School Administration (مدیریت مدرسه)

School Administration (مدیریت مدرسه)

مدیریت مدرسه دوره هفتم تابستان 1398 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رهبری تأملی در مدارس و نقش آن در بهبود باورهای خودکارآمدی معلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری تأملی خودکارآمدی معلم رویه های تأملی مدارس متوسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 728 تعداد دانلود : 22
  این پژوهش توصیفی - همبستگی با مشارکت ۳۲۷ نفر از معلمان دوره اول متوسطه شهر اصفهان از طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته رهبری تأملی مدیران مدارس بر اساس الگوی یکپارچه رهبری تأملی (Castelli,2016) و پرسشنامه خودکارآمدی معلم (Tschannen-Moran & Hoy,2001) گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها تعیین گردید و پایایی پرسشنامه های رهبری تأملی مدیران و خودکارآمدی معلمان با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب ۹۶/۰ و ۹۲/۰ بدست آمد. از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های تحلیل رگرسیون، آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس یکراهه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون توکی جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین رهبری تأملی مدیران مدارس با خودکارآمدی معلمان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین از بین مولفه های رهبری تأملی مدیران، مولفه های هدف و معناداری بهترین پیش بینی کننده خودکارآمدی معلمان بود. ضمناً ابعاد رهبری تأملی مدیران می تواند ۷۴ درصد تغییرات خودکارآمدی معلمان را پیش بینی کند. رهبری تأملی عاملی اساسی در جهت تغییر پارادایم آموزشی در مدارس است که از طریق پیوند دانش و تجربه می تواند باور به خودکارآمدی را در معلمان تقویت کند.
۲.

بی تفاوتی سازمانی در معلمان شهر کاشان: پیشایندها و پسایندها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشایندها بی تفاوتی سازمانی پسایندها معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 85 تعداد دانلود : 683
نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری شامل معلمان شهر کاشان در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 3731 نفر بود که از میان آن ها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 245 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گرداوری داده ها از سه پرسشنامه محقق ساخته پیشایندها در 15 گویه، پرسشنامه استاندارد بی تفاوتی سازمانی با 33 گویه و پرسشنامه محقق ساخته پسایندها با 18 گویه بر حسب طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. روایی پرسشنامه ها به صورت محتوایی و سازه تایید شد. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پیشایندها 85/0، بی تفاوتی سازمانی 95/0 و پسایندها 87/0 برآورد گردید. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS و آموس انجام گرفت. یافته ها نشان داد میانگین کیفیت زندگی کاری و حمایت سازمانی، پایین تر از حد متوسط و میانگین استرس شغلی بالاتر از حد متوسط بود. میانگین همه مولفه های بی تفاوتی سازمانی، پایین تر از حد متوسط و میانگین پسایندهای بی تفاوتی سازمانی، بالاتر از حد متوسط بود. بین پیشایندها و بی تفاوتی سازمانی رابطه منفی و غیرمعنادار و بین بی تفاوتی سازمانی و پسایندها رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
۳.

رابطه بین فرهنگ سازمانی و پذیرش طرح تعالی مدیریت در میان مدیران آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی ابعاد فرهنگ سازمانی پذیرش طرح تعالی مدیریت مدارس دوره ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 309 تعداد دانلود : 723
روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه تحلیل از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری مشتمل بر مدیران مدارس آموزش وپرورش ناحیه 1 و 2  ارومیه به تعداد 143 نفر بود که از میان آن ها 104 نفر با فرمول کوکران و به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی و پذیرش طرح تعالی مدیریت بود که روایی آن ها به روش محتوایی مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن ها به ترتیب، 91/0 و 88/0 تعیین گردید؛ داده ها در سطوح توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) تحلیل شدند. اهم نتایج حاصله نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن (توافقی، عقلایی، سلسله مراتبی و ایدئولوژیک) با پذیرش طرح تعالی مدیریت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. متغیر فرهنگ سازمانی از توان پیش بینی واریانس متغیر پذیرش طرح تعالی مدیریت برخوردار است و از بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی، فرهنگ ایدئولوژیک بیشترین سهم را بر عهده دارد. در پایان پیشنهادهای کاربردی در راستای نتایج به دست آمده ارائه شده است.
۴.

