پژوهش در هنر و علوم انسانی

پژوهش در هنر و علوم انسانی

پژوهش در هنر و علوم انسانی سال چهارم اسفند 1398 شماره 9 (پیاپی 23)

مقالات

۱.

ظرفیت نو شبکه های اجتماعی مجازی در گفتمان سازی ایمان به وعده های الهی

تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۹۹
در راستاى گسترش چشمگیر فضاى مجازى در کلیه وجوه زندگى بشر، تولید شبکه های انسانى نیز عامل مهم دیگرى در افزایش تعاملات مجازى بین افراد گردید. شبکه های اجتماعى مجازى، نسل جدیدى از وب سایت ها هستند که این روزها کانون توجه کاربران شبکه جهانى (اینترنت) قرار گرفته است. یکی از کارکردها و ظرفیت های این رسانه های نوظهور مجازی ایجاد تعامل و گفتمان سازی می باشد. با توجه به رشد فضای مجازی و ورود جنبه های مختلفی از دین و شکل گیری مذهب در فضای مجازی، گفتمان های گوناگونی از مفاهیم قرآنی و معارف دینی می تواند شکل بگیرد. یکی از آن مفاهیم که کمتر به آن پرداخته شده و لازم است بیشتر به آن توجه شود موضوع ایمان به وعده های الهی می باشد. مراحل گفتمان سازی عبارت اند از آگاه سازی، آرمان سازی و هدایت گری که با وجود ظرفیت های نوشبکه های اجتماعی می توان در مرحله آگاه سازی مخاطب نسبت به مفهوم وعده های الهی، اقسام آن و درکل به نقاط ضعف و قوت گروه ها در این موضوع آگاهی یافت و در مرحله آرمان سازی نیز می توان با تعریف نقاط آرمانی به خصوص وعده های مرتبط با مسائل آخرالزمان و حکومت مهدوی برای ایجاد انگیزش در راستای حرکت جمعی به مقصد دست یافت و پس از این دو مرحله مقدماتی که متناظر با کلیت موضوع وعده های الهی است؛ گفتمان سازی وارد مرحله هدایت گری خواهد شد. هدف از انجام این پژوهش بررسی ظرفیت نوشبکه های مجازی در گفتمان سازی ایمان به وعده های الهی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، روش تحلیلی-استنباطی است و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. همچنین نحوه گردآوری اطلاعات، روش اسنادی به روش فیش برداری می باشد.
۲.

تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر میزان هزینه های پژوهش و توسعه شرکت ها

تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۹
سوگیری های شناختی مدیریتی، به ویژه بیش اطمینانی مدیران، همواره به عنوان عاملی تأثیرگذار بر فرآیندهای پژوهش و توسعه و نوآوری شرکت شناخته شده است. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر میزان هزینه های پژوهش و توسعه شرکت ها می پردازد. بدین منظور، برای سنجش بیش اطمینانی مدیر از دو سنجه مبتنی برتصمیمات سرمایه گذاری استفاده شده است. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیریت، میزان هزینه های پژوهش و توسعه شرکت را افزایش می دهد.
۳.

تحلیل پوسترهای استفان زاگ مستر از منظر فلسفه هنر نیچه

تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۴۳۷
در این مقاله بیشتر سعی بر این است که چه عواملی هنر خوب را خوب می سازد و چه نقشی هنر در زندگی دارد. آیا وجود هنر لازم است؟ یکی از فیلسوفانی که در این پژوهش تأثیرگذار بوده نیچه است که در بعضی از دوره اول تفکرات خویش متأثر از نظرات شوپنهاور می باشد. شوپنهاور و نیچه در بیشتر اوقات واژه ی هنر را تنها در معنی سنجیده و والای آن به کارمی برند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای است. یکی از هنرمندانی که در آثار خود تأثیر بسزایی از دیدگاه نیچه گرفته زاگ مستر است. که این هنرمند به عنوان خالق هنر شناخته شده است. نمونه کارهای او دارای شکل های بسیار متفاوتی است که بیشتر تلاش برای نگاه کردن به محدودیت های خوب زندگی دارد. جامعه آماری بر اساس پوسترهای زاگ مستر است که با نگاه نیچه مورد بررسی قرارگرفته اند. از نتایج حاصل دریافت شد که او نیز مانند نیچه، هنر را وسیله ای برای زندگی و حاوی لذت روحی می داند.
۴.

