مطالعات حسابداری و حسابرسی

مطالعات حسابداری و حسابرسی

مطالعات حسابداری و حسابرسی سال نهم زمستان 1399 شماره 36

مقالات

۱.

علل و پیامدهای خرید اظهارنظر حسابرس

تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۹۲
مطابق با تئوری نمایندگی، مدیران انگیزه های زیادی دارند که گزارش های حسابرسی شان با اظهارنظر مطلوب ارائه شود؛ آنها در جستجوی حسابرسانی هستند که مطابق با خواسته هایشان رفتار کنند و شک و تردید حرفه ای کمتری نسبت به صورت های مالی داشته باشند. انتظاراتی که می تواند منجر به پدیده خرید اظهارنظر حسابرس شده و احتمال تقلب در صورت های مالی را افزایش دهد. رویدادی که پیامدهای نامطلوب زیادی بر قیمت اوراق در بازارهای مالی را به دنبال خواهد داشت. بر همین اساس، پژوهش حاضر در ابتدا با مطالعه مروری، به تبیین علل خرید اظهارنظر حسابرس می پردازد و سپس تحلیلی از پیامدهای نامطلوب این پدیده و اثر آن بر حرفه حسابداری و حسابرسی ارائه می کند. نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگی های خاص کار حسابرسی می تواند محرکی مهم برای تشدید وقوع پدیده خرید اظهارنظر حسابرس باشد. همچنین سایر نتایج پژوهش حاکی از این است که خرید اظهارنظر حسابرس پیامدهای نامطلوبی از جمله کاهش کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی را به دنبال دارد. همچنین به استقلال حسابرس صدمه زده و منجر به تقلب در صورت های مالی می شود.
۲.

بررسی رابطه بین وضعیت مالی رقبا در بازار محصول و کیفیت افشاء اطلاعات

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۶
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین وضعیت مالی رقبا در بازار محصول و کیفیت افشاء اطلاعات در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین، این پژوهش به بررسی اثرات تعاملی اندازه شرکت، سودآوری شرکت و درصد سهامداران نهادی شرکت بر رابطه بین وضعیت مالی رقبا در بازار محصول و کیفیت افشاء اطلاعات می پردازد. متغیر وابسته پژوهش، کیفیت افشای اطلاعات و متغیرهای مستقل شامل وضعیت مالی شرکت در بازار محصول نسبت به رقبای صنعت، اثر تعاملی اندازه شرکت با محدودیت تأمین مالی، اثر تعاملی سودآوری با محدودیت تأمین مالی و اثر تعاملی درصد سهامداران نهادی با محدودیت تأمین مالی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های تاریخی سال های 1390- 1395 مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از تحلیل رگرسیون پانلی، استفاده گردیده است. نتایج پژوهش، نشان می دهد که هرچه محدودیت مالی شرکت بیشتر باشد افشای اطلاعات کاهش خواهد یافت. در واقع، با افزایش بدهی و در پی آن عدم توان رقابتی شرکت، افشای اطلاعات کاهش می یابد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که اندازه شرکت و سودآوری توانسته اند رابطه بین محدودیت مالی بالا و کیفیت افشای اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهد، درحالی که درصد سهامداران نهادی تاثیری بر رابطه بین محدودیت مالی بالا و کیفیت افشای اطلاعات نداشته است.
۳.

رابطه بین جنسیت مدیریت و افشای سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
در سال های اخیر ورود زنان در عرصه های مختلف اجتماعی گسترش روزافزونی داشته است. حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و در کنار مردان این تصور را ایجاد می کند که کدام یک می تواند نقش و مسؤولیت های خود را در زمینه های مختلف بهتر از دیگری ایفا کند. حرفه حسابداری نیز از این قاعده مستثنی نبوده به طوری که می توان گفت ورود زنان به این حرفه نیز افزایش چشم گیری داشته است و بالطبع عامل جنسیت و تأثیر آن در موضوعات مختلف حسابداری موردتوجه بسیاری از محققین حسابداری قرارگرفته است. با توجه به مسؤولیت خطیر حسابداران و پاسخگویی آنان در برابر اقشار مختلف جامعه میزان رعایت اخلاق حرفه ای از سوی حسابداران ازجمله موضوعاتی است که قابل بررسی و تعمق است. با توجه به افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن حسابداری در مقاطع مختلف تحصیلی به ویژه تحصیلات تکمیلی و علاقه زنان به حضور در نقش های اجتماعی، نیاز به شغل هایی متناسب با سطح تحصیلات آنان ضروری می باشد. باوجود توانایی های بالقوه زنان در رشته حسابداری، بسیاری از این توانایی ها به دلایل مختلف در محیط های کاری به فعلیت نرسیده و زنان نتوانسته اند جایگاه شایسته ای در حرفه پیدا نمایند. بدین منظور برای اجرای این تحقیق، 130 شرکت برای دوره زمانی 1392 تا 1396 انتخاب شدند و از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین جنسیت مدیریت و افشای اجزای مختلف سرمایه فکری وجود دارد.
۴.

