مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی سال اول پاییز 1399 شماره 3

مقالات

۱.

ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از یک فرآیند جدید رأی گیری ترجیحی

تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۷
هدف: هدف این پژوهش، تعیین جامع شاخص های ارزیابی عملکرد در جهت ارتقا سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان با بهره گیری از یک مدل جدید تحلیل پوششی داده بر پایه ارزیابی 360 درجه جهت رتبه بندی کارکنان بود. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش، ابتدا شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان با مطالعه پیشینه تحقیق مشخص گردید. پرسش نامه های طراحی شده بر اساس نظرات بیست و پنج کارکنان سازمان، سه مدیر بالادستی، ده نفر از اساتید باسابقه دانشگاه و ده نفر از دانشجویان فعال و منتخب دانشگاه (جمعاً به تعداد 48 نفر و در یک ساختار 360 درجه) تکمیل و سپس با استفاده از مدل جدید تحلیل پوششی داده های طراحی شده، رتبه بندی کارکنان، انجام پذیرفت. دوازده شاخص ارزیابی عملکرد استخراجی از پیشینه پژوهش توسط خبرگان در چهار دسته با عناوین نظام جبران خدمات در دسته اول؛ امنیت شغلی، عدالت سازمانی ادراک شده، حمایت سازمانی ادراک شده و شرایط فیزیکی کار در دسته دوم؛ ویژگی های شغل، وضوح شغل و توانایی کارکنان در دسته سوم و بازخورد کاری، استرس کاری، رفتار شهروند سازمانی و انگیزش در دسته چهارم رتبه بندی و مستندسازی شد و با بهره گیری از یک مدل بهینه سازی خطی بر اساس روش برنامه ریزی آرمانی و سیاست تحلیل پوششی داده ها منجر به یک رتبه بندی کامل برای کارکنان یک واحد دانشگاهی با 25 نفر کارکنان گردید. یافته ها: تفسیر و تحلیل نتایج ساخت یافته حاصل از بهره گیری سیاست تحلیل پوششی داده ها بر پایه ارزیابی 360درجه می تواند مبنایی برای بهسازی منابع انسانی و استمرار ارزیابی دوره ای جهت بهبود مستمر عملکرد کارکنان در سازمان قرار گیرد. اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر با استفاده از شاخص های مختلف به صورت جامع و همچنین رویکرد 360 درجه و با توجه به چالش های بیرونی و درونی سازمان می تواند به ارزیابی ها آن ها کمک کند.
۲.

ارزیابی شعب مؤسسات مالی و اعتباری طی یک دوره زمانی با معیارهای وابسته

تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۳۵
هدف: در این پژوهش الگوریتمی برای ارزیابی و رتبه بندی شعب یک موسسه مالی و اعتباری ارائه شده است که می تواند عملکرد را در یک بازه زمانی ارزیابی نموده و جهش یا رکود عملکرد مقطعی شعب را مدیریت نماید. در الگوریتم امکان تفکیک شاخص ها به دو گروه کارا و اثربخش متناسب با استراتژی سازمان، جانمایی شده است، این امر می تواند تصمیم گیری خبرگان برای انتخاب شاخص های مؤثر و وزندهی به آن ها را تسهیل نماید. روش شناسی پژوهش: عملکرد شعب در مقاطع زمانی متعدد به صورت یک عدد فازی بیان شده است. از ساختار روش تاپسیس فازی در الگوریتم استفاده شده است. گام جدید گروه بندی معیارها برای محاسبه ارزش معیارهای وابسته به تکنیک تاپسیس فازی افزوده و فرمول محاسباتی تشریح شده است. سازوکار دلیل برتری شعب از منظر کل به جزء با استفاده از ماتریس شباهت بیان شده است. یافته ها: با استفاده از الگوریتم ارائه شده، 51 شعبه بانک کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان رتبه بندی شده است، در خصوص دلیل کسب امتیاز سه شعبه برتر، میانی و انتهایی جدول رتبه بندی بر مبنای ماتریس شباهت بحث شده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: 1-تولید ماتریس تصمیم با اعداد فازی بر مبنای عملکرد مقاطع متعدد 2- امکان سنجی برای تفکیک شاخص ها در دودسته کارا و اثربخش 3- فرموله کردن وزندهی به زیر شاخص ها، متناسب با میزان وابستگی به سر شاخص.
۳.

