مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی سال اول تابستان 1399 شماره 2

مقالات

۱.

ارائه استراتژی برای انسجام شش سیگما در مدل بلوغ قابلیت نرم افزار

تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۲۳۶
هدف: چالش ها همراه با تغییرات در طی ده سال اخیر تأییدی بر اهمیت استفاده از نرم افزار توسط کسب وکارها است، سازمان ها امروزه به هزینه و کیفیت نرم افزارها به طور متفاوتی می نگرند. درحالی که سازمان های IS به طور رسمی هزینه های مهندسی توسعه تکراری را کاهش می دهند، ماهیت اساسی نرم افزار در یک محصول یا سرویس پیشنهادی در ارزیابی اهمیت فرایندهای توسعه است؛ بنابراین، سازمان ها در پی حداکثر سازی استفاده از هر ابزار در دسترس یا مدل ها برای افزایش کارایی و اثربخشی توسعه نرم افزار هستند. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش از متدولوژی شش سیگما که بر بهبود فرایند و کاهش تغییرپذیری تمرکز دارد استفاده شده است. در پروژه های شش سیگما از یکی از دو متدولوژی DMAIC و  DFSS استفاده می شود. یافته ها: اگرچه دو نگرش مسلط در دسترس هستند، ولی آیا آن ها با هم مشارکت می کنند. یکی از راه حل ها شامل مدل CMMI است که به عنوان چهارچوبی برای بهبود روش ها و فرآیندها استفاده شده برای توسعه نرم افزار و یا توسعه و تحویل سرویس است. انتخاب دیگر به کارگیری برنامه شش سیگما برای بیان مسائل کیفیت و رضایت مشتری است. الزامی است که درک کنیم آیا این نگرش ها برای استفاده یکپارچه سازگار هستند یا باید به طور مستقل از هم استفاده شوند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این مقاله به بررسی مسائل و روش های انسجام این دو متدولوژی می پردازد و تاکتیک ها و استراتژی های انسجام آن ها را بررسی می کند.
۲.

تحلیل رابطه بین نسبت های دوپونت و سیاست تقسیم سود (رهیافت تحلیل رگرسیون های توبیت و لجستیک)

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۴
هدف: بررسی و تحلیل محتوای اطلاعاتی نسبت های دوپونت در ارتباط با سیاست تقسیم سود شرکت ها و همچنین به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا اجزای نسبت دوپونت با تصمیمات مدیریت در تقسیم سود رابطه معناداری دارد؟ روش شناسی پژوهش: برای دستیابی به پاسخ سؤال فوق 84 شرکت موجود در بازار سرمایه تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده در یک دوره 10 ساله بین سال های 1388 تا 1397 در نظر گرفته شده و آزمون فرضیه ها با در نظر گرفتن متغیر وابسته تقسیم سود به شکل های مختلف از طریق تحلیل رگرسیون توبیت و لجستیک انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان داده است که بازده خالص دارایی ها (RONA) و اجزای آن یعنی گردش دارایی (ATO) و حاشیه سود (PM) در ارتباط با سیاست تقسیم سود در تمامی مدل ها به جز مدل تغییرات سود تقسیمی روبه جلو ( ) دارای محتوای اطلاعاتی بوده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش نشان داد که مدیران و تحلیلگران از طریق محتوای اطلاعاتی به دست آمده از طریق نسبت های دوپونت می توانند به تحلیل چگونگی تصمیمات سود سهام بپردازند.
۳.

بررسی ارتباط بین عوامل تأثیرگذار بر رضایت مندی مشتریان محصولات لبنی به کمک تحلیل مسیر (موردمطالعه: شرکت پگاه گلستان)

