پژوهشگر

پژوهشگر

پژوهشگر بهار 1388 شماره 13

مقالات

۶.

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشتریان (الگوی جدید) (مطالعه موردی: صنایع الکترونیک و مخابرات - گوشی تلفن همراه نوکیا)

۷.

بیوریتم و عملکرد تحصیلی (مطالعه موردی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه)

۹.

شناسایی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه های سونوگرافی در شهر تهران

کلید واژه ها: کیفیتقیمترفتار مصرف کنندهبازاریابی صنعتینام و نشان تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۶ تعداد دانلود : ۴۸۸
این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که چه عواملی بر رفتار خریداران دستگاه های سونوگرافی موثراند؟ و اولویت بندی این عوامل چگونه است؟ در این تحقیق با اقتباس از مدل کوادآ که در مورد رفتار خریداران کالاهای صنعتی است، عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه های سونوگرافی در شهر تهران شناسایی شدند.نتایج تحقیق نشان دادند که چهار عامل کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری بر رفتار خریداران دستگاه های سونوگرافی موثر هستند. همچنین نتایج دیگر این تحقیق بیانگر آن بودند که عوامل کیفیت، خدمات پس از فروش، قیمت و نام و نشان تجاری به ترتیب از بیشترین اهمیت در نزد پزشکان برخوردارند.نمونه تحقیق در این پژوهش شامل 64 نفر از پزشکان متخصص سونوگرافی در شهر تهران است. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از روش پرسشنامه و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزارهای Excel، Expert Choice، Minittab15 و SPSS16 استفاده شده است.
۱۰.

بررسی رابطه بین موضع کنترل، جوسازمانی و بهره وری کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان تهران

کلید واژه ها: جو سازمانیموضع کنترل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۱۱۵۶ تعداد دانلود : ۵۴۱
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه موضع کنترل، جوسازمانی و بهره وری کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان تهران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر عبارتند از تمامی مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران که شامل 728 نفر می باشند. که به منظور تعیین حجم نمونه مدیران، از روش سرشماری استفاده شده و تمامی مدیران به عنوان جامعه آماری مورد بررسی واقع شده اند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 50 سوالی جو سازمانی لیتوین و استرینجر و پرسشنامه 17 سوالی بهره وری مک گال و همکاران و پرسشنامه 10 سوالی موضع کنترل جولیان راتر می باشد. جهت اجرای پرسشنامه بدین ترتیب اقدام گردید که به ازای هر یک مدیر سه کارمند انتخاب شده اند بنابراین 200 نفر مدیر و 600 نفر کارمند به عنوان نمونه انتخاب شده اند و نتایج حاصل از تجزیه، تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان می دهد که: بین جو سازمانی و موضع کنترل با بهروری رابطه وجود دارد یعنی اینکه:1- بین جوسازمانی با بهره وری رابطه وجود دارد.2- بین موضع کنترل با بهره وری رابطه وجود ندارد.
۱۱.

بررسی پیامدهای تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی (مطالعه موردی، بانوان شهرستان فیروزکوه )

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهبانوانامور اجتماعیامور اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۴ تعداد دانلود : ۵۴۱
دانشگاه آزاد اسلامی، به عنوان یک نهاد آموزشی که بیش از ربع قرن از تاسیس آن می گذرد، نقش گسترده ای را در جهت رشد و گسترش و توسعه آموزش و بالا بردن سطح دانش آموختگی و تعالی افراد جامعه در ایران دارا می باشد. به علت این که آموزش نیروی انسانی جهت ورود به بازار کار از جمله فعالیت های دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد می باشد، و این فعالیت تاثیر بسیار زیادی بر رشد و توسعه کشور دارد، عملکرد دانشگاه در زمینه تاثیری که در امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی داشته است می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. از آنجایی که یکی از مراکز آموزش عالی شهرستان فیروزکوه و قدیمی ترین مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی می باشد، در نتیجه می تواند تاثیر زیادی در امور آموزشی و فرهنگی اجتماعی داشته باشد. در این مقاله تاثیر دانشگاه آزاد اسلامی در وضعیت آموزشی و سطح فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی زنان شهرستان فیروزکوه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. افزایش تعداد و نسبت بانوان فارغ التحصیل دانشگاهی، تحلیل پست های اداری اشغال شده به وسیله بانوان، تحلیل وضعیت اقتصادی بانوان و تحلیل مشارکت بانوان در مسایل اجتماعی و سیاسی از جمله مواردی است که در تحقیق جاری به آن پرداخته شده است.
۱۲.

