نقی فاضلی

نقی فاضلی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

شناسایی مؤلفه های حسابرسی عملکرد در توسعه پایدار زنجیره تامین بخش معدن

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۷
هدف این پژوهش، بررسی ویژگی ها و عناصر بنیادین حسابرسی عملکرد مولفه های توسعه پایدار زنجیره تامین در بخش معدن ، که متناسب با نیاز های اجتماعی- اقتصادی جامعه؛کاستی ها، مشکلات و موانع را کاهش دهد می باشد .این پژوهش از نوع هدف کاربردی از نوع تحقیقات کیفی با استراتژی تحلیل محتوا است. جامعه آماری این پژوهش ، معاونین و مدیران ارشد سازمان های توسعه ای و شرکتهای فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی و حسابرسان کل بخش امور اقتصادی و زیربنایی در حوزه معدن است. نمونه آماری در دو مرحله انتخاب شدند: در مرحله اول چند صاحب نظر به تشخیص پژوهشگر و بر اساس تخصصشان در زمینه موضوع پژوهش مورد مصاحبه اکتشافی واقع شدند در مرحله دوم برای مصاحبه های اصلی، نمونه بر اساس روش گلوله برفی توسط مصاحبه شوندگان به پژوهشگر معرفی گردیدند نتایج پژوهش نشان می دهد که53 مولفه در پنج بعد اجتماعی، ایمنی، اقتصادی، کارایی منابع و محیط زیست طبقه بندی و که برخی از آنها به شرح زیر هستند.1فشارهای بیرونی(قوانین و مقرراتهای دولتی ، جوامع محلی ، NGO ها )2فشارهای درونی(حفظ روحیه، حس وفاداری، تضمین شرایط کار، ایمنی محیط کار و رفاه کارکنان)3 سیاستها و برنامه ریزی استراتژیک4تعهد مدیریت در توسعه پایدار5 اخلاق و رفتارهای پایداری6همکاری و هماهنگی در زنجیره تامین از تامین کننده تا مشتری7 اشتراک گذاری دانش8 مدیریت کیفیت و بهبود مستمر9 تکنولوژی و فناوری سبز10 اقتصاد پایدار و سودآوری11شهرت و نام تجاری و توسعه بازار12شفافیت اطلاعات از طریق بورسی شدن شرکتهای معدنی13بکارگیری و جذب نیروی های انسانی فنی، کارا و متخصص14 تدوین طرح جامع صنایع معدنی15تمرکز بر تصمیمات مدیریت حرفه ای16ترویج فرهنگ توسعه صنعتی.
۲.

بررسی رابطه بین حضورمدیران زن و سواد مالی آنها در پیشگیری از مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۹۷
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین حضور زنان در هیئت مدیره و مدیریت سود و تأثیر سواد مالی اعضای زن در هیات مدیره می باشد. برای دستیابی به هدف پژوهش از اطلاعات 129 شرکت ازتمام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران، برای دوره زمانی  1387تا 1396 (1290سال) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون چند متغیره به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بین حضور زنان در هیئت مدیره و مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد، همچنین مدیریت سود شرکت هایی که اعضای زن هیئت مدیره در آن دارای سواد مالی هستند، ازشرکت هایی که اعضای زن هیئت مدیره در آن دارای سواد مالی نیستند ، بیشتر است.
۳.

Social Value Added; A New Model for Developing Sustainability Accounting

تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۵
Sustainability accounting by presenting a holistic view of the organization activities and providing a balanced view of its economic, social and environmental impacts and benefits, and by presenting sustainability reporting seeks to encourage business units and investors to maintain the mutual benefits of all stakeholders in the society. Given the criticisms that researchers have had about the efficiency of sustainability reporting, the purpose of this article is to develop sustainability accounting by presenting a new model that can address the challenges in sustainability accounting and can be a good alternative to sustainability reporting. Social value-added is the sum of tangible and intangible values created and added to society by a business through technological development/change and the knowledge of its manufacturing engineers and managers. In this research, to test the proposed social value added model, Nano engine oil was selected randomly and the test was performed using paired comparison of data. The results of the research showed that social value-added statement can be an appropriate report for evaluating the economic, social and environmental performance of a business entity. Nano engine oil has a social value added of 3797.2 percent compared to regular engine oil, that 15 percent of it is related to tangible value added and 85 percent to intangible value added. 
۵.

Providing a Model to Evaluate Corporate Social Responsibility by Social Value Added (Case Study: Nano-Engine Oil)

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
The evaluation of corporate social responsibility has gained significance over the past decade due to the importance of natural and environmental resources. Many studies have been conducted on corporate social responsibility and the presented related models, which add to the importance of this report. However, in addition to its significance, many researchers also believe that corporate social responsibility evaluation models lack the necessary efficiency due to different interpretations, lack of transparency, and abuse of some companies in order to deceive and commit fraud. Therefore, the aim of this research is to present a model to evaluate corporate social responsibility using value added, which can be a suitable criterion in evaluating the social responsibility of commercial entities. In the present study, first, a model was developed based on corporate social responsibility, and then, to test the model, social value added of Nano motor oil was studied as a case study. In this study, data was analyzed through pairwise comparison. The findings of the study conducted on the social value added of Nano motor-oil indicate economic efficiency of 40%, product social efficiency of 8%, and depicts a 38-times increase in social value added compared with its economic added value. Thus, Nano-engine oil producing companies are located on the corporate social responsible category and the corporate social responsibility in this product is on the third level (strong) that indicates the product’s efficiency in the community and can be a suitable incentive for all business organizations to pay more attention to their products’ environmental and social impacts.
۶.

آزمون رویکرد کارایی مدیریت سود و نقش آن در ارزش آفرینی

کلید واژه ها: مدیریت سود ارزش شرکت ROE Q-Tobin ROIC

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۰ تعداد دانلود : ۷۵۸
دو رویکرد متفاوت در خصوص مدیریت سود وجود دارد (رویکرد فرصت طلبانه، رویکرد کارایی). هدف از انجام این تحقیق، بررسی این است که کدام یک از رویکرد های مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اعمال می شود. به عبارتی دیگر آیا مدیریت سود منجر به افزایش ارزش شرکت خواهد شد یا اینکه برعکس، ارزش شرکت را کاهش می دهد؟ بدین منظور و براساس محدودیت های وضع شده تعداد 198 شرکت طی سال های 1385 تا 1390 (جمعا 1188 مشاهده) از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع مختلف انتخاب گردید. در این تحقیق، مدیریت سود به عنوان متغیر مستقل، اندازه، اهرم شرکت و میزان متغیر وابسته سال قبل به عنوان متغیرهای کنترلی و ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته می باشد. ارزش شرکت نیز با سه روش ROE، Qتوبین، و ROIC محاسبه گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16و Clementine نسخه 12 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت سود که با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری محاسبه گردید در شرکت های مورد مطالعه بیشتر با رویکرد کارایی آن مطابقت دارد. یعنی، مدیریت سود باعث ارزش آفرینی می گردد. همچنین ملاحظه گردید که بین مدیریت سود و ROE رابطه ای وجود ندارد ولی بین مدیریت سود و Q توبین و ROIC رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان