مصیب سامانیان

مصیب سامانیان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

طراحی و تببین مدل مدیریت منابع انسانی سبز و تأثیر آن بر عملکرد محیطی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی سبز عملکرد محیطی توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 801 تعداد دانلود : 346
برای دست یابی به سیر تکاملی در راستای توسعه پایدار، بسیاری از سازمان ها درصدد به کارگیری سیستم مدیریت محیطی هستند. لذا استقرار نظام های مدیریتی همچون نظام مدیریت محیط زیستی و منابع انسانی سبز می تواند جهت نیل به این مهم مؤثر باشد. هدف این مطالعه طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز و تعیین شاخص ها و مؤلفه های مدیریت منابع انسانی سبز می باشد. برای رسیدن به این هدف در ابتدا در بخش کیفی، با استفاده از روش دلفی پرسش نامه اولیه ای تهیه و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان شامل اساتید رشته مدیریت و محیط زیست و متخصصان منابع انسانی در شهرداری مشهد به شیوه گلوله برفی صورت پذیرفت که بعد از انجام سه مرحله مؤلفه های مدیریت منابع انسانی سبز شناسایی گردید. در بخش کمی محقق با استفاده از داده های شناسایی شده از مراحل دلفی که توسط خبرگان احصاء شده بود پرسش نامه ای محقق ساخته را که پایایی و روایی آن به روش روایی سازه انجام شده را بین کارکنان شهرداری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 384 نفر جهت نظرسنجی توزیع نمود که با آزمون فرضیه ها از طریق معادلات ساختاری و نرم افزار استاتا نسخه 12 نتایج زیر حاصل گردید: از بین هشت قابلیت مدیریت سبز منابع انسانی سازمان، دو شاخص توسعه آموزش و توانمندسازی کارکنان و شاخص توسعه مشارکت کارکنان از معنی داری آماری لازم برخوردار نبوده اند؛ اما شش شاخص دیگر توانسته اند در حد بالا و قابل قبولی بر عملکرد محیطی شهرداری مشهد اثرگذاری داشته باشند که طبق ضرایب استاندارد برآورد شده، به ترتیب شاخص توسعه ساماندهی سبز و بعد از آن توسعه فرهنگ سبز سازمانی می توانند بیشترین اثرگذاری را از ناحیه مدیریت سبز منابع انسانی بر عملکرد محیطی شهرداری مشهد داشته باشند و سپس شاخص های توسعه نظارت و ارزیابی سبز، توسعه روابط مدیریتی، توسعه پاداش و جبران خدمات سبز و توسعه انتخاب و گزینش سبز بیشترین اثرگذاری را بر عملکرد محیطی داشتند.
۲.

ارزیابی مدیریت دانش با رویکرد مدل منطقه ای عشایر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش عشایر ایران فرهنگ سازمانی ساختار سازمانی انگیزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 834 تعداد دانلود : 23
عصر دانایی یا دانش، عنوان جدیدی است که به زمان حاضر و یا آینده نزدیک اطلاق می شود. مدیریت دانش دارای یک اهمیت فزاینده برای دولت و سازمان های دولتی جهت مواجهه با مخاطراتی است که توسط اقتصاد دانش محور ایجاد می شودتحقیق حاضر باهدف ارائه مدلی برای اجرای فرآیند مدیریت دانش در عشایر ایران انجام شده است.در این مطالعه پیمایشی داده ها با استفاده از پرسشنامه، گردآوری شد. این پرسشنامه که ارائه مدل مناسب مدیریت دانش برای منطقه عشایری کشور را مورد سنجش قرار می دهد. از مجموع 100 مورد، 2 مورد حذف گردید و 98 نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آزمون kmo و کرویت بارتلت نتایج اولیه تحلیل مؤلفه های اصلی در مورد ابزار پژوهش نشان داد که همه گویه-ها دارای بار عاملی مناسب هستند و هیچ گویه ای از پرسشنامه حذف نمی شود. بر این اساس، مقدار کفایت نمونه گیری کایزر میر-اکلین (794/ =KMO) و آزمون کرویت بارتلت ( 864/10902) در سطح (000/0) معنادار به دست آمد. هرگاه مقدار KMO در حد مناسبی باشد و آزمون کرویت بارتلت معنادار باشد، ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی مناسب است.نتایج حاکی از آن است که برای پیاده سازی اجرای مدیریت دانش در عشایر ایران، لازم است فرهنگ سازمانی، انگیزش،ساختار،و عوامل فنی و اجتماعی بعنوان متغیر استفاده کرد.
۳.

