حکمت و فلسفه

حکمت و فلسفه

حکمت و فلسفه سال ششم تابستان 1389 شماره 2 (پیاپی 22)

مقالات

۲.

سادرشیا و میمسیس : بررسی تطبیقی حکمن هنر هندی و فلسفه هنر یونانی با تکیه بر آرای فلوطین

۴.

تناهی و عدم تناهی مکان و زمان از دیدگاه ارسطو و ابن سینا

۶.

بازتاب گرایش های تفسیری کتاب مقدس در تکوین شمایل نگاری مسیحی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