علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی شوشتر سال دوازدهم بهار 1397 شماره 1 (پیاپی 40) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی نقش میزان سرمایه اجتماعی و اقتصادی در رضایت شغلی معلمان (مطالعه موردی: معلمان مقطع متوسطه شهر ارومیه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی سرمایه اقتصادی معلمان رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 72 تعداد دانلود : 678
از مهمترین منابعی که رضایت شغلی معلمان را تحت تاثیر قرار می دهد می توان به میزان سرمایه های افراد از جمله سرمایه اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد . هدف اساسی این پژوهش بررسی نقش میزان سرمایه اجتماعی، اقتصادی در رضایت شغلی معلمان متوسطه شهر ارومیه است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری داده ها همبستگی است و با ابزار های پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و پرسشنامه سرمایه اقتصادی و پرسشنامه رضایت شغلی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان متوسطه شهر ارومیه به تعداد 2575 نفر که در سال 1395 مشغول به تدریس بودند، که از بین آنها 340 نفر (143 نفر زن و 197 نفر مرد) به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه گیری خوشه ای به این صورت که سطح شهر به 5 خوشه شمالی، جنوبی، مرکزی، شرقی و غربی تقسیم شد، سپس از هر خوشه، دبیرستان های موجود به صورت تصادفی متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. برای آزمون متغیرها و فرضیه های از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی معلمان تفاوت آماری مستقیم و معنادار در سطح متوسطی قرار دارد.پس در نتیجه سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی زمینه را برای پیشرفت و خود شکوفایی بیشتر معلمان فراهم می نماید و در چنین زمینه ای رضایت و نگرش افراد به شغل بهبود پیدا می کنند و معلمان ادراک بهتری از معلمی خواهند داشت.
۲.

طراحی مدلی برای اجرای خط مش گذاری زیست محیطی در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خط مشی اجرای موفق خط مش خط مش های زیست محیطی سیاست های کلی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 113 تعداد دانلود : 368
امروزه کشور با مسایل زیست محیطی عدیده ای مواجه است و عموماً اصلی ترین مساله زیست محیطی کشور عدم اجرای موفق خط مش های زیست محیطی است. هرچند رویکردهای نظری متفاوتی در ارتباط با اجرای موفق خط مش ها وجود دارد، اما با توجه به بومی بودن سیاست های کلی محیط زیست توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به نظر می رسد ارایه الگوی بومی در این زمینه می تواند بسیار کاربردی باشد. بر همین اساس هدف این پژوهش طراحی مدلی برای اجرای خط مش گذاری زیست محیطی در ایران است که به روش کیفی داده بنیاد انجام شده و در این روش برای استخراج الگوی نظری و یا فرایند نظریه سازی، محقق اقدام به انجام مصاحبه هایی عمیق با 22 نفر از نخبگان، مدیران و متخصصان مرتبط با محیط زیست کشور کرده است. نتایج تحلیل داده ها بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری نشان داد که در مرحله کدگذاری باز، بیش از 237 مفهوم و گزاره معنادار استخراج شد و در مرحله بعد 135 مفاهیم متناظر از این گزاره های معنادار بیرون کشیده شد. در ادامه فرایند کدگذاری از مفاهیم متناظر تعداد 26 خرده مقوله استخراج شده که دارای ارتباط مفهومی با همدیگر هستند و در مرحله کدگذاری محوری از خرده مقولات تعداد 11 مقوله محوری بیرون کشیده شد که که با انتزاع بیشتر این مقولات در مرحله کدگذاری گزینشی، یک مقوله هسته ای به شرح «یک اجرای موفق خط مشی زیست محیطی مبتنی بر تدوینی فکورانه بر پایه هماهنگی و همسویی نهادی و ارزشی است که در آن توسعه دانش زیست محیطی با استراتژی مدیریت سبز و قوانین مؤثر موجب اعتلای فرهنگ زیست محیطی می شود» ظاهر شد که می تواند تمامی مقولات دیگر را تحت پوشش قرار بدهد.
۳.

