مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی سال دوم تابستان 1400 شماره 2

مقالات

۱.

مدل تحول استراتژیک پیشنهادی دانشگاه ها (مطالعه موردی: یکی از دانشگاه های دولتی)

تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۶
هدف: هدف از پژوهش حاضر پیاده سازی و اجرای تحول در نظام اداری با استفاده از روش های مرسوم و ساخت یک مدل تحول استراتژیک برای دانشگاه ها می باشد؛ اما تاکنون تحقیق جامعی دراین باره صورت نگرفته است. روش شناسی پژوهش: روش تحقیق حاضر از نوع کیفی بوده و  با بررسی برنامه استراتژیک سازمان و شناسایی شاخص های تأثیرگذار و همچنین رتبه بندی مؤلفه ها بر اساس روش تصمیم گیری چند معیارها تاپسیس، مدل تحول نهایی با استفاده از مدل ساختار تفسیری (ISM) تهیه گردیده است. یافته ها: بامطالعه برنامه ریزی استراتژیک تدوین شده برای سازمان، مؤلفه های اصلی تعیین و با استفاده از فن ISM مؤلفه های اصلی سطح بندی و درنهایت مدل تحول در چهار سطح در نظر گرفته شد. درنهایت مشاهده شد که مدیریت دانش در سطح 1 قرارگرفته و بر سایر موانع تأثیرگذار است. همچنین محیط تغییر و رقبا و ارتباط مؤثر با صنعت، متأثر از سایر عوامل می باشند و به خودی خود تأثیری بر عوامل دیگر نمی گذارند. اصالت/ارزش افزوده علمی: به شیوه های سنتی مدیریت و رهبری، در شرایط متحول و پویای امروزی، فاقد اثربخشی لازم می باشند. با توجه به آن که مدیران دانشگاه ها از عوامل اصلی تصمیم گیری محسوب می شوند؛ لذا، توجه به قابلیت های مدیریتی آنان به میزان چشمگیری بر موفقیت نظام آموزش عالی کشور تأثیرگذار است.
۲.

ارائه چارچوبی برای پیاده سازی زنجیره تامین چابک مبتنی بر داده های بزرگ (مطالعه موردی: شرکت های تند مصرف)

تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
هدف: در سال های اخیر، با رشد توسعه پایدار و همچنین رشد ابزارهای متنی بر فناوری اطلاعات، چابکی زنجیره تأمین به عنوان یک ابزار قدرتمند برای رقابت در فضای کسب وکار اهمیت بالایی یافته است. در چنین فضایی ذینفعان زنجیره تأمین انتظار دارند تحولات دیجیتال و ابزارهای کارآمد در این تحولات در زنجیره تأمین نقش آفرینی داشته باشد؛ بنابراین، این ابزار یعنی اینترنت می تواند نقش اساسی در چابکی و تسریع فعالیت در زنجیره تأمین داشته و در سازمان ارزش ایجاد کند. با توجه به اهمیت زنجیره تأمین و نقش پررنگ آن به عنوان هسته اساسی در فعالیت های صنعتی، هدف از این مطالعه ارائه چارچوبی برای پیاده سازی زنجیره تأمین چابک مبتنی بر داده های بزرگ حاصل از اینترنت اشیا است. روش شناسی پژوهش: این تحقیق از نوع توسعه ای و کاربردی است و به صورت کیفی انجام شده است. در این مطالعه مؤلفه های مؤثر بر چابکی در زنجیره تأمین بر اساس داده های بزرگ حاصل از اینترنت اشیا شناسایی و چارچوب مفهومی زنجیره تأمین چابک ارائه شده است. یافته ها: نتایج پژوهش به ارائه چارچوبی پرداخته که به طور هوشمند نیازهای چابکی سازمان را تشخیص داده و برای دستیابی به آن تلاش می کند و درنتیجه مزیت رقابتی بیشتری برای شرکت ایجاد می کند و رضایت مشتری را افزایش می دهد و سهم بازار سازمان را گسترش می دهد. اصالت/دانش افزایی علمی: این چارچوب می تواند راهنمای مؤثری برای پیاده سازی یک زنجیره تأمین چابک و ناب مبتنی بر استفاده از داده های بزرگ باشد.
۳.

بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی در شرکت رنگ سازی ایران

تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۹۴
هدف: تحقیق حاضر باهدف «بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر و کارآفرینی بر عملکرد سازمانی شرکت رنگ سازی ایران» به روش توصیفی- همبستگی صورت گرفته است. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری تحقیق 200 نفر از کارکنان شرکت رنگ سازی ایران بود که تعداد 132 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها، از سه پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر مقیمی (1388)، کارآفرینی آنتونیک و هیستریچ  (2003)، پرسشنامه عملکرد سازمانی کارابولوت (2015) استفاده شده است که پایایی آن ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 86/0، 82/0 و 89/0 به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPLS استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که مدیریت کیفیت فراگیر و کارآفرینی بر عملکرد سازمانی شرکت رنگ سازی ایران تأثیر مثبت و معنی داری دارد. نتایج همچنین نشان داد که کارآفرینی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درنهایت نتایج نشان از تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی دارد. اصالت/ارزش افزوده علمی:  درزمینهٔ مدیریت کیفیت فراگیر و کارآفرینی، سازمان هایی که به این متغیرها اهمیت می دهند، در دست یابی به سطوح بالای رشد و توسعه، بهتر عمل می کنند.
۴.

بررسی تاثیر بازاریابی در شبکه های اجتماعی با تصویر ذهنی مشتریان شرکت های بیمه در استان کردستان

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۴
هدف پژوهش: مفاهیم تصویر ذهنی و بازاریابی رابطه روز به روز دارای اهمیت بیشتری برای کسب وکارها می شوند و تا حدودی نیز پژوهش های قبلی به بررسی تأثیر کیفیت خدمات و تصویر ذهنی نام و نشان تجاری بر روی رفتار مصرف کننده پرداخته اند، لذا هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بازاریابی اجتماعی با تصویر ذهنی مشتریان شرکت های بیمه در استان کردستان است. روش شناسی پژوهش: روش مطالعه حاضر پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان بیمه های استان کردستان بود که با روش نمونه گیری تصادفی حجم نمونه تعداد، 385 نفر می باشد برای سنجش بازاریابی اجتماعی و تصویر ذهنی از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها جهت نشان دادن میزان تأثیر هر یک از متغییرهای مستقل و واقعی بودن یا نبودن تأثیر آن ها از آزمون همبستگی اسپرمن و فریدمن و نرم افزار SPSS استفاده شده است . یافته ها: نتایج بیانگر این بود که بین بازاریابی اجتماعی و تصویر ذهنی مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین در میان متغیرهای سه گانه بازاریابی اجتماعی تاثیرگذار بر تصویر ذهنی مشتریان شرکت های بیمه، از نظر پاسخ دهندگان به ترتیب برنامه های ارتباطی با میانگین 29/2 و برنامه های مدیریت رفتار با میانگین 25/2 و برنامه های سمبولیک با میانگین 15/1 رتبه های یکم تا سوم را به خود اختصاص داده است. اصالت/ ارزش افزوده علمی: استفاده از شبکه های اجتماعی در شرکت های بیمه جهت شکل گیری تصویر ذهنی مشتریان و در نتیجه افزایش کیفیت خدمات، افزایش سود و بهره وری بسیار موثر و مفید است و نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده مدیران شرکت های بیمه قرار گیرد.
۵.

بررسی تاثیر فشار سرمایه گذاران بر سیاست تقسیم سود

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۹۹
هدف: تصمیمات مربوط به پرداخت سود سهام به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی در سیاست مدیریتی شرکت ها و از مهم ترین مباحث مطرح در ادبیات مالی می باشد؛ ازیک طرف عامل اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت ها است و از طرف دیگر بسیاری از سهامداران با افق سرمایه گذاری کوتاه مدت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، ازاین رو مدیران باهدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش تأثیر فشار سرمایه گذاران بر سیاست تقسیم سود موردبررسی قرار گرفت. برای دستیابی به هدف پژوهش، 84 ش رکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 تا 1397 انتخاب شد و با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فشار سرمایه گذاران بر سود تقسیمی هر سهم و نسبت سود تقسیمی به فروش تأثیر مثبت و معناداری دارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: تشریح و تبیین سیاست تقسیم سود شرکت ها و عوامل تعیین کننده آن یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که همواره پیش روی متفکران حوزه اقتصاد مالی بوده است که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت.
۶.