طراحی مدل مفهومی ابعاد و مولفه های مدیریت منابع انسانی سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار رویکرد ظاهر شونده مدیریت منابع انسانی سبز نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 872 تعداد دانلود : 537
هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مؤلفه های مدل مدیریت منابع انسانی سبز در راستای توسعه پایدار و با استفاده از راهبرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده (گلیزری) بود. جامعه آماری را مدیران شهرداری مشهد به تعداد 150 نفر تشکیل دادند، با استفاده از روشﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ، با 15 نفر از ﺧﺒﺮﮔﺎن تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. که در مرحله کدگذاری باز، تعداد 400 کد اولیه شناسایی شد و در مرحله کدگذاری انتخابی، کدگذاری پیرامون مقوله محوری از طریق مقایسه مستمر، مفاهیم و مقولات پژوهش صورت گرفت و 213 کد در 43 مفهوم جمع بندی شد، در مرحله کدگذاری نظری با تلفیق میان مقوله ها توسط یک الگوی ارتباطی، مفاهیم در پنج بُعد فردی شامل مفاهیم؛ نگرش سبز، ارزش سبز، انگیزه سبز، دانش سبز، سلامت سبز، شخصیت سبز، رفتار سبز، ؛ بعد سازمانی شامل مفاهیم؛ پاداش و جبران خدمات سبز، مشارکت سبز، ارزیابی سبز، آموزش سبز، ساماندهی سبز، استخدام سبز، فرهنگ سازمانی سبز، نگهداری سبز، ساختار سبز، روابط مدیریتی سبز، ارتقاء و انتصاب سبز؛ بُعد شهری شامل مفاهیم؛ بودجه ریزی سبز، مدیریت پسماند شهری، شورای شهر، مقررات سبز شهری، طراحی سبز شهری، فرهنگ شهروندی سبز، فرایند اداری سبز، ساختار شهری سبز، حمل و نقل عمومی سبز؛ بعد فراشهری شامل مفاهیم؛ پژوهش سبز، سازمانهای مردم نهاد سبز، رسانه ها، تأمین زنجیره سبز، سازمانهای بین المللی، دولت، قوانین و مقررات فراشهری؛ بعد محیطی شامل مفاهیم؛ عوامل اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، دینی، سیاسی، اقتصادی، وتکنولوژیکی در مدل احصاء شد.
۴.

ارائه مدل آمادگی ریسک منابع انسانی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک ملی خراسان شمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک سرمایه انسانی مدل آمادگی مدیریت ریسک منابع انسانی تحلیل تم صنعت بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 338 تعداد دانلود : 437
مفهوم ریسک منابع انسانی حاکی از آن است که رفتار و ویژگی های شخصیتی کارکنان به صورت بالقوه چه خطراتی را متوجه سازمان می کند. یکی از مشکلاتی که مدیران و مؤسسات بالاخص بانک ها برای سنجش ریسک منابع انسانی با آن مواجه هستند؛ نداشتن یک الگو و مدل است که بسترها و الزامات ایجاد ریسک منابع انسانی را در جوانب مهم ساختاری سازمان تبیین کند. پژوهش حاضر نیز با هدف ارائه مدل آمادگی سنجش ریسک منابع انسانی در بانک ملی خراسان شمالی انجام شده است .لازمه سنجش ریسک، شناسایی ریسک بوده و هدف از مدل آمادگی ریسک منابع انسانی، شناسایی بسترها و الزامات وقوع ریسک است. شناسایی ریسک منابع انسانی اساس و زمینه مدیریت ریسک منابع انسانی است که شناسایی ریسک منابع انسانی معمولا از طریق اسناد و داده های تاریخی و همچنین نظر متخصصین سازمانی صورت گرفت. روش پژوهش به صورت ترکیبی که بخش کیفی مبتنی بر تحلیل تم، و بخش کمّی با استفاده از معادلات ساختاری، تکنیک ahp، و آزمون تی تک نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت نمونه گیری بخش کیفی با روش گلوله برفی و هدفمند به تعداد 9 نفر خبره است. از آنجا که تعداد افراد جامعه پژوهش 240 بوده است با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 144 نفر برای نمونه در بخش کمی کافی است. روایی در بخش کیفی با استفاده از تکنیک های مراجعه به متن مصاحبه، تعریف حد و مرز موضوع و در بخش کمی برای روایی صوری و محتوایی پرسش نامه طراحی شده از نظر خبرگان استفاده شده است. برای پایای بخش کیفی از روش بازآزمون و برای بخش کمی (ahp) از نرخ ناسازگاری و آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این پژوهش از نرم افزارهای Expert choice و Spss اسستفاده شده است. نتایج نشان داد که بانک در بعد ریسک سرمایه های انسانی، بانک دچار ریسک منابع انسانی است.
۵.