بررسی نقش فضاهای بی دفاع در رفتارهای خشونت آمیز شهر تهران در سال 1396(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فضاهای بی دفاع رفتارهای خشونت آمیز امنیت شهری ویژگی های فیزیکی کیف قاپی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 103 تعداد دانلود : 24
با توجه به اهمیت پیشگیری از رخداد رفتارهای خشونت آمیز در شهر تهران بویژه سرقت، نزاع و درگیری، کیف قاپی و مزاحمت بر علیه شهروندان و بررسی عوامل تاثیرگذار بر افزایش رفتارهای خشونت آمز، این تحقیق با هدف بررسی نقش فیزیکی فضاهای بی دفاع شهری در رفتارهای خشونت آمیز در شهر تهران انجام پذیرفته است. در این تحقیق از روش ترکیبی(آمیخته) استفاده شده است. به منظور دست یابی به رفتارهای خشونت آمیز و تعداد وقوع آنها از روش تحلیل ثانویه استفاده گردیده است و برای بخش شناخت فضاهای بی دفاع و علل تفاوت در نوع رفتارهای خشونت آمیز از مشاهده مشارکتی در میزان و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های تحلیلی و آماره های کمی استفاده گردیده است. همچنین در این تحقیق 114 نقطه جرم خیز در شهر تهران به عنوان مناطق مورد مطالعه مطرح می باشند.در نتیجه تحقیق میتوان گفت که عوامل فیزیکی نقش موثری در مستعد کردن فضاها برای وقوع کیف قاپی و نزاع و درگیری، سرقت و مزاحمت به عنوان 4 نوع از مهمترین رفتارهای خشونت آمیز دارند. همچنین ویژگی های فیزیکی فضاهای بی دفاع شهری در وقوع رفتارهای خشونت آمیز به ترتیب و در رتبه اول بر سرقت، در رتبه دوم بر کیف قاپی، در رتبه سوم بر نزاع و درگیری و در رتبه آخر بر مزاحمت تاثیر گذارند.
۴.

تحلیل جامعه شناختی اثر رفتارهای اخلاقی و شیوه های اعمال قدرت مربیان بر رفتارها و میزان خطرپذیری رزمی کاران با توجه به نقش میانجی رابطه مربی و ورزشکار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رفتار اخلاقی مربی قدرت مربی میزان خطرپذیری نوجوانان رزمی کار رابطه مربی و ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 280 تعداد دانلود : 384
این پژوهش با هدف بررسی اثر رفتارهای اخلاقی و شیوه های اعمال قدرت مربیان بر رفتارها و میزان خطرپذیری نوجوانان رزمی کار با توجه به نقش میانجی رابطه مربی و ورزشکار بود. شرکت کنندگان این پژوهش را 304 نفر از رزمی کاران نوجوان با دامنه سنی 14 تا 16 سال تشکیل می دادند که به روش هدفمند و در دسترس از باشگاه های شهر نجف آباد انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس رفتار مربیگری مرتبط با اخلاق ورزشکاری بولتر و ویس، شیوه های اعمال قدرت مربیان سوسمان و دیپ، رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی در ورزش کاوسانو و بوردلی، خطرپذیری نوجوانان ایران زاده محمدی و همکاران و رابطه مربی و ورزشکار جوویت و نتومانیس بودند. نتایج حاصل از الگوسازی معادله ساختاری نشان داد که مدل تأثیر رفتار اخلاقی مربی و اعمال قدرت بر خطر پذیری و رفتار های اجتماعی و ضد اجتماعی نوجوانان رزمی کار با میانجی گری کیفیت ارتباط مربی و ورزشکار از برازش مطلوب برخوردار است. نتایح نشان داد که رفتار اخلاقی مربی هم بر خطر پذیری نوجوانان و هم بر رفتارهای اجتماعی آن ها تأثیر دارد و با وارد شدن کیفیت ارتباط مربی این تأثیر بیشتر می شود. شیوه های اعمال قدرت مربی اثر مستقیم بر رفتار و خطرپذیری رزمی کاران ندارد اما به صورت غیر مستقیم با میانجیگری رابطه مربی و ورزشکار بر رفتار و خطرپذیری رزمی کاران اثر می گذارد. بنابراین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که رابطه مربی و ورزشکار متغیر واسطه ای در رابطه بین رفتار اخلاقی و شیوه اعمال قدرت مربی بر رفتارها و میزان خطرپذیری رزمی کاران است.
۵.