مدل مکان یابی بهینه ی استقرار پایانه های اتوبوس رانی و میزان ارزیابی عوامل مؤثر بر آن

تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۹۳
هدف: پایانه ها، مراکز عمده مسافربری شهری هستند که نقش مهم جمع آوری تقاضا و پخش آن را در شبکه بر عهده دارند. عملکرد صحیح پایانه ها درگرو برنامه ریزی درست آن ها است که بخش مهمی از آن به مکان یابی اصولی آن ها اختصاص می یابد. مسئله مکان یابی پایانه های اتوبوس رانی درون شهری ازجمله مسائل بهینه سازی محسوب شود. روش شناسی پژوهش: روش مذکور مبتنی بر چهار مرحله متوالی است که بر اساس آن، در مرحله اول و دوم نقاط کاندید احداث پایانه اتوبوس رانی درون شهری با توجه به شبکه خطوط اتوبوس رانی و محل تمرکز خطوط و همچنین با توجه به پایانه های موجود انتخاب می شوند. در مرحله سوم هزینه ساخت و تملک، ارزش دسترسی به کاربری های مجاور و همین طور میزان پوششی که هر یک از نقاط کاندید در سطح شهر ایجاد می کنند، نقاط کاندید ارزش گذاری می شوند. درنهایت، در مرحله چهارم، مسئله به کمک روش برنامه ریزی آرمانی از حالت چند هدفه به یک مسئله تک هدفه بیشینه سازی تبدیل می شود که درنتیجه آن نقاط برتر از بین نقاط کاندید شناسایی می شوند. به منظور درک بهتر روش پیشنهادی، مسئله مکان یابی پایانه ها در مورد شهر شیراز پیاده سازی گردید که درنهایت الگوریتم پیشنهادی 3 نقطه را به عنوان نقاط نهایی جهت ساخت پایانه اتوبوس رانی درون شهری برگزید. یافته ها: بررسی نتایج حاصل از مدل و پارامترهای نقاط برگزیده نشان می دهد که این نقاط، ازجمله نقاط مهم و تأثیرگذار جهت ساخت پایانه هستند و با خط مشی سازمان اتوبوس رانی شهرداری شیراز در جهت مکان یابی پایانه ها نیز همخوانی نسبت خوبی دارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: در این مقاله از روشی ابتکاری جهت حل مسئله مکان یابی پایانه ها استفاده شده است که موجب تقویت دانش موجود می شود.
۴.

رویکردی تحلیلی بر رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در قالب فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس و انواع شاخص های محیط زیستی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
هدف: اگرچه رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست به واسطه توجیحات نظری حاصله از مطالعات تجربی انجام شده از جمله منحنی EKC، مورد حمایت قرار گرفته است، ولی هنوز جامعیت و مقبولیت کافی بدست نیاورده است. بر همین اساس، در راستای هدف اصلی این مطالعه، رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست به صورت گذشته نگر در قالب فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس و انواع شاخص های محیط زیستی مورد بررسی قرار می گیرد. روش شناسی پژوهش: این تحقیق به صورت پژوهشی و با استفاده از روش های تحلیل واژگان کلیدی انجام شده است. جامعه این پژوهش را کلیه مقالات علمی (پژوهشی و مروری) در پایگاه های وب آو ساینس (WOS)، اسکوپوس (Scopous) و نشریات علمی جهاد دانشگاهی (SID) تشکیل می دهد. در مجموع تعداد 1340 رکورد در قالب های مختلفی نظیر مقالات، کتاب ها، همایش، کنفرانس ها، چکیده و یادداشت ها استخراج شد. در این میان به تعداد 340 رکورد مربوط به مقالات علمی (پژوهشی و مروری) بوده است که از این تعداد 122 رکورد را مقالات دارای واژگان کلیدی به خود اختصاص داده اند. بر همین اساس، این مقالات جهت تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شدند. یافته ها: با توجه به نتایج متفاوت و متضادی که حاصل کار بسیاری از محققین در این زمینه بوده است و با توجه به این که نوع شاخص های محیط زیستی بکار برده شده در همه این مطالعات، نماینده و شاخصی کامل و جامع برای متغیر کیفیت محیط زیست نمی باشد، نتایج بدست آمده نامعتبر بوده و نمی توانند معیار و ملاک درستی برای اتخاذ و اجرای سیاست های مناسب اقتصادی- محیط زیستی باشند. اصالت/ارزش افزوده علمی: بکارگیری یک شاخص ترکیبی که بتواند همه ابعاد مربوط به آلودگی محیط زیست را بیان کند و نماینده درستی برای کیفیت محیط زیست در حوزه مورد بررسی باشد، می تواند تحلیلی درست و دقیق تری را در بررسی منحنی محیط زیستی کوزنتس در تحقیقات آتی ارائه دهد.
۵.