بازنمایی الگوی رفتار سیاسی مدیران دولتی با رویکرد پدیدارشناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار سیاسی مدیران دولتی پدیدارشناسی حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 649 تعداد دانلود : 704
رفتارهای سیاسی در وظایف رسمی کارکنان در سازمان نمی گنجد، اما به دلیل محیط ابهام آمیز و تأثیرش بر کسب منافع، به خصوص در فضای اداری ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازآنجاکه از این مفهوم، شناخت چندانی وجود ندارد، روش کیفی پدیدارشناسی، امکان بازشناسی این پدیده را در فضای بومی فراهم می کند. این تحقیق با هدف شناسایی مؤلفه ها و ارائه الگوی رفتار سیاسی مدیران دولتی با رویکرد پدیدارشناسی با محوریت مصاحبه های عمیق انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران کل دولتی استان خراسان رضوی می باشد. داده ها ازطریق مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری شد. با تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کلایزی، داده های به دست آمده در دوازده مفهوم کلی و محوری قرارگرفتند. این مفاهیم شامل: کنترل دسترسی به اطلاعات، سرزنش و حمله به دیگران، تقویت یک تأثیر مطلوب، خشنودسازی دیگران، ایجاد شبکه ارتباطی، مطرح کردن خویش ازطریق سایر افراد قدرتمند، گروه سازی، حمایت و همدلی، مقاومت در برابر تغییر، بازی با زمان، برخورد معکوس و نمایش آرامش است. بررسی دقیق رفتارها نشان می دهد میان مدیران دولتی ایران درباب مقوله قدرت، عامل حفظ قدرت، حائز اهمیت است که آن نیز رفتار سیاسی واکنشی به همراه خواهد داشت.
۶.

الگوی جامع عملکرد سازمانی، ذیل مثلت مفهومی زیرساخت (با مروری از تقدّم آراء اسلامی بر نظریات مؤخّر مدیریت دانش)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش ساختار سازمانی فرامتن فنون مدیریت منابع انسانی راهبردی عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 635 تعداد دانلود : 516
موضوع مقاله حاضر بررسی و تبیین رابطه عملگرهای مدیریت دانش-مطابق حدیث گوهربار پیامبر مکرم اسلام(ص) متناظر با مدل مفهومی مؤخر از نیومن و کانرد-با عملکرد سازمانی و میانجی گری ساختار سازمانی فرامتن و فنون مدیریت منابع انسانی راهبردی در سازوکار تشکیلاتی کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان نهادی کثیرالخدمت و مستلزم دانش مداری بوده و هدف تعیین و تبیین روابط مثلث مفهومی زیرساخت با عملکرد سازمانِ مورد مطالعه ضمن یک جانمایی صحیح و وام دار لنز نظری جهت مدل مفهومی حاضر با ویژگی تبیینی بازپروری انسان سازمانی است. روش پژوهش از نوع توصیفی، علّی، میدانی و پیمایشی بوده و در دسته بندی کلی در زمره تحقیقات کمی و به جهت بعد الحاقی مدل که از پیشینه نظری برخوردار نبوده، توسعه ای محسوب می گردد. مطابق اصول نمونه گیری در تحلیل مدل های ساختاری که با روش حداقل مربعات جزئی آزمون می شود، 260 آزمودنی جهت گردآوری داده انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده پرسشنامه ای محقق ساخته با پایایی و روایی تأییدشده بوده است. نتایج نشان می دهد که روابط علّی معنادار بین آرگومان های مدیریت دانش، ساختار سازمانی فرامتن، فنون مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی تطبیق یافته با مؤسسات غیرانتفاعی برقرار و لزوم طراحی و پیاده سازی سازوکار سازمانیِ ناشی از الگوی حاضر، تجویزی منبعث از همین نتایج است که می تواند به عنوان یک منبع مطالعه و اقدام، در سازمان های با گرایش ارائه خدمات جامع در نیل به تعالی استفاده شود.
۷.