بررسی پارادایم های پژوهش در حسابداری مدیریت

تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۶۷
موضوع پژوهش حسابداری مدیریت رویه های حسابداری مدیریت و فرایندهای سازمانی می باشد. این محیط پژوهش دارای ساخت اجتماعی است که عناصر وابسته به متن مانند فرهنگ، تاریخ، ارزش ها، هنجارها، سیاست، اقتصاد، روابط انسانی بر آن تاثیر می گذارد. پژوهش در این محیط نیاز به مفروضات هستی شناسی و معرفت شناسی خاص خود را دارد که قابلیت درک و شناخت این نوع واقعیت را داشته باشد. این مفروضات در شکل پارادایم ها معرفی می شود. پارادایم اثبات گرایی کمی با ویژگی های عینیت، اندازه گیری و استقلال از افکار و عقاید کنشگران با این محیط سازگاری زیادی ندارد. در مقابل، پارادایم پژوهش کیفی با ویژگی تعریف پدیده در متن تاریخی، اجتماعی آن، نظریه های چندگانه، ایجاد معنی و درک عمیق از روابط انسانی، فرایندهای سازمانی و رویه های حسابداری مدیریت بیشترین سازگاری را با این حوزه پژوهشی دارد و دانش منحصر به فرد خود را برای توسعه دانش حسابداری مدیریت ارائه می دهد. استفاده از روش های ترکیبی نیز با چالش های جدی همراه است و با این محیط ساخت اجتماعی منطبق نمی باشد. 
۵.

مدل پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) در سازمان امور مالیاتی کشور

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۲
با توجه به قابلیت ها و ویژگی های منحصربه فرد زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL)، بکارگیری آن در سازمان ها، منافع و مزایای بسیاری دارد. لذا پژوهش حاضر سعی دارد با بررسی مدل های اساسی پذیرش فن آوری های نوین، مدل مناسب پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) توسط کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور را به عنوان پیش شرط استفاده و بکارگیری آن در سازمان متبوع، شناسایی نماید. سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان رکن اجرایی نظام مالیاتی، نقش مهمی در تحقق درآمدهای مالیاتی دارد و بی شک پذیرش و بکارگیری فن آوری های پیشرفته از جمله زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) موجب بهبود عملکرد کارکنان آن سازمان و متعاقبا افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در نتیجه تحقق اهداف کلان اقتصادی می شود. لذا انتظار می رود که کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور پذیرای زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) باشند و با توجه به مدل پذیرش فن آوری (TAM) عامل اصلی پذیرش این فن آوری نوین از دید کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، سودمندی ادراک شده در نتیجه تاثیر مثبت آن بر خصوصیات کیفی اطلاعات باشد. 
۶.

مدل تشخیص تقلب در اظهارنامه های مالی با استفاده از ابزار نسبت های مالی

تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۳
در این مقاله مدل تشخیص تقلب در اظهارنامه های مالی  با استفاده از ابزار نسبت های مالی بررسی شده است. هدف  بررسی مدل تشخیص تقلب در اظهارنامه های مالی  با استفاده از ابزار نسبت های مالی می باشد. دوره زمانی این تحقیق سال 1388-1394  در نظر گرفته شده است . جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری  به طور تصادفی شامل 35 شرکت سالم دارای اظهارنامه های سالم (بدون تقلب) بورس اوراق بهادار تهران است که قبل از سال 1387 در بورس پذیره نویسی و شروع به فعالیت کرده اند و طی این دوره حداقل برای یکبار در فهرست 50 شرکت برتر بورسی اعلام شده توسط سازمان بورس قرار گرفته اند. تحقیق به لحاظ هدف از نوع نظری و به لحاظ روش شناسی از نوع تحلیلی- تجربی می باشد. برای بررسی رابطه میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از آزمون t مستقل دونمونه ای و آزمون مان-ویتنی و همچنین مدل توسعه یافته رگرسیون لجستیک بهره گیری شد.نتایج تحقیق نشان داد که با استفاده از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می توان به کشف تقلب در گزارشگری مالی اقدام نمود. نتایج تحقیق حاکی از ان است که کلیه نسبت های مالی شامل نسبت مالی بدهی کل به دارایی کل ، نسبت مالی نقدینگی به بدهی جاری ، نسبت مالی ارزش دفتری دارایی جاری به بدهی جاری ، نسبت مالی سود خالص به  حقوق صاحبان سهام در تشخیص تقلب می تواند نقش موثری داشته باشد.
۷.

تاثیر تقسیم سود سهام بر اجتناب مالیاتی شرکت با توجه به ارزش سهامداران در شرکتهای پذیرفته در بورس و اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۱۶
هدف این پژوهش تعیین تأثیر تقسیم سود سهام بر اجتناب مالیاتی شرکت: باتوجه به ارزش سهامداران می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی برای بازه زمانی 1388- 1396 شرکت های فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. نتایج حاکی از این است که تقسیم سود بر اجتناب مالیاتی تأثیر منفی دارد. و همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد حاکمیت شرکتی شامل: اعضای غیر موظف هیئت مدیره و استقلال هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی تأثیر دارد و نهایتا در این پژوهش مشخص گردید حاکمیت شرکتی بر رابطه تقسیم سود و  اجتناب مالیاتی تأثیر دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