بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید مهر و آبان 1386 شماره 25

مقالات

۱.

بررسی تجارب کشورهای مختلف در خصوص پرداخت یارانه های صادراتی و ارایه راهکارهای لازم برای اقتصاد ایران

۳.

استقرار نظام مدیریت کیفیت در سازمان و ارتقاء توان رقابت

۷.

شناسایی ابعاد کیفیت خدمات در صنعت لیزینگ خودرو

۹.

مدیریت بازاریابی محیطی استراتژیک - کنترل ( مدیریت ) عوامل غیر قابل کنترل : نقش فن آوری اطلاعات

۱۰.

تفاسیر مختلف نام تجاری

۱۳.

بررسی سیاست های تنظیم بازار ایران و مقایسه ای با تجارب کشورهای منتخب

۱۵.

تجزیه و تحلیل شاخص آزادی اقتصادی ایران از دیدگاه بنیاد هریتیچ

۱۶.

اولویت بندی عوامل موثر بر عدم بازدهی مناسب سیاست اعطای جایزه صادراتی از دید شرکت های برتر صادراتی با رویکردی بر AHP

۱۷.

بررسی جایگاه بخش نفت و گاز در اقتصاد سال های اخیر ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۶