بررسی رابطه مدیریت دانش با تعهد سازمانی در کارکنان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : 351 تعداد دانلود : 234
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش با تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شهر تهران انجام پذیرفته است.  روش پژوهش : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شهر تهران به تعداد 139 نفر بوده است که  براساس جدول کرجسی و مورگان 100 نفر به شیوه تصادفی و از نوع طبقه ای نسبی انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ای استاندارد مدیریت دانش پروبست و همکاران(2000) و پرسشنامه بومی شده آلن و میر(1997) بوده است که پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب پرسشنامه مدیریت دانش0.942  و تعهد سازمانی0.716 محاسبه گردید. داده های تحقیق توسط نرم افزار 19 SPSS و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند. یافته ها : نشان دهنده این است که بین مدیریت دانش با تعهدسازمانی در سطح اطمینان 05/0 رابطه معناداری وجود دارد.  در فرضیه های فرعی پژوهش،  بین مدیریت دانش با تعهدمستمر و تعهد عاطفی، بجز زیرشاخص ایجاد دانش، رابطه معناداری وجود دارد  اما بین مدیریت دانش با تعهد هنجاری رابطه معناداری وجود ندارد . نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت با ارتقا مدیریت دانش، تعهد سازمانی در کارکنان سازمان های دانشی بهبود می یابد.  
۸.

شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی بانک ملی خراسان شمالی با استفاده از رویکردی آمیخته(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ریسک منابع انسانی ریسک سرمایه انسانی ریسک اطلاعاتی تحلیل تم AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 800 تعداد دانلود : 275
مقدمه و هدف پژوهش: یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در مدیریت بانک ها مدیریت ریسک است. این موضوع با توجه به اهمیت انواع ریسک در بانک می تواند مورد توجه مدیران قرار بگیرد. از موضوعات مطرح شده در سال های اخیر مدیریت ریسک منابع انسانی است که ناظر بر تهدیدات وارد شده از سوی منابع انسانی سازمان است، لذا با توجه به نقش پررنگ منابع انسانی در بانک هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی در بانک ملی خراسان شمالی است. روش پژوهش : این پژوهش از نوع آمیخته است. بخش کیفی از نوع مطالعه موردی است و داده های آن با استفاده از مصاحبه با 9 نفر از خبرگان به وسیله نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند جمع آوری شده است. سپس داده های جمع آوری شده با روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تم های فرعی در 4 نوع ریسک منابع انسانی دسته بندی شدند. پرسشنامه مقایسه زوجی برای اولویت بندی ریسک ها در بین 144 نفر توزیع شده و داده ها با تکنیک AHP تحلیل شده است . یافته ها: تجزیه تحلیل با روش تحلیل تم چهار ریسک مالی، سرمایه انسانی، ساختاری - عملیاتی و ریسک اطلاعاتی را برای بانک شناسایی کرد. هم چنین تجزیه و تحلیل به روش AHP نشان داد اولویت ریسک های منابع انسانی در بانک به ترتیب ریسک مالی، سرمایه انسانی، ساختاری - عملیاتی و اطلاعاتی است. نتیجه گیری: ریسک منابع انسانی بانک ملی خراسان شمالی شامل چهار مولفه ریسک مالی، سرمایه انسانی، ساختاری-عملیاتی و ریسک اطلاعاتی است که باید برای کنترل آن چاره اندیشی کند.
۹.

