پژوهشگر

پژوهشگر

پژوهشگر 1383 شماره1 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

روشی برای تولید تمام جوابهای کارای مسئله برنامه ریزی خطی چند هدفی 1 - 0(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

مقایسه کارائی راه آهن جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و ارائه پیشنهاد برای بهبود آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۸ تعداد دانلود : ۵۵۶