سنجش رابطه ابعاد پنچ گانه بیگانگی با رضایت از زندگی (مورد مطالعه شهروندان بالغ تهرانی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رضایت از زندگی احساس بی قدرتی احساس بی هنجاری احساس بی معنایی احساس انزوای اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 126 تعداد دانلود : 338
بیگانگی در ابعاد مختلف آن یکی از آسیب های اجتماعی است که عوامل مختلفی در ایجاد و گسترش آن تاثیرگذارند. یکی از متغیرهایی که می تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد رضایت از زندگی است. از اینرو با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به تببین جامعه شناختی تاثیر رضایت از زندگی در دو بعد فردی و اجتماعی بر ابعاد بیگانگی پرداخته شده است. روش پژوهش پیمایش و تکنیک گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان بالغ شهر تهران می باشد که از این جامعه 384 نفر انتخاب شده اند. در این پژوهش اشکال بیگانگی بر اساس نظریه سیمن در پنج بعد احساس بی قدرتی، احساس بی هنجاری، احساس بی معنایی، احساس انزوای اجتماعی و احساس تنفر از خویشتن بررسی شده است. رضایت از زندگی نیز در دو بعد رضایت از زندگی فردی و رضایت از زندگی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که در میان ابعاد بیگانگی، احساس بی قدرتی بیشترین میانگین را در میان جامعه مطالعاتی به خود اختصاص داده است. رضایت از زندگی با تمامی ابعاد بیگانگی رابطه معنی دار و معکوس داشته و بیشترین همبستگی میان احساس بی معنایی و رضایت از زندگی وجود داشته است(57/0-). همچنین در خصوص سطوح رضایت از زندگی، بیشترین همبستگی میان رضایت از زندگی فردی با احساس بی معنایی (55/0-) و بیشترین همبستگی رضایت اجتماعی نیز با احساس بی هنجاری(37/0-) نشان داده شده است. در میان متغیرهای زمینه ای نیز میان وضعیت فعالیت و رضایت از زندگی رابطه معنی دار به دست آمد ولی سایر متغیرهای زمینه ای رابطه معنی دار نداشته اند.
۶.

ارائه مدل کیفیت ارائه خدمات ، رضایت مندی و عملکرد شغلی معلمان شرکت کننده در دوره های فوق برنامه ورزشی آموزش و پرورش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: برنامه های ورزشی کیفیت ارائه خدمات رضایت مندی عملکرد شغلی معلمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 373 تعداد دانلود : 565
با توجه به اهمیت عملکرد شغلی معلمین، در تحقیق حاضر سعی در بررسی رابطه بین کیفیت ارائه خدمات، رضایت مندی و عملکرد شغلی از دیدگاه معلمین شرکت کننده در دوره های فوق برنامه ورزشی آموزش و پرورش استان خراسان شمالی پرداخته خواهد شد. نوع تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ استراتژی، همبستگی است و روش میدانی و کتابخانه ای انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را معلمین مراجعه کننده به دوره های فوق برنامه ورزشی استان خراسان شمالی را تشکیل دادند که تعداد آنان شامل 220 معلم زن و 390 معلم مرد می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر به وسیله جدول مورگان برآورد شد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق شامل پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون(1970)، پرسشنامه کیفیت خدمات یی چین لیو(2008) و پرسشنامه رضایت مندی جوچون لین(2008) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از شاخص های کشیدگی و چولگی، آزمون تی مستقل، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل ساختاری از معادلات ساختاری استفاده شد.کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در غالب نرم افزار SPSS و AMOS انجام گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کیفیت خدمات بر رضایت مندی معلمین تاثیری به میزان 393/0 و بر عملکرد شغلی آنان تاثیری به میزان 431/0 را دارا می باشد. با این توجه به منظور بهبود عملکرد شغلی و رضایت مندی معلمین می بایستی ضمن بهبود برنامه های ورزشی به افزایش کیفیت این برنامه ها اقدام نمود.
۷.

مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش به استفاده از مواد نیروزا (مورد مطالعه: جوانان ورزشکار شهر شیراز)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی گرایش به استفاده از مواد نیرزوا ورزشکاران جوانان شیراز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 604 تعداد دانلود : 692
چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و گرایش به مصرف مواد نیروزا در جوانان است. این مطالعه با رویکرد کمی و روش پیمایش انجام شده و دادهها با استفاده از پرسشنامه جمعآوری شده است. جامعهی آماری تحقیق شامل جوانان ورزشکار 15-29 سال ساکن در شهر شیراز میباشد. حجم نمونه 400 نفر است. یافتهها نشان میدهند که رابطه معنیداری بین ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد نهادی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و فرهنگی، روابط اجتماعی، حمایت دوستان و خانواده، هنجار اجتماعی) وگرایش یه استفاده از مصرف مواد نیروزا وجود دارد. از بین متغیرهای زمینهای نیز تفاوت معناداری بین گروههای سنی، رشته ورزشی، وضعیت تحصیلات، وضعیت اشتغال بر حسب گرایش به استفاده از مواد نیروزا تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد به ترتیب یازده متغیر (بدن سازی، درآمدزیر 500 هزار تومان، 2 تا 5/2 و 3 تا 5/3 میلیون تومان خانواده ، روابط اجتماعی، تحصیلات زیر دیپلم، تحصیلات پدر با فوق دیپلم، حمایت جامعه ورزشی، مشارکت ورزشی، درآمد 3 تا 5/3 و 5/3 تا 4 میلیون پاسخگو) 27 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودهاند. واژههای کلیدی: سرمایه اجتماعی، گرایش به استفاده از مواد نیرزوا، ورزشکاران، جوانان، شیراز.
۸.

تحلیل اجتماعی ارائه مدلی برای ایجاد شرکت های دانش بنیان در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تحلیل اجتماعی مدل دانشگاه ها شرکت های دانش بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 687 تعداد دانلود : 524
چکیده پژوهش حاضر به منظور ارائه مدل جهت ایجاد شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع کیفی و کمی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل رؤسا، معاونین، رؤسای دانشکده ها،مدیران گروه و در بخش کمی اعضای هیات علمی می باشد. در بخش کیفی تعداد 13 نفر در فرآیند مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعه آماری 869 نفر، با استفاده از فرمول کوکران، 267 نفر به عنوان نمونه آماری مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن بود که در ایجاد شرکت های دانش بنیان در واحد دانشگاه ها، 4 عامل اصلی و 120 مؤلفه تاثیر دارند. یافته ها نشان داد که در بین عوامل فردی، مؤلفه خلاقیت و نوآوری فرد 0/77، در عوامل مدیریتی، مؤلفه حمایت مدیران دانشگاه از افراد مؤسس شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها 0/81، در عوامل سازمانی، مؤلفه انطباق ایجاد شرکت های دانش بنیان با توجه به نیاز های منطقه و رشته های موجود ب0/81، در عوامل محیطی، مؤلفه برنامه ریزی تجاری مناسب جهت تبدیل ایده به محصول توسط دولت 0/84 از کل واریانس ها را تبیین و سایر متغیرها نیز به ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند. همچنین مدل نهایی پژوهش، با شاخص های برازش و ضرایب استاندارد مورد تائید قرار گرفت. بیشترین ضریب تأثیر مربوط به عامل مدیریتی با0/89 و کمترین ضریب تأثیر مربوط به عامل فردی با0/72 بود.
۹.

بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی سازمانی و وجدان کاری در بین کارکنان بانک مسکن شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی شناختی ارتباطی ساختاری وجدان کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 432 تعداد دانلود : 413
توجه به مفهوم وجدان کاری در سازمان ها در حقیقت نگاهی اخلاقی و انسانی به مقوله کار و سازمان است؛ زیرا اخلاق در رفتار حرفه ای منجر به ایجاد تعهد نسبت به انجام وظایف محوله به بهترین شکل و بدون کنترل خارجی و در پی آن بهبود نتایج کار، می شود. به همین منظور هدف اساسی این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی سازمانی و وجدان کاری در بین کارکنان است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک مسکن شهر تهران است که بر اساس فرمول کوکران به تعداد 368 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات، ازپرسشنامه استاندارد استفاده شد.روایی ابزار سنجش از نوع صوری محتوایی انجام شد، پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ تعیین گردید.یافته ها نشان داد بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی سازمانی یعنی شناختی (44/0)، ارتباطی (42/0)، و ساختاری (35/0) با وجدان کاری کارکنان بانک مسکن ارتباط مثبت و معنادار وجود داشت؛ بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. بر اساس نتایج رگرسیون، همبستگی چندگانه متغیرهای پیش بین با وجدان کاری نسبتاً قوی (R=0.60) است. همچنین سه بعد سرمایه اجتماعی توانسته اند به میزان 36/0 تغییرات متغیر وجدان کاری را تحت تاثیر قرار دهند (R2=0.36).
۱۰.

