مطالعات حسابداری و حسابرسی

مطالعات حسابداری و حسابرسی

مطالعات حسابداری و حسابرسی سال دهم بهار 1400 شماره 37 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

عوامل مؤثر بر خطاهای حافظه در قضاوت و تصمیم گیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حافظه قضاوت فرآیند شناختی تصمیم گیری حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 748 تعداد دانلود : 946
فرآیندهای حافظه یکی از بخش های اصلی در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری محسوب می شوند؛ بنابراین به طور عمده ای بر فعالیت حسابداران و حسابرسان اثرگذار است. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به دو هدف است. اولا به بررسی نقاط قوت و محدودیت های مطالعات صورت پذیرفته پیشین پیرامون تأثیر حافظه بر قضاوت ها و تصمیم گیری ها در حوزه حسابداری و حسابرسی می پردازد. ثانیا، درصدد ارائه مدلی است که نقش های حافظه را با عوامل مؤثر بروز سوگیری ها و خطاها در فرآیندهای قضاوت و تصمیم گیری در هم آمیزد. این مدل چارچوبی سودمند برای آن دسته از پژوهش های آتی حسابداری و حسابرسی محسوب می شود که بجای تنها در نظر گرفتن مغز بعنوان یک «جعبه سیاه» به دنبال کشف دلایل اصلی سوگیری های شناختی و خطاها در فرآیند پردازش اطلاعات هستند و مباحث مربوط به حافظه را در تحقیقات حسابداری و حسابرسی می توانند دنبال نمایند. این مطالعه می تواند شروع مناسبی برای در نظرگرفتن حافظه در تحقیقات این حوزه باشد.
۲.

تأثیر مسؤلیت اجتماعی شرکت بر ریسک ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی ریسک ورشکستگی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 298 تعداد دانلود : 565
ورشکستگی مالی  کسب وکار، موضوعی مکرر در ادبیات مالی است و توسعه تکنیکها و مدلهای پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی، اولویت اهداف تحقیقات مالی است. اهمیت ورشکستگی در آن است که عوارض و آثار منفی آن، تنها دامن گیر تاجر یا شرکت ورشکسته نمی شود، بلکه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شرکت تجارتی، اشخاص ثالث و طلبکاران و طرفهای معامله با تاجر یا شرکت نیز از آن متضرر می شوند و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شرکت، به ورشکستگی های دیگر و بیکار شدن کارگران و کارمندان آنها نیز می انجامد و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور به بار می آورد. بدین منظور 140 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که در بازه زمانی 1392 تا 1397 که اطلاعات لازم برای محاسبه متغیرهای پژوهش را داشته اند به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و به منظور آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر بیان می کند که مسئولیت اجتماعی شرکتی بر ریسک ورشکستگی تأثیر منفی و معنادار دارد.
۳.

کاربرد فرآیندهای تصادفی از نوع زنجیره های مارکف در حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فرآیندهای تصادفی زنجیره های مارکوف ماتریس انتقال بردار ثابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 993 تعداد دانلود : 828
در خصوص استفاده از مباحث مربوط به فرآیندهای تصادفی در حوزه های مختلف دانش بشری استفاده های گوناگونی به عمل آمده است. ازجمله فرآیندهای بسیار مهمی که در فرآیندهای تصادفی موردمطالعه قرار می گیرد، فرآیند مارکوف می باشد. مطالعه این نوع فرآیند در شاخه های علوم پایه و مهندسی جهت درک رفتار پدیده ها و مدل سازی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. اما به کارگیری این نوع فرآیند تنها محدود به علوم پایه و مهندسی نبوده و می توان از آن در حوزه های مختلف علوم انسانی به منظور مدل سازی استفاده نمود. به عنوان مثال، در حوزه جمعیت شناسی برای پیش بینی جمعیت نسل های آینده و یا در زمینه روانشناسی برای پیش بینی رفتار افراد فرآیند مارکوف می تواند کمک کننده باشد. با توجه به اینکه تابه حال طرح مفاهیم فرآیندهای تصادفی در حوزه حسابداری در سطح مقالات و تحقیقات بین المللی و داخلی بسیار محدود بوده است، در این مقاله سعی گردیده است تا مفاهیم نظری مربوط به فرآیندهای تصادفی بیان شده و سپس به بیان زنجیره های مارکوف و نمونه کاربردهای آن اشاره نماییم.
۴.

بررسی رابطه بین حضورمدیران زن و سواد مالی آنها در پیشگیری از مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعضای زن در هیئت مدیره سواد مالی اعضای هیئت مدیره مدیریت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 98 تعداد دانلود : 339
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین حضور زنان در هیئت مدیره و مدیریت سود و تأثیر سواد مالی اعضای زن در هیات مدیره می باشد. برای دستیابی به هدف پژوهش از اطلاعات 129 شرکت ازتمام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران، برای دوره زمانی  1387تا 1396 (1290سال) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون چند متغیره به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بین حضور زنان در هیئت مدیره و مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد، همچنین مدیریت سود شرکت هایی که اعضای زن هیئت مدیره در آن دارای سواد مالی هستند، ازشرکت هایی که اعضای زن هیئت مدیره در آن دارای سواد مالی نیستند ، بیشتر است.
۵.

مروری جامع بر معیار های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد مالی شاخص های سنتی حسابداری معیار های مبتنی بر ارزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 581 تعداد دانلود : 938
هدف پژوهش حاضر، بررسی و معرفی مدل ها و معیار های ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری شامل معیار های سنتی حسابداری و معیار های مالی نوین یا مبتنی بر ارزش می باشد تا از این طریق پیرامون یافتن معیاری مناسب در جهت ارزیابی عملکرد مالی بینشی ارائه دهد . در راستای نیل به این هدف 17 مورد از معیار های ارزیابی عملکرد مالی شامل 9 مورد از معیار های سنتی حسابداری و 8 مورد از معیار های مبتنی بر ارزش مورد بررسی قرار گرفته و به محاسن و معایب هر کدام اشاره گردید . نتایج حاصله نشان می دهد که  به دلیل ضعف ها و کاستی های موجود در معیار های سنتی حسابداری از قبیل ناهماهنگی با شرایط نوین اقتصادی، نبود انعطاف پذیری جهت تطبیق با شرایط محیطی در حال تغییر، بی توجهی به شاخص های غیر مالی، نادیده انگاشتن سرمایه های فکری و رویکرد گذشته نگری آن  و نیز  نارسایی ها و محدودیت های معیار های مبتنی بر ارزش ، به کار گیری هر کدام از معیار های مذکور به تنهایی و توجه و اتکای صرف به آن نمی تواند در ارزیابی عملکرد واحد تجاری موثر بوده و تصویر روشنی از آن ارائه دهد. لذا این معیارها باید بدون توجه به طبقه بندی های رایج، با تلفیقی از شاخص های سنتی، نوین  و سایر معیارها مورد استفاده قرار گیرند تا بهترین نتیجه ممکن را در  شرایط فعلی به وجود آورند. شناخت معیارها و شاخص های سنجش عملکرد و ارزیابی عملکرد سازمان به همراه به کارگیری آن معیارها،  می تواند به مدیران در جهت اتخاذ تصمیم های منطقی و مدبرانه، کمک شایانی نماید.
۶.

چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چارچوب مفهومی آموزش حسابداری حسابداری مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 499
در این مطالعه به بررسی چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت پرداخته شده است که  ریشه در ادبیات اقتصاد سازمانی دارد و در آن به حسابداری مدیریت به عنوان پاسخی به عدم وجود جنبه های معاملات بازار در سازمان ها، نگریسته می شود. به طور کلی روش های حسابداری مدیریت می تواند به صورت ابزارهایی زیر طبقه بندی می شوند: هماهنگ کردن عرضه و تقاضای منابع در صورت عدم وجود قیمت ها، اندازه گیری مصرف منابع با توجه به عدم تقارن در کارکرد هزینه و کنترل منابع مورد استفاده زمانی که مالکیت دارایی ها جدا از کنترل آن هاست. این چارچوب مفهومی نه تنها به موضوع حسابداری مدیریت انسجام فکری می بخشد،بلکه آن را قادر می سازدکه موضوعات متنوع خود را به شیوه ای منطقی بیان نماید.
۷.

مسئله بهینه سازی حقوق و دستمزد برای زمان بندی نوبت کاری پرسنل همگن: مطالعه موردی در بیمارستان پاسارگاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بهینه سازی هزینه ها حقوق و دستمزد زمان بندی نوبت های کاری مسئله برنامه ریزی خطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 586 تعداد دانلود : 969
هدف: کاربرد مدل ها و رویکردهای ریاضی و سیستماتیک در حوزه بهینه سازی حقوق و دستمزد پرداختی و سلامت در حال افزایش است. هدف این مطالعه ارائه مسئله برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای زمان بندی نوبت کاری چند روزه پرسنل به منظور کمینه کردن هزینه های جاری بیمارستان و درنظرگیری رضایت پرسنل است.روش : این پژوهش تحقیقاتی از نوع کمی است. در این مطالعه یک مسئله برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط با تابع هدف هزینه (حقوق پرداختی) برای تعیین نوبت کاری پرسنل همگن به نحوی که ظرفیت های تعداد پرسنل در هر نوبت کاری رعایت گردد پیشنهاد شده است. سپس این مدل ریاضی پیشنهادی باتوجه به اینکه یک مسئله خطی توسعه یافته می باشد با استفاده از نرم افزار لینگو (Lingo) حل، و جواب بهینه آن بدست آمده است.یافته ها: با بررسی ها بدست آمده و تحلیل نتایج برای یک دوره زمانی تعیین نوبت کاری پرسنل واحد بهداشت محیط بیمارستان پاسارگاد تهران مشخص گردید که هزینه های جاری (حقوق پرداختی) مربوط به این واحد در یک ماه حدود 9 درصد کاهش یافته است. این درصد کاهش در هزینه ها باتوجه به افزایش حقوق پایه و افزایش قیمت ها می تواند سازمان ها به خصوص بیمارستان ها را در صرفه جویی در هزینه ها یاری کند.نتیجه گیری: استفاده از مدل ریاضی پیشنهادی و سیستماتیک باتوجه به نیاز بخش ها و واحدها موجب به کارگیری بهینه از پرسنل در نوبت های کاری شده و هزینه های جاری بیمارستان را کاهش می دهد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