تأثیر نقدشوندگی سهام بر سرمایه گذاری آتی شرکت ها: مورد مطالعه بازار سرمایه ایران

تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۹۶
هدف: هدف پژوهش حاضر سنجش تأثیر نقدشوندگی سهام بر سرمایه گذاری آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. روش شناسی پژوهش: بدین منظور تعداد 95 شرکت در طی دوره زمانی 1391- 1398 به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب گردید. روش تحقیق توصیفی-همبستگی است و برای تخمین مدل رگرسیونی با داده های تابلویی و برای تجزیه وتحلیل از رگرسیون چندگانه به روش پانل-دیتا استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نقدشوندگی سهام بر سرمایه گذاری آتی شرکت تأثیر منفی و معناداری دارد. نتایج نشان می دهد بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی شرکت در شرکت های بزرگ و کوچک و همچنین شرکت های دارای تقارن اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعاتی تفاوت معناداری وجود ندارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این بدان معنای است که اندازه شرکت ها و سرعت نشر اطلاعات در بازار بر ارتباط بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی مؤثر نیست و بازار به هرگونه از اطلاعات واکنش نشان می دهد.
۶.

تأثیر مدیریت سرمایه درگردش بر سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۵
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش شناسی پژوهش: نمونه آماری این تحقیق شامل 125 شرکت می باشد که بین سال های 1393 لغایت 1398 موردبررسی قرارگرفته اند. در این تحقیق از متغیر "نسبت سود خالص قبل از کسر بهره و مالیات به جمع دارایی ها" به عنوان معیار سودآوری شرکت ها و از متغیرهای دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی ها به عنوان معیارهای مدیریت سرمایه در گردش و از متغیرهای، اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری، نسبت بدهی های مالی به کل دارائی ها و سود عملیاتی به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. یافته ها: نتایج این تحقیق حاکی از این بود که بین سودآوری شرکت ها با دوره وصول مطالبات رابطه معکوس معناداری وجود دارد و بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. به عبارتی مدیران می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات در حد معقول سودآوری شرکتشان را افزایش دهند. اصالت/ارزش افزوده علمی: انتظار می رود که شرکت ها با استفاده از مدیریت مناسب سرمایه در گردش گام هایی برای افزایش ارزش شرکت و درنتیجه افزایش ثروت سهامداران آن بردارند.
۷.

ارزیابی و تخمین خروجی ها و ورودی ها در تحلیل پوششی داده های معکوس با داده های بازه ای

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۶
هدف: بررسی تاریخ و روند رشد کشورهای توسعه یافته و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که وجه تمایز و نقطه قوت این کشورها استفاده بهینه از فرصت ها و امکاناتی است که در اختیار داشته اند. روش شناسی پژوهش: در این مقاله مدل های DEA را برای تخمین سطوح ورودی/خروجی و اعمال ترجیحات مدیر یا تصمیم گیرندگان و نیز بهبودبخشی واحدهای ناکارا در حالت بازه ای موردبررسی قرار می دهیم. درنهایت مدل های به دست آمده را در 24 شعبه سرپرستی با چهار شاخص ورودی و چهار شاخص، دریکی از بانک ها پیاده سازی شده است و نتایج در قالب جداولی متعدد آورده شده و تفسیر گردیده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که مدیریت می تواند متناسب با توانمندی مجموعه در شاخص های ورودی، نسبت به میزان افزایش شاخص جذب مشتریان جدید اقدام نماید. اصالت/ارزش افزوده علمی: مسئله بر روی واحد تحت ارزیابی دوم پیاده سازی شده است و نتایج را در حالت های مختلف نمایش داده است البته این مهم برای همه واحدهای تحت ارزیابی قابل پیاده سازی می باشد.