بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید بهمن و اسفند 1384 شماره 16

مقالات

۱.

بررسی تجارت غیرنفتی ایران با کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

۲.

مطالعه محیط اقتصاد کلان بین الملل کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

۳.

بررسی میزان مشارکت درون گروهی و عضویت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در همگرایی‌های منطقه‌ای

۴.

مقایسه فرآیند همگرایی اکو و آ.سه.آن

۵.

بررسی و نقد دیدگاه‌های مطرح شده در مورد تشکیل «بازار مشترک اسلامی»

۶.

نگرش سازمان جهانی تجارت به ترتیبات تجاری منطقه‌ای

۷.

بررسی عضویت ایران در موافقتنامه ترتیبات ترجیحی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از منظر حجم مبادلات تجاری و موانع تعرفه‌ای

۸.

بازارشناسی : پاکستان

۹.

عوامل موثر بر کیفیت سیلوها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۶