تبیین و بررسی مولفه های یادگیری سازمانی در کارخانجات صنعتی (مطالعه موردی شهرک صنعتی کاویان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری سازمانی سازمان یادگیرنده شهرک صنعتی تحلیل عاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 290
پژوهش حاضر به منظور بررسی ابعاد یادگیری سازمانی در میان شرکت های شهرک صنعتی کاویان خراسان رضوی انجام گردید. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی است و از نظر روش اجرا ، مطالعه ای اکتشافی است، جامعه آماری کارکنان شهرک صنعتی کاویان خراسان با جمعیتی بالغ بر 12000 نفر می باشد، با استفاده از جدول مورگان نمونه پژوهش حاضر با تعداد 375 نفر انجام شد. که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه یادگیری سازمانی گومژ و همکاران که متناسب با فرهنگ بومی جامعه آماری و دارای پایایی 0.91 است، جهت جمع آوری داده ها استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss وsmart pls استفاده گردید و به منظور تعیین خوشه ها و عوامل تشکیل دهنده یادگیری سازمانی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. با انجام آزمون کایزر مایر اولکین و آزمون بارتلت از کفایت نمونه گیری و اینکه ماتریس همبستگی در جامعه برابر صفر نیست،اطمینان حاصل شد. یافته های تحقیق نشان داد که یادگیری سازمانی در شهرک صنعتی کاویان دارای چهار بعد : تعهد مدیریت ،دید سیستمی ،فضای باز و آزمایش گری و انتقال و یکپارچه سازی دانش می باشد.
۱۰.

میزان جامعه پذیری سازمانی کتابداران نسبت به سایر مشاغل سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی جامعه پذیری سازمانی کتابخانه عمومی آستان قدس رضوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 148
هدف : هدف مقاله حاضر بررسی میزان جامعه پذیری سازمانی کتابداران نسبت به سایر مشاغل سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است . روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام شده است . جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان (اعم از کتابدار و غیرکتابدار شامل 625 نفر) سازمان تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران، یک نمونه 238 نفری با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید و نهایتاً تعداد 215 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری شد . ابزار پژوهش، پرسشنامه 20 سؤالی جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (1997) بود. داده های پژوهش با آزمون t تک نمونه ای و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل گردید . یافته ها: نتایج نشان داد که در زیر مقیاس های آموزش و چشم انداز آینده، تفاوت معنی داری بین کتابداران و سایر مشاغل وجود دارد و همچنین، کتابداران از میزان جامعه پذیری سازمانی بالایی نسبت به سایر مشاغل سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اَسناد آستان قدس رضوی برخوردارند. اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در نشان دادن میزان جامعه پذیری سازمانی کتابداران است. همچنین مقاله حاضر نشان داد که زیرمقیاس های آموزش و چشم انداز آینده سازمانی، پیش بینی کننده های قوی برای افزایش میزان جامعه پذیری سازمانی کارکنان هستند و علاوه بر آن، جامعه پذیری سازمانی با تخصص و همگن بودن جامعه کارکنان نیز ارتباط دارد. بنابراین به نظر می رسد این زیرمقیاس ها برای افزایش میزان جامعه پذیری سازمانی کتابداران سایر سازمان ها از جمله نهاد کتابخانه های عمومی نیز مؤثر باشد.
۱۱.

بررسی رابطه میان نگرش شغلی و سازمانی کتابداران با میزان درگیری شغلی آنان در کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی شهر مشهد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نگرش شغلی و سازمانی درگیری شغلی کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 445 تعداد دانلود : 604
از جمله عوامل مهمی که در بقای سازمان های خدماتی بسیار موثر است،نیروی انسانی متعهد و متخصص است که در فرایند تحول و تبدیل جامعه سنتی به جوامع صنعتی و اطلاعاتی تاثیر انکارناپذیری داشته است. به نحوی که نیروهای انسانی را مهم ترین و اصلی ترین عامل توسعه ی جوامع اطلاعاتی و صنعتی و سازمان های خدماتی از جمله کتابخانه ها محسوب می کنند. براین اساس کتابداران در سازمان کتابخانه با داشتن نگرش شغلی و سازماتی مناسب زمینه بروز خلاقیت در شغل کتابداری را فراهم می آورندکه این امر به نوبه خود باعث ایجاد درگیری شغلی بهینه آنان در مراکز اطلاع رسانی می شود. هدف از این پژوهش،بررسی رابطه بینعوامل نگرش شغلی و سازمانیبا درگیری شغلی کتابداران کتابخانه های آستان قدس رضوی شهر مشهد در سال 1394 است. جامعه پژوهش،شامل کلیهکتابدارانی است که در کتابخانه های آستان قدس رضوی شهر مشهد مشغول به کار هستند. روش پژوهش در این تحقیق،توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی است. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامهدرگیری شغلی لاداهل (1965) و پرسشنامهنگرش شغلی و سازمانی عظیمی و همکاران(1390) به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانی،درصد فراوانی و میانگین و همبستگی و ضریب رگرسیون استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد بین نگرش شغلی و سازمانی و درگیری شغلی رابطه معنی داری (01/0p<) وجود دارد. چنانکه نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد اگر نگرش شغلی و سازمانی کتابداران یک انحراف استاندارد افزایش یابد،می توان پیش بینی نمود که درگیری شغلی کتابداران به اندازه 25/0 افزایش یابد. همچنین از بین عوامل موثر بر نگرش شغلی و سازمانی تنها ماهیت شغل و سازمان توان پیش بینی معنادار برای درگیری شغلیکتابداران را دارد چنانچه ماهیت شغل و سازمان کتابداران یک انحراف استاندارد افزایش یابد،می توان پیش بینی نمود،درگیری شغلی کتابداران به اندازه 33/0 افزایش یابد. سایر نتایج نشان می دهد که متغیرهای اصلی پژوهش شامل نگرش شغلی و درگیری شغلیبا رشته تحصیلی،سنوات خدمت و سطح تحصیلات کتابداران همبستگی معناداری ندارد.
۱۲.

