کلید واژه ها: خانواده بنیان خانواده عوامل فرهنگی و دینی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۲۱-۲۴۸
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۶۰۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸

چکیده

هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل فرهنگی و دینی موثر برتضعیف بنیان خانواده های شهرتهران است.تحقیق از نوع کار بردی و روش آن پیمایشی یا توصیفی است این تحقیق نسبتاً سطح وسیعی را پوشش می دهد. جامعه خانواده های ناحیه 3 شهرداری منطقه 5 تهران است که باتوجه به تعداد وسیع نمونه آماری 385 نفر انتخاب شد. روش گردآوری داده ها در این تحقیق مبتنی بر روش کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و فیش برداری است باتوجه به توزیع پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری از روش میدانی نیز برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. یافته های تحقیق و آزمون و تایید فرضیه ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن وسطح معناداری، حاکی ازآن است که: ضریب همبستگی بین" توجه بیشتر جوانان به رسانه های غربی» و« تضعیف بنیان خانواده های شهرتهران" 0.85، بین "پوشش غرب گرای جوانان» و« تضعیف بنیان خانواده های شهرتهران"0.89، بین "کم توجهی جوانان به امور دینی» و« تضعیف بنیان خانواده های شهر تهران" 0.73، بین"تسهیل در رابطه دختر و پسر» و« تضعیف بنیان خانواده های شهرتهران" 0.61 و بین "فردگرایی جوانان » و« تضعیف بنیان خانواده های شهر تهران 0.79 است.

تبلیغات