شناسایی عوامل فرهنگی و دینی موثر بر تضعیف بنیان خانواده های شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خانواده بنیان خانواده عوامل فرهنگی و دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 361 تعداد دانلود : 141
هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل فرهنگی و دینی موثر برتضعیف بنیان خانواده های شهرتهران است.تحقیق از نوع کار بردی و روش آن پیمایشی یا توصیفی است این تحقیق نسبتاً سطح وسیعی را پوشش می دهد. جامعه خانواده های ناحیه 3 شهرداری منطقه 5 تهران است که باتوجه به تعداد وسیع نمونه آماری 385 نفر انتخاب شد. روش گردآوری داده ها در این تحقیق مبتنی بر روش کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و فیش برداری است باتوجه به توزیع پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری از روش میدانی نیز برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. یافته های تحقیق و آزمون و تایید فرضیه ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن وسطح معناداری، حاکی ازآن است که: ضریب همبستگی بین" توجه بیشتر جوانان به رسانه های غربی» و« تضعیف بنیان خانواده های شهرتهران" 0.85، بین "پوشش غرب گرای جوانان» و« تضعیف بنیان خانواده های شهرتهران"0.89، بین "کم توجهی جوانان به امور دینی» و« تضعیف بنیان خانواده های شهر تهران" 0.73، بین"تسهیل در رابطه دختر و پسر» و« تضعیف بنیان خانواده های شهرتهران" 0.61 و بین "فردگرایی جوانان » و« تضعیف بنیان خانواده های شهر تهران 0.79 است.
۱۱.

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت زنان در اجرای خط مش های فرهنگی (مورد مطالعه: زنان شهر اصفهان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: دسترسی به فناوری حقوق شهروندی آگاهی دانشی و تحصیلی مسیولیت پذیری بیگانگی سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 597 تعداد دانلود : 904
این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت زنان در اجرای خط مش های فرهنگی در شهر اصفهان انجام شده است. فرضیات پژوهش با تاکید بر پشتوانه نظری پژوهش تدوین شده اند و روش پژوهش کمی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش زنان شهر اصفهان هستند که بر اساس فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون دو متغیره در این پژوهش نشان داد که سطح دسترسی زنان به فناوری های نوین، میزان آگاهی زنان از حقوق شهروندی، میزان آگاهی دانشی و تحصیلی زنان و میزان مسئولیت پذیری زنان بر میزان مشارکت آنان در اجرای خط مش های فرهنگی تاثیر مستقیم و معناداری دارد، اما میزان بیگانگی سیاسی زنان بر میزان مشارکت آنان در اجرای خط مش های فرهنگی تاثیر معکوس و معناداری دارد.
۱۲.

بررسی کیفی جایگاه توسعه هوش سازمانی به مثابه مزیت رقابتی درسازمان های آموزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هوش سازمانی حافظه سازمانی سازمان های هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 963 تعداد دانلود : 398
هدف پژوهش حاضر بررسی کیفی جایگاه توسعه هوش سازمانی به مثابه مزیت رقابتیدرسازمان های آموزشی پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و شیوه ی اجرا، از نوع مطالعات کیفی و به شیوه بررسی اسنادی است. جامعه آماری منابع اطلاعاتی (شامل کتب، مقالات و منابع الکترونیکی) و کلیه ی مطالعات صورت گرفته در زمینه ی هوش سازمانی در فاصله ی سالهای 1992 تا 2017 در داخل و خارج کشور که به صورت الکترونیکی در دسترس بوده اند، و همچنین کتب نگارش شده در زمینه ی هوش سازمانی بودند. در مطالعه ی متون از تحلیل متن کیفی به روش قیاسی – استقرایی و روش تحلیل مضمون بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد ایده ی هوش سازمانی در چند دهه ی گذشته در رشته های پژوهشی گوناگون و به شکل های مختلف ارائه گردیده است. با وجود مطرح شدن هوش سازمانی در محافل آکادمیک، هنوز تعریف روشنی از آن وجود ندارد و مطالعات اندک صورت گرفته در این زمینه، جوابگوی پرسش های بسیار زیاد موجود در این حوزه نیست. همچنین یافته های نشانگر آن است که هوش سازمانی به دلیل اینکه دستیابی به دانش را در سازمان ها افزایش داده و باعث پیدایش مزیت رقابت نوینی در آنها گردیده است، می تواند گامی مهم در جهت بهبود کارایی، اثربخشی و افزایش بهره وری سازمان بردارد
۱۳.