بررسی رفتارهای وندالیستی جوانان در استان خراسان شمالی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: وندالیسم خراسان شمالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 80 تعداد دانلود : 86
هدف اصلی در تحقیقات حاضر بررسی پدیده خرابکاری با مطالعه موردی در استان خراسان شمالی و بررسی عوامل زمینه ساز در بروز این پدیده می باشد که بر اساس آن با فرض تاثیرگذار از میزان نیازهای ارضاء شده ، احساس بی عدالتی ، ویژیگی های فردی ( جنسیت ، تحصیلات ، وضعیت تاهل ، سن ) ، رضایت از زندگی ، احساس تعلق فرد به جامعه ، پایبندی به اصول مذهبی، جایگاه فرد در نظام قشربندی جامعه ، میزان پایبندی به قانون و مقررات اجتماعی و تقلید از دوستان و معاشرت با دوستان ناباب در بروز خرابکاری از روش پیمایشی استفاده گردید و نوع تحقیق نیز از نوع کاربردی بر اساس روش استفاده از پرسشنامه می باشد . جامعه آماری در این پژوهش دو گروه هستند تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه استان خراسان شمالی که تعداد آنان 50 هزار نفر می باشد و جامعه دوم تمامی دانشجویان دانشگاه های استان هستند که از بین آنها تعداد 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . شیوه نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای است . کار اصلی در این نمونه گیری این است که ابتدا از میان مراکز آموزشی شهرهای مختلف به صورت سهمیه ای نمونه ای انتخاب گردد . در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد متغیرهای اصلی تحقیق که شامل میزان نیازهای ارضا شده ، احساس تعلق فرد به جامعه ، پایبندی به اصول مذهبی ، جایگاه فرد در نظام قشربندی جامعه ، میزان پایبندی به قانون و تقلید از دوستان بر خرابکاری موثر می باشند .
۱۴.

بنیان تئوریک جهان جدید که باید در مبنای اندیشه تأسیس دانشگاه پیشاهنگ لحاظ شود(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 609 تعداد دانلود : 184
ما در دهکده ای جهانی زندگی نمیکنیم، بلکه در کلبه هایی فراخور حال هر منطقه زندگی میکنیم که در سطح جهان تولید و در محدوده محلی توزیع شده اند. و این مبنای تئوریک جدید جهان است که بیانگر این است که قرن بیست و یکم قرن گذرهای شگفت انگیز است و شگفت ترین آن، گذر انسان به نوع دیگری از موجودیت است، موجودی که صاحب دانایی و تفکر است و تمامی امورات خویش را براساس دانایی محوری توسعه و انجام می دهد، که در این مقاله سعی بر این است تا با پرداختن به موضوعات ذیل، شرایط لازم تاسیس دانشگاه پیشاهنگ تبیین گردد: - ساختار جهان جدید - ویژگیهای جهان جدید - ویژگیهای سازمانهای جدید - ویژگیهای علم در ساختار جهان جدید - دیدگاههای غالب در توسعه آموزش عالی - نقش دانشگاهها در شکل دهی به جهان جدید - شرایط ضروری و لازم برای دانشگاه پیشاهنگ
۱۵.

