بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید بهمن و اسفند 1389 شماره 45

مقالات

۱.

طراحی برای زنجیره های تامین مبتنی بر سکوی مشترک

۶.

بررسی اقتصادی سهام عدالت در ایران و مقایسه با تجربیات سایر کشورها

۷.

مقایسه آثار تغییر سطح عمومی قیمت ها در هر یک از بخش های اقتصاد بر هزینه ساخت مسکن با استفاده از جدول داده – ستانده سال 1380

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