حکمت و فلسفه

حکمت و فلسفه

فصلنامه حکمت و فلسفه 1385 شماره 7

مقالات

۱.

بررسی تطبیقی عاملیت آدمی در نظریه ای اسلامی در باب عمل و نظریه انتقادی هابرماس

۴.

مسئله دشوار شعور و ثنوی گرایی ذاتی

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئله دشوار شعور معرفت شناسی اصلاح شده ثنوی گرایی ذاتی وظیفه گرایی معرفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 847 تعداد دانلود : 726
استدلال های تصورپذیری، تبیینی و معرفت، سه استدلالی هستند که با رویکرد اول شخص به مسئله شعور، نخست شکافی معرفت شناختی و در پی آن شکافی وجود شناختی و در پی آن شکافی وجود شناختی را میان تجربه ذهنی و امور مادی به اثبات می رسانند که به تعبیری نادرست عبارت است از نظریان ماده گرایانه در باب شعور و تمایز مسئله دشوار از مسائل آسان آن. استراتژی ماده گرایان در مواجهه با سه استدلال مذکور، غالباً مخالفت با رویکرد اول شخص و تأکید بر رویکرد سوم شخص با توجه به تحقیقات تجربی و علمی است. اما برخلاف دیدگاه ماده گرایان، امکان دست برداشتن از رویکرد اول شخص در باب شعور وجود ندارد. از سوی دیگر تأکید بر رویکرد سوم شخص با عطف توجه به تحقیقات علمی، مشتمل بر رویکردی وظیفه گرایانه در توجیه باورهای ما نسبت به شعور است در حالی که چنین رویکردی به مقوله توجیه، پذیرفتنی نیست. در سنت معرفت شناسی اصلاح شده، زمینه برای تمسک به دیگر منابع معرفتی همچون متون مقدس، جهت تبیین شعور قابل پذیرش است و در چنین نگاهی می توان نظریه ثنوی گرایی ذاتی را پذیرفت، با این تذکر که نفس در این نگاه لزوماً به معنای دکارتی آن نیست.
۵.

Mulla Sadra and God's Detailed Knowledge of Things

کلید واژه ها: Detailed Knowledge God Plato .Auicenna Shaykh lsbraq Mulla Sadra Allameh Tabatabaii the complete cause attainment forms

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 80 تعداد دانلود : 608
Plato maintained that God's knoivledge of things consisted of se!f existent externalforms, i.e. Ideas. Plato's belief has been criticized lry Mui/a 5adra and others. Avicenna believes since God is the knower of His own essence which is the complete cause of things, He is the knower of things. His knowledge of things is a general kn01v!edge and general, in this sense, means lack of transformation of knowledge in accordance witb the transformation of knmvn object. The philosophers after Avicenna criticized him, because his belief necessitates the obstacle of the evacuation of the essence of God from peifection and the dread of subsistence of the empirica! knowledge is essentialfor one who is by essence and act non-material. 5hqykh Ishraq maintains that things, whether material or non-material, are presentfor God, the Exalted, by their own concrete existence. There are also criticisms on 5hqykh Ishraq 's notion, among them is that his opinion on the presence of material things is prohibitedfor God, the Exalted, because materiality and presence do not aggregate. 5adr ul-Muta'alehin has affirmed the detailed kno1vledge of God through the principle of "simple reality is all things" i.e. the knowledge of the Necessary Being of all things is actualized in the stage of His essence before the existence of those things. Allameh Tabatabaii rationalizes the detailed knoivledge of God by the existential application of God which is essential for the assumption of necessity of the existence in• itse!f.
۶.

Plato and Innatism

نویسنده:

کلید واژه ها: Anamnesis Doctrine of Recollection innatism Perception Intellectual Activity1 Learning

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 613 تعداد دانلود : 88
Plato 1s doctrine of recollection is often identified witb innatism, and he is said to be an innatist. The present pape0 alongside J,vifh e:x:plaining this doctrine and other related doctrines in Plato's epistemology, argues that the doctrine of recollection is not necessarily the same as innatism. It is a matter of fact that, in Plato's epistemology1 perception and intellectual epistemic activi01 plqy a crucial role in the acquisition of kn01vledge.
۷.

Sadr-ul-Muta'allehin on Platonic Ideas

کلید واژه ها: Sadr-ul-Muta1allehin Plato Platonic Ideas immutable essences world of intellects

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 327 تعداد دانلود : 580
Sadr-ul-Muta 'allehin, a prominent figure among Islamic philosophers spent his utmost efforts to connect Islamic philosophy, !lysticism, theology and exegesis of Hojy Qur'an in some of the dijferent discussions such as the Primary and Unit» of the Truth of Being (Esalat va Vahdat-e Haqiqat-e Vojoud), the relationship of causaliry which he has defined as actualization (Tasha'on), analogicalgradation of being (T.ashkik-e Vqjoud) , transubstantiation (Harekat-e Johan), the uniry of the Intelligence and the Intelligible (Ettehad-e 'Aghel va Ma 'ghou, and the immaterialiry of the faculry of imagination (tajarrod-e khia01 and Platonic Ideas. He interpreted the meaning of Platonic Ideas on one qf the mystical theories, i.e. ''immutable essences" (A 'ayan-e Sahetah). The present article elaborates dijferent viewpoints among the Islamic philosophers and the critiques of Sadr-ul-Muta1allehin of their perceptions such as Farabi, Ibn-e Sina (Avicenna), Suhra1vardi1 Dauani, and Mirdamad, and commenting on interpretation of Mulla Sadra and also plans to reviews his eight neu. proofs ofPlatonic Ideas.
۸.

Phenomenology and Post-Modernity

نویسنده:

کلید واژه ها: post modernity phenomenological reduction rationality reasoning truth

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 650 تعداد دانلود : 663
The challenge to re-think Post-Modernity opens up if we see modernity in the light ef the phenomenological reduction. 5uspending belief in the central tenets of Modern Philosopf?y discloses that the so-called post• modernist pbilosopby mere!J extends the earlier projec: The failure o] calculative reason trumpeted by po-mo thinkers need not result in the end of the proiect ef rationality. Rather, rethinking the philosophic tradition in a radical fashion leads to greater inclusion ef other perspectives andfaculties and more possibilities far reasoning together in the search for truth.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۳