نیازسنجی آموزشی مهارتهای مدیریتی مدیران ستادی و اجرایی استان گلستان و ارائه یک برنامه آموزشی ویژه آنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش مدیران نیازسنجی مهارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 750 تعداد دانلود : 789
تعیین نیازهای آموزشی اولین گام برنامه ریزی آموزش کارکنان و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخش کارکرد آموزش و بهسازی است که اگر به درستی انجام شود مبنای عینی تری برای برنامه ریزی به عنوان نقشه اثربخشی فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نیازهای سازمان، حوزه های شغلی و کارکنان و درنهایت اثربخشی آن افزایش خواهد یافت. این مقاله به شناخت نیازهای آموزشی مهارتهای مدیریتی مدیران ستادی، فرمانداران و معاونین استانداری گلستان و ارائه یک برنامه آموزشی ویژه آنان پرداخته است. اصطلاح مهارت که در این نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است اشاره به تواناییهایی دارد که الزاماٌ ذاتی نیست اما قابل پرورش است. بخصوص در نحوه انجام وظیفه مشخص و نه در توانایی بالقوه او، انعکاس مییابد بنابراین ضابطه اصلی مهارت اقدام موثر در شرایط متغیر است. اساس این روش بر این اصل استوار است که مدیریت موثر نیازمند مهارتهای سه گانه قابل اکتساب میباشد و ضرورت باز شناختن صفات و کیفیتهای ویژه در مدیران را رد میکند و احتمالا برای مشاهده عمل مدیریت و ادراک آن شیوه سودمندتری ارائه میدهد. این روش ثمره مشاهده مستقیم مدیران در حین کار و بررسی نتایج پژوهشهایی است که عملاٌ در زمینه مدیریت است صورت پذیرفته است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، پیمایشی است که با کمک پرسشنامه محقق ساخته و اسناد و مدارک موجود، نیازهای آموزشی مهارتهای مدیریتی نمونة 104 نفری (فرمانداران، معاونان استانداری، رئیس ادارات استانداری، مدیران ستادی استانداری و سرپرستان بانکها به تعداد 36 نفر و همچنین 69 نفر از مدیران عالی و میانی دستگاه های اجرایی استان گلستان را نشان میدهد. در پایان با توجه به یافته ها، پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.
۱۷.

وضعیت تولید علم درایران درگروه علوم انسانی وموانع توسعهی علمی در این گروه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 60
یکی از شاخص های مهم و معتبر در تعیین میزان تولید علم در جهان، فعالیتهای علمی، تحقیقاتی دانشگاهی است. توان و ظرفیت علمی هر کشور یکی از معیارهای ارزیابی میزان تسعه یافتگی آن کشور به شمار میرود و ارتقای این توان مستلزم وضعیت تولید اطلاعات علمی است. در این تحقیق با مراجعه به سه پایگاه اطلاعاتی Science Citation Index، Social Science Citation Index و Art & Humanities که از تولیدات Information Science Institute میباشد به مطالعه وضعیت علمی ایران پرداخته شده است. ابتدا بر اساس رکوردهای ثبت شده در این سه پایگاه به تجزیه و تحلیل وضعیت تولید علمی ایران در سال 1999 و سپس به توزیع فراوانی تولید علمی ایران در گروه علوم انسانی به تفکیک رشته های فرعی آن در بین 16 کشور، از سال 1981 تا 2000 پرداخته شد که ایران با مشارکت در تولید 936 رکورد اطلاعاتی در مرتبه سیزدهم قرار دارد. که در بین این پایگاهها، SCI یا نمایه استنادی علوم با 938 رکورد (9/96%) حاوی بیشترین تولیدات علمی ایران است و گروه علوم پایه با 505 رکورد (1/52%) و گروه تحصیلی علوم انسانی با 1/3 درصد کمترین سهم از تولدات علمی ایران را به خود اختصاص داده است. تولیدات گروه علوم انسانی با 30 رکورد اطلاعاتی مجموعاً در 12 رشته موضوعی قرار گرفته اند و روانشناسی اجتماعی با 30 رکورد اطلاعاتی مجموعاً در 12 رشته موضوعی قرار گرفته اند و روانشناسی اجتماعی با 6/56% دارای بیشترین تولیدات این گروه بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان