پژوهشگر

پژوهشگر

پژوهشگر 1387شماره 10 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

بررسی مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران مدیریت جهاد کشاورزی استان تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

بررسی رابطه توانمندسازی نیروی انسانی و بهبود عملکرد سازمان (مطالعه موردی: محاکم دادگستری شهرستان گرگ(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 620 تعداد دانلود : 786
۶.

بررسی میزان رضایت کارکنان کارگاههای صنعتی شهر گرمسار از برخی عوامل مرتبط با نظام نگهداشت نیروی انسان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 458 تعداد دانلود : 563
۷.

بررسی میزان آشنایی و استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد استان مازندران از فناوری اطلاعات و ارت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 225 تعداد دانلود : 349