حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی سال 32 پاییز و زمستان 1394 شماره 53

مقالات

۱.

تفسیر تکاملی معاهدات در حقوق بین الملل در پرتو قضیه اختلاف در خصوص کشتی رانی و حقوق مربوط به آن (کاستاریکا علیه نیکاراگوئه)

۲.

ماهیت و قلمرو تعهد رفتار دولت کامله الوداد در چارچوب موافقت نامه عمومی تجارت خدمات

۳.

نظارت ایکائو بر استانداردها و رویه های پیشنهادی هوانوردی

۴.

تحلیل ابعاد اصل حسن نیت در حقوق بین الملل در پرتو رویه قضایی

۵.

کارآمدی اقدامات متقابل به عنوان ضمانت اجرای حقوق بشر

۶.

آثار حقوقی تحریم های بین المللی هوشمند در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت، با تأکید بر تدارکات در صنعت نفت ایران

۷.

شورای امنیت و امکان نقش آفرینی در روند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل عرفی

۸.

تحدید زمان و دایره شمول: گامی به سوی انسانی کردن تحریم ها

۹.

مسئولیت کیفری مافوق در نقض قواعد و مقررات حقوق بشر و بشردوستانه از سوی مأمورین آمریکایی در اشغال عراق

۱۰.

تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی در مقرره رم 2 اتحادیه اروپا

۱۱.

مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قرارداد بیمه (حقوق ایران و اتحادیه اروپا)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