بررسی تطبیقی نگرش دو نسل نسبت به تشکیل خانواده ( مطالعه موردی پسران 20 تا 30 ساله شهر شوشتر و پدرانشان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نگرش نسلی به تشکیل خانواده معیارهای انتخاب همسر نحوه انتخاب همسر همسان همسری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 988 تعداد دانلود : 845
موضوع این تحقیق، برسی تطبیقی طرز تلقی پدران و پسرانشان از تشکیل خانواده (ازدواج و فرزندآوری) است. این تحقیق از روش پیمایش بهره گرفته و از نوع مقایسه گروه ها می باشد. جمعیت آماری پسران 20 تا 30 ساله شهر شوشتر و پدرانشان هستند. حجم نمونه معادل 280 نفر (140 نفر پسر و 140 نفر پدرانشان) محاسبه گردید. روش نمونه گیری تصادفی ساده است و تکنیک گردآوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه می باشد. پس از مرور ادبیات تحقیق بر پایه نظریه های ازدواج، دیدگاه های شکاف نسلی و نگرش ها و به کمک یافته های تحقیقات پیشین، سؤالات تحقیق در قالب فرضیه قرار گرفت. داده ها حکایت از بالا رفتن سن ازدواج دو جنس دارند. در همه سطوح، میان نظر پدران و پسران در مورد سن ازدواج تفاوت معناداری وجود داشت. بین نظر پسران در مورد سن مناسب ازدواج با قومیت و میزان گرایش دینی، اختلاف معنی داری وجود داشت. این تفاوت در گروه پدران نیز مشاهده گردید. میانگین فرزند مطلوب هم از نظر پدران و هم از نظر پسران تقریباً دو فرزند بود در حالیکه میانگین تعداد فرزند پدران حدود 4 فرزند است. هر دو گروه بر عدم ادامه باروری در صورت دختر بودن فرزند اول به یک اندازه توافق نظر دارند ولی در میان کسانی که با ادامه باروری موافقند، پدران با تعداد بالاتری موافقت نشان داده اند. هم پدران و هم پسران درخصوص ترکیب جنسی فرزندان در تعداد بیش از دو فرزند بر ترکیب غالب پسر تأکید دارند. در خصوص همسان همسری در زمینه مذهبی و قومی، پدران علاقه بیشتری نشان داده اند.
۱۴.

بررسی ارتباط بین استفاده از رسانه ملی و باور پذیری شایعه در شبکه های موبایلی در بین مردم شهر اهواز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رسانه رسانه ملی شایعه شبکه های موبایلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 813 تعداد دانلود : 930
شک نگری و کم بودن میزان اعتماد به رسانه ملی سبب می شود که افراد جهت آگاهی بیشتر به سمت منابع غیر رسانه ای از جمله شبکه های اجتماعی و رسانه های بیگانه روند و در نتیجه همین امر سبب ایجاد شک و تردید و در نهایت ایجاد شایعه در میان افراد می شود. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و استفاده از نرم افزار SPSS به دنبال بررسی ارتباط بین استفاده از رسانه ملی و باور پذیری شایعه در شبکه های موبایلی در بین مردم شهر اهواز به عنوان هدف اصلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی ساکنان 15 سال به بالای شهرستان اهواز می باشد که با استفاده از فورمول کوکران تعداد 384 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است. بر اساس یافته ها بین سرعت در انتقال خبر رسانه ملی (290/0- =P)، بی طرفی رسانه ملی در انتقال اخبار (280/0- P=)، استفاده از منابع موثق در بیان مطالب (345/0- = P)، اعتماد به رسانه ملی (446/0- =P) و سانسور در رسانه ملی (318/0= P) با باور پذیری شایعه در شبکه های موبایلی معنادار وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. بر اساس نتایج رگرسیون پنج متغیر فوق به طور کلی توانسته اند به میزان 36/0 تغییرات متغیر باور پذیری شایعه در شبکه های موبایلی را تبیین معنادار کنند (36/0 R2=).

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