مطالعات حسابداری و حسابرسی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات حسابداری و حسابرسی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن حسابداری ایران

مدیر مسئول: علی ثقفی

سردبیر: علی ثقفی

مدیر اجرایی: ناصر پرتوی

هیئت تحریریه: علی ثقفی، ویدا مجتهدزاده، احمد احمدپور، سید حسین علوی طبری، حسین پناهیان، غلامحسن تقی نتاج، علی صالح آبادی، محمدجواد شیخ، حسن قالیباف اصل

وب سایت: http://iranianaa.com

پست الکترونیک: iranianiaa@yahoo.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ آبان ۱۳۹۰
ناشر: انجمن حسابداری ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