بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید 1382 شماره 1

مقالات

۱.

اقتصاد و بازرگانی ایران: بررسی عملکرد خصوصی سازی در ایران

۳.

اقتصاد و مدیریت بازرگانی: اقتصاد و بازاریابی سنگ های تزئینی و نما با تاکید بر نگرش سیستمی و تجزیه وتحلیل

۴.

تجربه هایی از مزیت رقابتی در عرصه بین المللی: ژاپن (1)

۵.

اطلاع رسانی: الزامات تحولات توسعه ای و ساختار نهادی حکومت

۶.

دیدگاه: مستعمره سازی مجدد عراق

۹.

اقتصاد و بازرگانی جهان: حقوق مالکیت در سازمان تجارت جهانی

۱۰.

چشم انداز بازار محصولات پلی الفین و راه کارهای مبتنی بر جغرافیای سیاسی فراتر از سال 2004: دورنمایی برای تولیدکنندگان ایرانی

۱۱.

بررسی روندهای بین المللی در تولید و تجارت ابریشم (1)

۱۲.

راهبردهایی برای گسترش بازارهای داخلی و بین المللی محصولات کشاورزی

۱۳.

بررسی اجمالی نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