خوشه بندی رفتار سرمایه گذاران بر اساس ویژگی های مالی، رفتاری و جمعیت شناختی: مطالعه ای بر اساس الگوریتم k-means

تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۲۴
هدف: یکی از موضوعاتی که تأثیر بسزایی در نحوه سرمایه گذاری افراد دارد، خصوصیات رفتاری سرمایه گذاران است. با توجه به اهمیت این موضوع، سرمایه گذاران باید بتوانند افراد سرمایه گذار را به طبقات مختلف دسته بندی نمایند و برای هر طبقه، سرمایه گذاری متناسب با تیپ شخصیتی همان طبقه را به آن ها توصیه کنند. یکی از راهکارهایی که برای این منظور می توان استفاده نمود، خوشه بندی است. خوشه بندی یکی از روش های یادگیری بدون نظارت بوده و ماهیتی توصیفی دارد. در این روش داده ها بر اساس یک معیار مشابهت به گونه ای تخصیص می یابند که داده های موجود در هر خوشه دارای بیشترین شباهت با یکدیگر و کمترین شباهت با داده های موجود در خوشه های دیگر باشند. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش با استفاده از خوشه بندی k-means و روش انتشار وابستگی، مجموعه ای از سرمایه گذاران با توانایی و تمایل مشابه برای پذیرش ریسک را شناسایی می کنیم. همچنین نشان می دهیم که چگونه می توان با استفاده از تکنیک های خوشه بندی به تخصیص مؤثر دارایی ها با استفاده از خصوصیات سرمایه گذاران پرداخت. یافته ه ا: از ضریب silhouette برای ارزیابی دو روش خوشه بندی استفاده نموده تا بهترین روش را برای خوشه بندی داده ها انتخاب نماییم. ضریب k-means برابر با 0.17 و انتشار وابستگی برابر  با 0.097 شد؛ بنابراین ما روش k-means را به عنوان روش خوشه بندی مطلوب انتخاب می نماییم. با استفاده از روش خوشه بندی K-means به خوشه بندی سرمایه گذاران براساس ویژگی های مالی، رفتاری و جمعیت شناختی پرداخته و با توجه به نتایج خوشه بندی، افراد را به هفت دسته با پذیرش ریسک کم تا زیاد تقسیم بندی می نماییم. اصالت/ارزش افزوده علمی: کلیه محاسبات این پژوهش توسط پایتون 3.8 انجام شده است. نتایج این پژوهش می تواند توسط مدیران سرمایه گذاری و مشاوران توصیه گر سهام مورداستفاده قرار بگیرد.
۷.

نیازسنجی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی با روش ترکیبی گسترش عملکرد کیفیت و دیمتل فازی (بررسی موردی: شرکت خدماتی شهرک صنعتی رازی اصفهان)

تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۰
هدف: در دنیای امروز، با توجه به پیشرفت روزافزون جهان در زمینه های مختلف، به همان نسبت نیازها و خواسته های مشتریان در بهبود کیفیت خدمات و کالاهای مصرفی افزایش یافته است. این نیازها که به صورت تلویحی و تصریحی بروز می کند، در تمام زمینه ها در واحدهای صنعتی، رشد قابل توجهی یافته است. از طرفی دیگر، سازمان هایی که درصدد برآورده ساختن انتظارات و نیازهای مشتری می باشند، ناگزیر از به کارگیری ابزار و سیستم هایی هستند که آن ها را در انجام این امر یاری کند که گسترش عملکرد کیفیت یکی از مهم ترین این ابزارهاست. روش شناسی پژوهش: این پژوهش بر آن است تا نیازهای مشتریان (واحدهای صنعتی شهرک صنعتی رازی) را با استفاده از روش پرسشنامه و تکنیک ترکیبی روش گسترش عملکرد کیفیت و دیمتل فازی ارزیابی کند. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت خدماتی در شهرک صنعتی رازی است. با استفاده از فرمول کوکران 120 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه ی اولویت بندی نیازها برای آن ها ارسال گردید. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش 64 نیاز از سوی شرکت های صنعتی مستقر در شهرک شناسایی شد که نیاز به آب آشامیدنی و صنعت در اولویت اول قرار گرفت. سپس 8 خدمت یا الزام فنی توسط این شرکت شناسایی شد و روابط بین نیازمندی های مشتریان و الزامات فنی خدمات توسط خانه کیفیت تعیین گردید که اخذ هزینه های مشترک موضوع ماده (8) آئین نامه اجرائی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی به عنوان اولین اولویت خدمات تعیین شد. اصالت/ارزش افزوده علمی: تکنیک گسترش عملکرد کیفیت ابزاری مهم جهت ترجمه صدای مشتری و لحاظ کردن خواسته ها و نیازهای آن ها و همچنین اولویت بندی الزامات فنی تولید به شمار می رود که برای نخستین بار در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.