد و فهرستی از معیارهای شناسایی شده در اختیار خبرگان شرکت قرار گرفت، سپس معیارهای موردنظر پس از بررسی موردمطالعه و بر اساس نظر خبرگان با روش دلفی فازی تعدیل، تائید و نهایی شد. در گام بعد بر اساس روش سو آرا شاخص های موردنظر وزن دهی شدند. یافته ه ا: شاخص های قابلیت تکنولوژیکی همکاری، چابکی زنجیره تأمین، انعطاف پذیری عرضه به ترتیب به عنوان مهم ترین شاخص ها شناسایی گردیدند. اصالت/ارزش افزوده علمی: با توسعه فناوری اطلاعات و لزوم تاب آوری زنجیره های تأمین، شناسایی قابلیت های تکنولوژیکی و تأثیر آن بر تاب آوری برای کاهش ریسک زنجیره تأمین ضروری است. در این مقاله ضمن شناسایی قابلیت های تکنولوژیکی برای افزایش تاب آوری زنجیره تأمین، این قابلیت ها اولویت بندی می گردند. همچنین استفاده تلفیقی از روش های دلفی فازی برای تائید شاخص ها و روش سوآرا منجر به استواری نتایج شده است.
۳.

روش های مدیریت طراحی درمدرسه ابتدایی باایجاد نشاط جهت ارتقاءیادگیری در دانش آموزان

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۲
هدف: محیط های آموزشی به عنوان مهم ترین فضاهای تأمین کننده نیروی کیفی جامعه، دارای نقش بسزایی در تعامل با انسان از دو منظر فیزیکی و روانی می باشند. لذا حداقل کاری که می توان در این شرایط برای تأمین بهداشت جسمی و روحی کودکان و نوجوانان انجام داد، ایجاد فضاهایی شادی بخش در مدرسه می باشد. می توان اذعان داشت رشد و تکامل همه جانبه ی یک دانش آموز با توجه به مدت زمان تحصیل وی، در ابعاد جسمانی، شناختی، عاطفی، اخلاقی و معنوی به واسطه ی نشاط و شادابی در مدرسه فراهم می آید. چنانچه یکی از این موارد دچار صدمه شود، یا مورد غفلت قرار گیرد، دانش آموز به توانایی ها و شایستگی های کامل دست نخواهد یافت. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر ضمن مرور ادبیات موضوع و ضرورت شادابی سازی محیط مدارس، به روش کتابخانه ای و میدانی و تحلیل محتوا، به مطالعه در حوزه روانشناسی، شادابی و نیازهای جسمی- روانی دانش آموزان پرداخته است. یافته ها: عدم کارایی فضای آموزشی و عملکردهای مدیریتی نامناسب در ایجاد شادی و نشاط در دانش آموزان جهت یادگیری بهتر موجب شده که این پژوهش به طراحی فضای آموزشی با بهره گیری از راهکارهای اساسی در حوزه مدیریت و المان های طراحی سازگار در مدرسه بپردازد. اصالت/ ارزش افزوده علمی: این پژوهش درصدد است ضمن معرفی اجزای اصلی تشکیل دهنده ی فضای بازو بسته مدارس و با تجزیه وتحلیل نمونه های مدارس سنتی و مدرن ایران و کشورهای خارجی، به الگوهای مشترکی که موجب شادابی و نشاط دانش آموزان می گردد، نائل آید و به صورت معیارهای طراحی بیان نماید.
۴.

بهینه سازی پرتفلیو و نظریه ی ماتریس تصادفی در بازار بورس

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۶
هدف: هدف از انجام این تحقیق بهینه سازی سبد سهام بر مبنای نظریه ماتریس تصادفی در بورس اوراق بهادار بوده است جهت پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات مربوطه، با استفاده از توزیع مارچنکو - پاستور (Marčenko – Pastur) وجود خواهند داشت یا خیر؟ روش شناسی پژوهش: داده های 31 سهم در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1395 تا 1398 جهت همبستگی متقابل بین سهام ها موردبررسی قرار گرفته می شود؛ بنابراین 749 قیمت پایانی روز و 748 لگاریتم بازده وجود خواهد داشت. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. یافته ه ا: نتایج نشان داد: الف) با مشاهده ی بزرگ ترین توزیع اجزای بردار ویژه، مشاهده می شود که در سمت چپ توزیع یک عدم تقارن شدید وجود دارد که یعنی بازار بیشتر به وقایع بد تا وقایع خوب واکنش می دهد. ب ) با پاک سازی ماتریس همبستگی می توان اختلاف بین ریسک پیش بینی شده و تحقق یافته را کمی کاهش داد. به عبارت بهتر با شناسایی و خارج کردن سهام غیر ارزشی از سبد سهام ریسک پرتقلیو کاهش می یابد. ج ) ماتریس تصادفی سهام می تواند به طور معناداری بازده و ریسک محقق شده بازار را پیش بینی نماید و لذا توانایی زیادی در تبیین ریسک اطلاعات بازار دارد. د) نسبت معکوس مشارکت، سهام مؤثر بر بردارهای ویژه را تعیین می نماید و تحلیل اصلی ماتریس های تصادفی نیز بر پایه تعدیل این نسبت با استفاده از پاک سازی ماتریس تصادفی است. اصالت/ارزش افزوده علمی: نظریه ماتریس تصادفی برخلاف سایر روش های تشکیل پرتفلیو که به تعیین وزن هریک از دارایی ها در سبد سرمایه می پردازند، به شناسایی سهام غیرمفید و خارج نمودن آن ها از سبد سهام می پردازد و از این طریق منجر به بهبود بازده و ریسک سبد سهام می شود.
۵.