مطالعه تطبیقی حامیان هنری دوره های ایلخانی و تیموری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۷
این پژوهش به مقایسه اقدامات، اهداف و نوع حامیان هنری دوره های ایلخانی و تیموری می پردازد. پرسش پژوهشی این تحقیق عبارت است از: به لحاظ نوع حامیان هنری، اقدامات و اهداف آنان چه تفاوت ها و شباهت هایی میان دو دوره وجود دارد؟ این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که، در دوره ایلخانی کار حمایت هنری بر عهده سه دسته وزرای دیوانی، دانشمند-روحانی و صاحب منصبان وابسته به دربار بود. هدف اصلی این وزرا حفظ فرهنگ، هنر و تمدن ایران بود و برای نیل به این هدف اقدامات مهمی را که تا آن زمان بی سابقه بود انجام دادند. در عهد تیموری شاهان، شاهزادگان، امیران و وزرای تیموری، که دو گروه حامی هنر این عصر بودند، در فرهنگ ایرانی رشد یافته بودند پس دیگر سعی در جهت حفظ این فرهنگ نداشتند بلکه تمام تلاش خود را بکار می بستند تا با حمایت از انواع هنرها و مبادرت ورزیدن به کارهای هنری به اهدافی نظیر جاودان سازی نام و نشان خود و نمایش قدرت برسند. در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت که میان اقدامات و اهداف حامیان دو دوره تشابهاتی وجود دارد اما تفاوت های میان نوع حامیان در این دوره ها، چشمگیرتر است.
۵.

جغرافیای تاریخی خراسان در ادوار تاریخ

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۳۴۴
خراسان بزرگ، در دوره ای از حیات تاریخی-اجتماعی خود شامل سراسر مناطق شرقی ایران و در پارهای از زمان ها شامل استان های کرمان و حتی قسمتهای از افغانستان میشد و حتی قبل از آخرین تغییرات (1383ش) استانی در شمال شرقی ایران به مساحتی قریب 313335 کیلومترمربع و تقریباً یک پنجم مساحت کل ایران را داشت. اما امروزه متشکل از سه استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی است. این استان یکی از قدیمیترین نقاط سکونتگاهی در ایران با قدمت 800 هزار پیش تا به امروز هست. و طی این دوران دستخوش تغییرات مرزی و حاکمیتی بوده. و هیچگاه خالی از سکنه نبوده، فقط مرزهای زیستی آن در ادوار تاریخ بنابر حسب حکومتها تغییر کرده. اما در دوران اسلامی بخاطر موقعیت خاص جغرافیایی و مرقد مطهر امام علی بن موس الرضا(ع) بیشتر مورد توجه خلفای بنی امیه، بنیعباس و حتی حکومتهای ملی-مذهبی قرار گرفته. هدف از نگارش این مقاله معرفی اجمالی جغرافیای تاریخی خراسان در طی این ادوار میباشد.
۶.