ارایه مدل تحلیلی در استقرار نظام تولید ناب (مطالعه موردی: صنعت چرم و کفش استان تهران )

کلید واژه ها: تامین کنندگانتولید نابتجزیه و تحلیل شکاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۷۲۴
تولید ناب یک فلسفه و نگرش جدید به تولید است که خاستگاه و زادگاه آن کشور ژاپن می باشد، این رویکرد که توسط ای جی تویودا و تایچی اوهنو ابداع شد بعدها در اروپا و آمریکا رواج یافت و مورد استقبال بسیاری از کارخانجات قرار گرفت. در این روش تلاش می شود که اتلاف به حداقل برسد و بیشترین بهره وری از تمام امکانات، نیروی انسانی و سرمایه به عمل آید.این مقاله شاخص های موثر در استقرار تولید ناب را شناسایی نموده و شاخص های شناسایی شده را با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی می نماید. سپس به منظور اینکه چند مشخصه مختلف با ابعاد مختلف و اهمیت های نسبی متفاوت را به یک مقدار منفرد بدون بعد تبدیل کند از مدل تجزیه و تحلیل ابعادی استفاده نموده است، عددی که از محاسبات مدل تجزیه و تحلیل ابعادی حاصل می شود را با استاندارد جهانی تولید ناب مقایسه نموده و در نهایت پس از شناخت شکاف میان سازمان های داخلی و خارجی مدل ریاضی مناسب برای حداقل نمودن شکاف بین وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب (آنچه که باید باشد) ارایه می نماید.
۱۳.

رویکرد نظری استراتژی منابع انسانی

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک منابع انسانیاستراتژی منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۸ تعداد دانلود : ۷۱۵
با ورود به سده بیست و یکم، از نیروی انسانی به عنوان شریک استراتژیک و با ارزش ترین سرمایه سازمان یاد می شود. بدیهی است سرمایه به خودی خود حاصل نمی شود و صرف داشتن آن کفایت نمی کند. چه بسیار افرادی که دارای سرمایه بوده اند اما به جهت غفلت و ندانم کاری آن را به باد داده اند. به طریق مشابه، سرمایه انسانی را نیز می بایست به دست آورد، حفظ نمود و از آن به نحو بهینه جهت ایجاد ارزش افزوده، بهر برداری کرد. این امر، نیازمند تفکر و عمل است. تفکری که ارزش این سرمایه را بداند و عملی که شیوه جذب، پرورش و نگهداشت آن را نشان دهد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی بیانگر این تفکر و استراتژی منابع انسانی نمایانگر این عمل است. اما اینکه استراتژی مزبور می بایست دارای چه ویژگی ها و کارکردهایی باشد، موضوعی است که نظریه های مختلفی پیرامون آن مطرح شده است.تشریح این رویکردهای نظری در قالب رویکردهای استراتژیک و غیراستراتژیک، موضوعی است که مقاله حاضر به آن می پردازد.
۱۴.

بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان (الگوی جدید) (مطالعه موردی: صنایع الکترونیک و مخابرات ـ گوشی تلفن همراه نوکیا )

کلید واژه ها: کیفیت ادراک شدهانتظارات مشتریارزش ادراک شدهباورهای مشترینگرش های مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۹۹۲
ایجاد رضایت در مشتری مفهومی است که در کسب و کارهای امروزی به لحاظ اینکه مشتریان راضی به صورت مولفه اصلی موفقیت سازمانی درآمده اند مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است. در این پژوهش محقق با بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری و بررسی تعامل بین آنها، الگوی جدیدی از رضایت مشتری را ارایه نموده است، که جنبه نوآوری دارد. متغیر های اصلی این الگو عبارت اند از: انتظارات مشتری، کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده، باورهای مشتری، نگرش های مشتری، رضایت مشتری.جامعه آماری این تحقیق تمامی استفاده کنندگان گوشی تلفن همراه نوکیا در شیراز می باشد ولی از آنجایی که دسترسی به پایگاه داده های نمایندگی های نوکیا در شیراز امکان پذیر نبود لذا محاسبه حجم نمونه با توجه به جامعه نامحدود انجام شده است. نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق پرسشنامه انجام شده است.از سوی دیگر در بررسی روابط فی مابین متغیرهای مستقل و وابسته از تحلیل رگرسیون لوجستیک (به روش لوجیت) استفاده گردیده است. پس از تحلیل های آماری مربوطه مقدار خطای آزمون هر یازده فرضیه 0.00 محاسبه شده است که از مقدار خطای 05/0 کمتر است. بنابراین با ضریب اطمینان 95 درصد تمامی فرضیه های تحقیق تایید شدند. در نهایت اثرنهایی ضریب برآورد شده بر احتمال متغیر های مستقل بر متغیر های وابسته تمامی فرضیه نیز محاسبه گردید.
۱۵.