تاثیر جهت گیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تاکید بر نقش میانجی نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۲
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر جهت گیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تأکید بر نقش میانجی استراتژی های نوآوری (اکتشافی و بهره بردارانه) و تعدیل گر مسئولیت اجتماعی شرکت های صادرکننده محصولات شوینده انجام شده است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا و نحوه گردآوری داده ها، توصیفی - همبستگی و از شاخه معدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات شوینده و بهداشتی در ایران بوده است. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه با سؤالات بسته مشتمل بر 22 گویه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از رویکرد معادلات ساختاری  و نرم افزار Amos استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که جهت دهی فناوری از طریق نقش میانجی نوآوری بر عملکرد صادراتی صادرکننده محصولات شوینده بر عملکرد صادراتی اثر دارند. با نوآوری بهره بردارانه  و نوآوری اکتشافی در شرکت های صادر کننده محصولات شوینده دارای رابطه مستقیم است. همچنین  مسئولیت اجتماعی بر رابطه جهت دهی فناوری انواع نوآوری (بهره بردارانه  و اکتشافی) اثر تعدیل گری مثبت دارد به عبارت بهتر در سطوح بالای آن، جهت دهی فناوری و انواع نوآوری دارای رابطه دوطرفه قوی تری بودند. اصالت/ارزش افزوده علمی: راهبردهای جهت گیری از طریق استراتژی های نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه موجب بهبود عملکرد صادراتی می شوند. بر این اساس صادر کنندگان محصولات شوینده و بهداشتی برای موفقیت بیشتر در صادرات، ضمن استفاده از فناوری های در سطح بالا، باید بر دو استراتژی نوآوری اکتشافی (توسعه دانش جدید)  و بهره بردارانه (پالایش دانش موجود) تأکید بیشتری داشته باشند.
۶.

تأثیر استراتژی کسب وکار بر عملکرد شرکت با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی توانایی مدیریت

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۳۵
هدف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر استراتژی کسب وکار بر عملکرد شرکت با تأکید بر توانایی مدیریت می پردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه-گیری حذف سیستماتیک، 135 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1390 تا 1398 موردبررسی قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. یافته ه ا: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که استراتژی کسب وکار بر بازده دارایی ها، ارزش شرکت و جریان نقد عملیاتی تأثیر مستقیم دارد و توانایی مدیریت، ارتباط مستقیم استراتژی کسب وکار با بازده دارایی ها و ارزش شرکت را تشدید می کند ولی ارتباط مستقیم بین استراتژی کسب وکار و جریان نقد عملیاتی را تعدیل کرده و رابطه بین آن ها را معکوس می نماید. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج پژوهش نشان گر این است که انتخاب استراتژِی کسب کار توسط مدیران می تواند جهت افزایش عملکرد شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی می باشد و همچنین می توان بیان کرد که توانایی مدیران باید موردتوجه تصمیم گیران کلان شرکت نیز قرار گیرد.
۷.

بررسی و آسیب شناسی همسویی راهبردی و عوامل مؤثر بر آن در حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۳۱
هدف: هدف از انجام این پژوهش آسیب شناسی همسویی کارکنان حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) باسیاست ها، و ارائه راهکار است. روش شناسی پژوهش: پژوهش ازنظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. پس از مطالعه ادبیات و مصاحبه باخبرگان و با ابزار پرسشنامه اطلاعات گردآوری شدند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان حوزه اشتغال در سراسر کشور و رؤسای نیمی از ادارات کمیته امداد شهرستان ها به تعداد ۱۸۰۰ نفر بوده است. روایی پرسشنامه با تائید نظر مدیران حوزه اشتغال دفتر مرکزی و پایایی نیز با آلفای کرونباخ ۹۴۶/۰ تائید شده است. به منظور اندازه گیری شکاف همسویی و بررسی فرضیات آسیب شناسی از آزمون T تک نمونه ای و برای بررسی شکاف با استفاده از مقایسه میانگین و به منظور رتبه بندی از آزمون فریدمن استفاده شده است. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش نیز با آزمون فرضیه ها در نرم افزار آموس استفاده شده است.  یافته ه ا: عوامل محتوایی، محیطی و ساختاری هم بر همسویی و هم بر ابعاد سه گانه اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین میان وضعیت موجودووضعیت مطلوب همسویی کارکنان حوزه اشتغال و خودکفایی و عوامل سه گانه نامبرده فاصله معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج آزمون فریدمن عوامل محتوایی با بیشترین تأثیر و عوامل ساختاری با کمترین میزان تأثیر رتبه بندی شده اند. اصالت/ارزش افزوده علمی: بی شک زمانی سیاست ها و راهبردهای یک سازمان اثربخش خواهد بود که میان مقام سیاست گذار و برنامه ریز و بدنه اجرایی همسویی وجود داشته باشد و یا به تعبیر رایج همسویی و هماهنگی صف باستاد شرط لازم و پیش نیاز موفقیت سازمان در تحقق اهداف است.