مطالعات حسابداری و حسابرسی

مطالعات حسابداری و حسابرسی

مطالعات حسابداری و حسابرسی سال سوم بهار 1393 شماره 9 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بخش بندی مشتریان بانک های تهران بر مبنای مزایای مورد انتظار ایشان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۲۵۹
هدف این پژوهش بخش بندی مشتریان بانک ها بر مبنای مزایا و نگرش مورد انتظار ایشان است، به بیان دیگر تلاش در جهت بخش بندی مشتریان بانک ها به وسیله تعریف گروه هایی از افراد که در هر گروه اشخاص دارای نیازهای مشابه می باشند، البته هر گروه با گروه دیگر نامتجانس یا ناهمگن می باشد. جهت دستیابی به این هدف 400 پرسشنامه از مشتریان بانک ها جمع آوری شد. برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه از آلفای کرنباخ که حاصل آن 937/0 می باشد استفاده شد. سپس داده ها از طریق تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای و تحلیل ممیزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. شاخص های مورد تجزیه و تحلیل 23 متغیر می باشد که بوسیله مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده اند. این شاخص ها بوسیله تحلیل عاملی در 4 عامل قرار گرفتند. سپس با استفاده از تحلیل خوشه ای، مشتریان در 6 خوشه تقسیم شدند. همچنین تحلیل ممیزی درستی طبقه بندی مشتریان نمونه را تأیید نمود.
۲.

گزارشگری مالی تحت وب(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۳۲۰
امروزه، در اکثر کشورها به منظور کاهش اثرات منفی عدم تق ارن اطلاعاتی بین مدیریت و مالکان، کاهش هزینه های نمایندگی، کاهش هزینه های سرمایه و افزایش ارزش شرکت به سازوکارهایی از قبیل گزارشگری مالی تحت وب روی آورده اند. مزایای این رویکرد گزارشگری ازقبیل دسترسی بهتر به اطلاعات، هزینه ی کمتر، امکان گزارشگری مستمر و ارائه اطلاعات پویا موجب گسترش استفاده از این ابزار در جهت گزارشگری مالی گردید. همچنین عوامل محیطی حاکم بر شرکتها تاثیر با اهمیتی بر میزان پذیرش گزارشگری مالی تحت وب در سطح جهان دارد. در این گزارشگری شرکتها علاوه بر عملکرد مالی، توجه قابل ملاحظه ای به افشای سایر جنبه های عملکرد خود از قبیل عملکرد محیطی، عملکرد اجتماعی و رویه های نظارتی دارند. افشای اطلاعات غیر مالی می تواند موجب ازبین رفتن شکاف بین اطلاعات مالی ارائه شده در مدل سنتی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گردد. یکی از مهمترین ابزارهایی که برای انتقال اطلاعات در گزارشگری تحت وب استفاده می شود زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر می باشد. م اهیت زبان گ زارشگری مالی توسعه پذیر به گونه ای است که اطلاعات ارائه شده با این زبان، اطلاعاتی خود توضیح هستند. از آثار گزارشگری مالی تحت وب کمرنگ شدن حدود و مرزهای اطلاعات و نگرانی در خصوص صحت اطلاعات ارائه شده در اینترنت می باشد؛ به منظور ایجاد قابلیت مقایسه، قابلیت اتکا و رفع نیازهای اطلاعاتی عموم استفاده کنندگان، استانداردگذاری برای گزارشگری مالی تحت وب امری ضروری به نظر می رسد.
۳.

کاربرد تئوری های افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۵۴ تعداد دانلود : ۹۹۳
طی دهه های اخیر روند فزاینده پیشرفت صنعتی از یک سو و محدودیت منابع طبیعی و زیست محیطی از سوی دیگر توجه جامعه بشری را به مساله حفظ محیط زیست جلب نموده، همچنین تقاضای روز افزون ذینفعان از شرکت ها برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی، شرکت ها را به درگیر شدن در مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی تشویق می کند. در اثر جهانی شدن، شرکت ها در کشورهای در حال توسعه مایل به حرکت به سوی بازارهای جهانی بوده، از اینرو به منظور مقبولیت در بازارهای جهانی، باید نشان دهند که در حال ایفای مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی شان هستند. از اینرو در مقاله حاضر تئوری هایی که انگیزه شرکتها را برای افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی شرکتها توضیح می دهند شامل تئوری اقتصاد سیاسی، تئوری ذینفعان، تئوری مشروعیت و تئوری سازمانی معرفی و تحقیقات انجام شده در زمینه تئوری های مذکور ارایه خواهد
۴.