بیوریتم و عملکرد تحصیلی (مطالعه موردی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه )

کلید واژه ها: بیوریتمچرخه های فیزیکیچرخه های حسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
تعداد بازدید : ۱۳۲۷ تعداد دانلود : ۶۵۰
مقاله حاضر در پی تعیین رابطه بین تغییر در سطح نمرات و چرخه های زیست آهنگ (بیوریتم) دانشجویان می باشد. گروه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تعداد 384 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه می باشند که حجم آن بر اساس جدول مورگان تعیین شده و از روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. با استفاده از نرم افزار رسم نمودارهای زیست آهنگ برای روزهای امتحانات گروه نمونه با توجه به تاریخ برگزاری امتحان و تاریخ تولد آنها نمودارهای زیست آهنگ رسم شده است. برای تعیین نمره امتحان، تاریخ برگزاری امتحان و تاریخ تولد اعضای نمونه به آرشیو واحد امتحانات دانشگاه مراجعه شده است. ترکیب های مختلف چرخه های زیست آهنگ به شش گروه مختلف تقسیم شده و نمره هر یک از دانشجویان متناسب با هر یک از این ترکیب ها ثبت و سپس نمره امتحان و ترکیب چرخه ها در هر امتحان توسط نرم افزارspss مورد تحلیل قرار گرفته است. برای پاسخ به سوال های تحقیق از روش تجزیه واریانس و آزمون تعقیبی lsd استفاده شده است. نتیجه حاصل از تحلیل اطلاعات جمع آوری شده نشان می دهد که بالاترین سطح نمرات دانشجویان مربوط به زمان هایی است که چرخه ذهنی دانشجویان به تنهایی یا به همراه سایر چرخه ها بالاتر از خط صفر قرار داشته است.
۱۶.

بررسی تحلیلی ساختار صنعتی و رقابت پذیری صنایع ایران به تفکیک کدهای ISIC در دوره 1384-1374

کلید واژه ها: ساختار صنعتیرقابت پذیری نیروی کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۸ تعداد دانلود : ۸۶۳
تغییرات ارزش افزوده فعالیت های صنعتی در اثر سیاست های صنعتی - اقتصادی شاخصی مهم برای شناخت وضعیت ساختار صنایع می باشد. این مقاله با استفاده از داده های ارزش افزوده صنایع بیست و سه گانه در بخش صنعت ایران، به تجزیه و تحلیل ساختار صنعتی و تعیین قدرت رقابت پذیری هر یک از فعالیت های صنعتی پرداخته است که به وسیله شاخص های متداول از جمله متوسط شاخص تغییرات ساختاری و شاخص قدرت رقابت پذیری برای سال های 1374 تا 1384 تبیین شده است. نتایج به دست آمده از شاخص های تحلیل ساختاری نشان می دهد که از صنایع مورد بررسی با کدهای دو رقمیISIC صنایع تولید سایر وسایل حمل و نقل، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر، تولید کاغذ و محصولات کاغذی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی نسبت به سال پایه از رشد ارزش افزوده بالایی برخوردار بوده اند، یعنی تغییرات ساختاری مثبتی از خود نشان داده اند. همچنین در این سال ها، در بین گروه های مختلف صنایع (طبقه بندی صنایع با کدهای دو رقمیISIC ) صنایع ذغال کک - پالایش و سوخت های هسته ای، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیائی و تولید فلزات اساسی به ترتیب، با نرخ رشدی معادل 81/10، 49/7 و 49/5 درصد، حایز بالاترین میزان نسبت شاخص رقابت پذیری برای نیروی کار بوده اند.