تعیین بهترین کانسپت طراحی پلان خانه های مسکونی اقلیم گرم و خشک بر اساس فرم های معماری سنتی شهر سمنان

تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۲۵۳
بعد از گذر از دوران سنت و ورود به مدرنیته روزبه روز بر میزان آلودگی های موجود در سطح کره ی زمین افزوده شده است. با توجه به آلودگی هایی که انسان در طی سالیان وارد کره زمین کرده است و همچنین پیدایش پدیده گرمایش جهانی کره زمین، تخریب های گسترده محیط زیست و از بین بردن منابع موجود، اندیشمندان این حوزه راهکار توسعه پایدار را ارائه داده اند. پیدایش چنین معضلاتی در دوران مدرن سبب گردید تا پژوهشی در خصوص هم راستایی معماری سنتی با معماری پایدار امروزی صورت بگیرد. در ابتدا با بررسی ها و مطالعات کتابخانه ای اصول معماری پایدار و راهکارهای معماری آن مشخص گردیدند سپس رابطه ی معماری پایدار و معماری سنتی موردمطالعه راهکارهای معماری سنتی که به منظور نیل به یک معماری پایدار بوده است جداسازی شد. در ادامه با کمک بررسی های میدانی فرم های اصلی معماری خانه های سنتی شهر سمنان مشخص گردید و با کمک نرم افزارهای شبیه سازی مورد تحلیل و بررسی انرژی قرار گرفتند. شبیه سازی به کمک نرم افزار sefaira که بر اساس چالش معماری 2030 به منظور کاهش تدریجی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در محیط ساخت وساز شهری می باشد انجام گرفته است. بعد از مرحله شبیه سازی مشخص گردید تعدد خانه هایی با پلان گودال باغچه نشان از هوش و ذکاوت و همچنین درک معماران سنتی از انرژی ساختمان داشته است. بهترین فرم پایدار در شبیه سازی متعلق به طرح خانه هایی با گودال باغچه و عدد 91 درصد بوده است و رتبه های بعدی به ترتیب به خانه هایی با طرح U، L و در انتها خانه هایی با طرح I قرار می گیرند.
۷.

از نارسایی تعریف اختلاس تا ناکارآمدی شروط تحقق آن

تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۶۷
اختلاس یکی از جرائم مهمی است که در گروه جرائم علیه اموال و مالکیت مورد بحث قرار می گیرد؛ و طی سال ها دچار تغییراتی شده و در حال حاضر دارای ناکارآمدی هایی در قانون است. ابهاماتی که در این زمینه در قانون وجود دارد و این امر موجب شده رویه قضایی های متفاوتی درباره ی رسیدگی به پرونده های اختلاس ایجاد شود. مثلاً موجب شده بعضی این عمل را خیانت در امانت بگیرند و بعضی ها این عمل را اختلاس بگیرند. پژوهشگر در این مقاله بر آن است که ضمن بررسی جرم اختلاس در شناسایی خلأهای قانونی و تعریف این جرم راهکار نوین ارائه و مفهوم جدید از جرم اختلاس و شروط تحقق این جرم را آسیب شناسی کند و در نهایت ماده قانونی متناسب با اصلاحات مدنظر را پیشنهاد دهد؛ و در آخر این مقاله به این سؤال پاسخ داده می شود که آیا کارمندان بانک خصوصی هم می توانند مرتکب اختلاس شوند یا نه؟ محقق این مطالب را بررسی کرده و به این نتیجه می رسد ازآن جهت که آن کارمندان مأمور به خدمت عمومی محسوب می شوند لذا مرتکب جرم اختلاس نیز می شوند.
۸.

بررسی مؤلفه های تربیت اخلاقی در کتاب های تفکر و سبک زندگی دوره اول متوسطه

تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۰۷
دوره متوسطه اول از حساس ترین دوره های زندگی افراد به شمار می رود. در این دوره آموزش و تربیت اخلاقی نقش مهمی در رشد روانی – اجتماعی نوجوانان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به مؤلفه های تربیت اخلاقی (امانت داری، صداقت، محبت، قناعت و ساده زیستی، مسئولیت پذیری، رعایت حقوق دیگران) در کتاب های تفکر و سبک زندگی دوره متوسطه اول است. روش مورد نظر تحلیل محتوای آمیخته و جامعه آماری آن کتاب درسی تفکر و سبک زندگی دوره اول متوسطه در سال 97-1396 است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