بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید خرداد و تیر 1389 شماره 41

مقالات

۳.

مقایسه سیستم های سنجش عملکرد وتحلیلی بر کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم نوین سنجش عملکرد

۵.

بررسی موانع صادرات غیرنفتی در استان خوزستان با استفاده از تحلیل عاملی

۶.

مروری بر عمده ترین چالش های گوشت قرمز در ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