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۰
هدف: امروزه بنگاه هایی در کسب سود موفق می گردند که در جلب رضایت مشتریان خود در بازارهای هدف بیشتر تلاش نمایند. با توجه به این واقعیت ها، خریداران، کالاها و خدماتی را انتخاب خواهند کرد که با نیازها و انتظارات آن ها مطابقت بیشتری داشته باشد. مشتری و جلب رضایتمندی او از موضوعات کلیدی است که در دنیای رقابتی حاضر می تواند موجبات ترقی یک مجموعه را فراهم آورد. در این راستا توجه به این که چه مواردی می تواند در افزایش رضایتمندی مشتریان مؤثر باشد، ضروری و حائز اهمیت است. روش شناسی پژوهش: در این تحقیق به بررسی ارتباط بین فاکتورها و عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی مشتریان محصولات لبنی در شرکت پگاه گلستان پرداخته می شود. بر مبنای مرور ادبیات، ویژگی صنعت لبنیات و دیدگاه های مدیران آن و پیشنهاد ها، مدلی ارائه شد و داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. حجم نمونه ای متشکل از 650 نفر از میان مشتریان شرکت پگاه گلستان به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید و پس ازآن، تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از پرسشنامه، در سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار Spss16 و همچنین تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار Lisrel8.8 انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که رضایت مشتری متأثر از دو فاکتور کیفیت محصول و کیفیت خدمات می باشد؛ یعنی ایجاد محصولی باکیفیت بالا و همچنین بالا بودن کیفیت خدمات، موجب رضایت مشتری می شود. اصالت/ارزش افزوده علمی: در این تحقیق سعی بر آن شد تا با شناسایی و دسته بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در مورد خرید محصولات لبنی، به تعیین و اولویت بندی هرکدام از این عوامل با استفاده از نظرات مشتریان پرداخته شود. این کار به شرکت پگاه و سایر شرکت های تولیدی محصولات مشابه کمک می کند تا جهت افزایش رضایت مشتریان، عوامل مهم تر را موردتوجه قرار دهند.
۴.

بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اصلاحات سود حسابرسی

تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۹۳
هدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش و تاثیر شاخص های کیفیت حسابرسی بر میزان اصلاحات سود حسابرسی شده پرداخته شده است. روش شناسی پژوهش: فرضیه های پژوهش بر اساس داده های گردآوری شده از 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 با استفاده از تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: نتایج آزمون نشان داد که بین دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با میزان اصلاحات سود حسابرسی شده رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ اما بین حق الزحمه حسابرس، اندازه حسابرس و رتبه حسابرس با میزان اصلاحات سود حسابرسی شده رابطه منفی و بی معنی وجود دارد. جهت تجزیه وتحلیل بیشتر، تأثیر کیفیت حسابرسی بر اصلاحات حسابرس که منجر به کاهش سود می شود نیز بررسی شد. شواهد حاکی از آن است که دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت رابطه مثبت معنی دار و اندازه حسابرس و رتبه حسابرس رابطه منفی معنی دار با اصلاحات کاهشی سود حسابرسی دارند.  اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش از پنج شاخص دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس، رتبه حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و حق الزحمه حسابرس به عنوان معیار کیفیت حسابرسی استفاده شده است.
۵.

تأثیر تأیید زودهنگام رویه های حسابرسی و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی بر عملکرد حسابرسان

تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۸۰
هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تأیید زودهنگام رویه های حسابرسی و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی بر عملکرد حسابرسان است. روش شناسی پژوهش: بررسی موضوع از طریق پرسشنامه و نمونه گیری به صورت تصادفی از 115 نفر حسابرس فعال در کشور در سال 1398 به صورت مجازی و حضوری صورت پذیرفت. برای تحلیل یافته ها در قالب 2 فرضیه اصلی، از روش معادلات ساختاری توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین تأیید زودهنگام رویه های حسابرسی و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی و عملکرد حسابرسان رابطه منفی و معناداری وجود داشته و با افزایش سطح تأیید زودهنگام رویه های حسابرسی و گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی، عملکرد حسابرسان کاهش می یابد. همچنین، در نمونه موردبررسی، سطح تأیید زودهنگام رویه های حسابرسی مطلوب و سطح گزارش کمتر از حد زمان حسابرسی غیر مطلوب است.  اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به یافته ها که تأثیر رفتار حسابرسان بر عملکرد آنان را تأیید می نماید، لازم است ضمن بررسی بیشتر و دقیق تر در رفتار حسابرسان، برای درک و برنامه ریزی بهتر، تصمیم های مستحکمی جهت هدایت رفتار حسابرسان اخذ شود.
۶.

