علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی شوشتر سال چهارم بهار 1389 شماره 8 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۳.

الگوی فرهنگی کار، نزد صیف یکاران دزفول(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

بررسی الگوی باروری، سن ازدواج و استفاده از روش های تنظیم خانواده در بین اقوام مختلف شهرستان اهواز در سال 1388(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

نقش امنیت در توسعه گردشگری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

تفاوت های فردی دانشجویان و رابطه آنها با یادگیری زبان انگلیسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

سازگاری اجتماعی و فرهنگی مهاجرین ایرانی در آمریکا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به جهانی شدن فرهنگ (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۹.

بررسی علل شکاف نسل ها در بین دانش آموزان متوسطه شهر لامرد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۱۰.

دیدگاه های شهروندان همدانی درباره خصوصی سازی اتوبوسرانی شهری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۱۱.

بررسی تأثیر دانشگاه آزاد بر امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