ساختار نظام حسابداری حاکم بر بودجه بندی عملیاتی: چالش ها و اصلاحات(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۱۶
تحولات عظیم در حسابداری و گزارشگری مالی باعث شده تا نظام بودجه بندی کشورها تغییر کند. به کارگیری بودجه بندی عملیاتی به جای بودجه بندی سنتی از مهمترین این تغییرات می باشد. بودجه بندی عملیاتی به تغییر از ورودی به خروجی تاکید دارد و از اهداف اصلی آن تقویت کارایی تولید و تخصیص بهینه منابع عمومی است. سیستم حسابداری مورد استفاده در این نظام بودجه بندی، حسابداری تعهدی مبتنی بر جریان منابع اقتصادی بوده و بر اندازه گیری عملکرد و نهایتاً پاسخگویی مالی و عملیاتی تاکید دارد. اگرچه بودجه بندی عملیاتی در تئوری آسان به نظر می رسد ولی اجرای آن به دشواری صورت می گیرد و چالش ها و مشکلات زیادی را در پی دارد. با این وجود، بسیاری از کشورها در راستای اجرای این نوع بودجه بندی دست به اصلاحات گسترده ای زده اند. نتایج نشان می دهد که شالوده تمامی اصلاحات، تغییرات اساسی در ساختار نظام حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی است. رسالت این مقاله، بررسی اهمیت و نقش حسابداری در پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی به عنوان یکی از کاراترین روش های بودجه بندی و شناسایی مشکلات و چالش های ناشی از اجرای این نظام بودجه بندی درکشورهای مختلف و نهایتاً در ایران است.
۵.

همبستگی شاخص های نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۵۵۶
پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع نقدشوندگی در بازارهای سرمایه، به بررسی همبستگی شاخصهای متفاوت نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. شاخص های نقدشوندگی بکار رفته در این پژوهش عبارتند از گردش سهام، نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود، معیار بازده صفر، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام و معیار تعدیل تعداد روز های بدون معامله بر اساس گردش سهام. در همین راستا، اطلاعات 38 شرکت برای دوره زمانی 1382 لغایت 1388 به طور ماهانه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آنست که همبستگی میان شاخصها بطور کلی ضعیف است. شاخص تعدیل تعداد روزهای بدون معامله بر اساس گردش، بالاترین همبستگی را با سایر شاخصها داشته و در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ، همبستگی میان شاخصها بیشتر است. بطور کلی این پژوهش نشان می دهد که نقدشوندگی یک مفهوم پیچیده چندبعدی است که هر شاخص فقط می تواند جنبه ای از نقدشوندگی را منعکس کند.
۶.

رویه های حسابداری دارایی های نامشهود و چالش های پیش رو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۵۸۴
در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، فعالیت های ارزش آفرین سازمانها فقط متکی بر دارایی های مشهود آنها نیست؛ بلکه توانمندی سازمانها در بکار گیری دارایی های نامشهود، قدرت اصلی ارزش آفرینی آنها را شکل می دهد]4 [. سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین عوامل ارزش آفرینی برای بسیاری از بنگاه های اقتصادی می باشد. به هر حال با استفاده از استاندارهای جاری حسابداری به ندرت این سرمایه گذاری ها به عنوان دارایی شناخته می شوند. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد انتقادی، به بررسی ادبیات موضوعی دارایی های نامشهود و برخی از چالش های پیش روی رویه های حسابداری این دارایی ها پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که افشای اختیاری اطلاعات دارایی های نامشهود به عنوان راهکاری به منظور برطرف کردن مشکلات شناسایی این دارایی های در صورت های مالی معرفی شده است.
۷.

مبانی نظری اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و روشهای اندازه گیری آن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۳۱۲
سرمایه گذاران برای انتخاب بهترین پرتفوی سرمایه گذاری نیازمند وجود اطلاعات دقیق هستند. گاهی این اطلاعات در بین سرمایه گذاران، به گونه ای نامتقارن توزیع می گردد. به گونه ای که خریدار یا فروشنده معامله، فاقد اطلاعات یکسانی نسبت به انجام معامله دارند. این موضوع، منجر به پدیده عدم تقارن اطلاعاتی می گردد. عدم تقارن اطلاعاتی باعث متفاوت شدن قیمت های پیشنهادی خرید و فروش توسط سرمایه گذاران می شود. این قیمت های پیشنهادی سهام، در واقع تقریبی از هزینه رخداد یک معامله است و سرمایه گذاران این هزینه را برای انجام یک معامله فوری پرداخت می نمایند. به لحاظ اهمیت این موضوع، در این بخش، ابتدا مفهوم اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرداخته می شود؛ سپس در ادامه روش های اندازه گیری این معیار ارائه می گردد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