شناسایی چالش های پیش روی طرح دورکاری و ارائه راهکارهایی برای پیاده سازی مؤثر آن- مطالعه موردی وزارت صنعت، معدن و تجارت

تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۳
هدف: اگرچه بیش از چهار دهه از طرح موضوع دورکاری به عنوان یک روش جدید برای ساماندهی کار و نیروی انسانی می گذرد، اما در کشور ما مطالعات علمی و دانشگاهی چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. بااین وجود، در سال های اخیر اجرای طرح دورکاری در دستور کار دولت قرارگرفته است و بسیاری از سازمان ها و نهادهای دولتی موظف شده اند دستورالعمل های دولت درزمینهٔ دورکاری را پیاده نمایند. همچنین حضور بحران هایی مانند همه گیر شدن کووید 19 بر اهمیت این موضوع در سال اخیر افزوده است. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش با روش پیمایشی به جمع آوری اطلاعات کارکنان دورکار در ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته شد. به این ترتیب که با طراحی دو نوع پرسشنامه ویژه کارکنان و مدیران، ابعاد مختلف طرح و پیامدهای اجرای دورکاری در این وزارتخانه از دو منظر مدیران و کارکنان، موردبررسی قرار گرفت. یافته ها:نتایج نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات جزء اصلی دورکاری می باشد، بنابراین بدون فراهم بودن زیرساخت های آن امکان اجرای این طرح تقریباً غیرممکن می باشد. باید توجه داشت که زیرساخت های ارتباطی در ابزارهای ارتباطی چون کامپیوتر و خطوط ارتباطی چون اینترنت پرسرعت خلاصه نمی شود و امکان دسترسی به سیستم اتوماسیون داخلی سازمان و کارتابل کاری کارکنان نیز بخشی از آن می باشد. اصالت/ارزش افزوده علمی: در این تحقیق اجرای طرح دورکاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیدگاه مدیران و کارکنان موردبررسی قرارگرفته است و چالش های اساسی پیش روی این طرح مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند و بر این اساس، پیشنهاد هایی برای اجرای بهتر این طرح در سازمان های دولتی ارائه شده است.
۷.

یک روش جدید مبتنی بر راهبردهای عملیاتی برای تشخیص زود هنگام انواع سرطان سینه

تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۱
هدف: بیماری سرطان سینه یکی از مهم ترین و شایع ترین نوع سرطان ها در جهان است. دو نوع سرطان سینه وجود دارد سرطان خوش خیم و سرطان بدخیم. حالت خوش خیم رشد ضعیفی در بدن دارد و به ندرت در مناطق دیگر بدن توزیع می شود و همچنین دارای ویژگی های مشخصی است؛ اما در نوع بدخیم تمایل به گسترش سریع تر را می بینیم که برای زندگی فرد خطرآفرین است؛ بنابراین، طبقه بندی آن به این دو حالت برای تشخیص و درمان و ... بسیار ضروری و مهم است. روش شناسی پژوهش: ابتدا تصویر ماموگرافی که از سینه ی بیماران تهیه شده با کمک نظر پزشکان مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس تصاویر مورد پردازش قرار گرفت و در این مرحله با استفاده از منطق فازی موفق شدیم که سرطان و نوع آن را سریع تر شناسایی نماییم. یافته ها: در این مقاله الگوریتمی جدید برای تشخیص سرطان خوش خیم و بدخیم پیشنهاد می شود، هر یک از شاخه های خوش خیم و بدخیم دارای دو نوع آدنوز تومور و تومور فیلودس است و بدخیم دارای دو نوع سرطان مجاری و سرطان پاپیلار است. در این مقاله الگوریتمی را برای تشخیص سرطان سینه پیشنهاد و بررسی کردیم که شامل چهار مرحله است. مرحله اول مرحله پیش پردازش است، مرحله دوم برای تجزیه وتحلیل تصویر که از تبدیل موجک برای تجزیه وتحلیل تصاویر استفاده می شود و مرحله سوم استخراج ویژگی های سودمند می باشد که از نتایج حاصل از تبدیل موجک برای به دست آوردن آن بهره می بریم و مرحله چهارم این است که با استفاده از منطق فازی برای شناختن دو نوع خوش خیم یا بدخیم تصویر را بررسی کنیم. اصالت/ارزش افزوده علمی: ارائه روش جدیدی که به کمک آن بتوان بیماری را شناسایی کرد و مانع از تبدیل شدن آن به نوع بدخیم شد اهمیت بسیار زیادی دارد.