پژوهشگر

پژوهشگر

پژوهشگر 1385 شماره 7 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۴.

ارزیابی دیدگاه کارکنان کتابخانه مرکزی و مرکز رایانه دانشگاه تربیت مدرس پیرامون عملکرد مدیریت و سازمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۱ تعداد دانلود : ۷۱۵