طراحی الگوی مفهومی مدارس سبز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدارس سبز نظام آموزش و پرورش ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 959 تعداد دانلود : 213
از نظر هدف،کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها،دارای رویکرد آمیخته اکتشافی(کیفی-کمّی)است. جامعه آماری در بخش کیفی،خبرگان آشنا و مسلط به مدارس سبز و در بخش کمّی، مدیران زن و مرد مدارس دولتی و غیردولتی دوره ابتدایی مناطق 19گانه آموزش و پرورش شهر تهران بود(1862=N).حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری(12=n)و در بخش کمّی بر اساس فرمول«کوکران»(350=n)برآورد شد.برای انتخاب نمونه در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه گیری تلفیقی(تصادفی خوشه ای و طبقه ای)استفاده شد.ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه به روش«گروه کانونی»و در بخش کمّی، پرسشنامه بر مبنای مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود.روایی مصاحبه با روش«مثلث سازی»و پایایی آن از طریق ضریب«کاپای کوهن»(714/0=K) مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت.روایی پرسشنامه از لحاظ منطقی (صوری و محتوایی) از طریق نظرسنجی از چند نفر از خبرگان،روایی ﻫﻤﮕﺮا از طریق محاسبهAVE و روایی واﮔﺮا از طریق محاسبه جذرAVE به تایید رسید.پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 846/0=α و از طریق بازآزمایی 849/0=α به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از ضریب کاپای کوهن و کدگذاری باز و محوری و در بخش کمّی،از آزمون هایAVE، جذرAVE، آلفای کرونباخ، بازآزمایی و تحلیل عاملی تاییدی به واسطه نرم افزارهای آماری SPSS، Lisrel، Smart-PLS استفاده شد.نتایج در بخش کیفی به شناسایی 3بُعد، 9مولفه و30 شاخص جهت«طراحی الگوی مفهومی مدارس سبز در ایران»انجامید. در بخش کمّی،مشخص شد که مقادیر به دست آمده در شاخص های برازش مطابق با استانداردهای قابل قبول است و می توان با اطمینان اظهار نمود که الگوی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.
۵.

بررسی عقلانیت سیاست گذاری آموزشی: مطالعه موردی طرح انتخاب مدیران مدارس با رأی معلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عقلانیت سیاسی عقلانیت اقتصادی عقلانیت قانونی عقلانیت حرفه ای انتخاب مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 787 تعداد دانلود : 396
پژوهش حاضر بصورت کیفی انجام شده است و روش جمع آوری داده ها میدانی مصاحبه ای غیر ساختارمند است، برای اینکه اطلاعات بدست آمده از یک مصاحبه غیر ساختارمند بر خلاف مصاحبه ساختارمند که احتمال مناسکی شدن در آن بیشتر است؛کاملاً خودانگیخته است و انطباق بیشتری با واقعیت دارد.قصد بر آن است که جامعه مورد نمونه، مناسب اهداف تحقیق باشد.بنابراین از نمونه گیری قضاوتی و در دسترس که از طرح های نمونه گیری غیر تصادفی هدفمندتر است، استفاده شده است.روش تحلیل داده ها نیز به دلیل ماهیت پژوهش تجزیه و تحلیل کیفی خواهد بود.پژوهش حاضر با تکیه بر تئوری عقلانیت چهارگانه اسنلن(عقلانیت اقتصادی، سیاسی، حقوقی و حرفه ای) به عنوان سازه نظری، به طور موردی به مطالعه طرح انتخاب مدیران با رأی دبیران پرداخته است..یافته های پژوهش نشان می دهد که بجز عقلانیت قانونی که در حد متوسط بوده بقیه عقلانیت ها بسیار بالا بوده و این طرح، طرح بسیار خوبی بوده که نیاز هست دوباره اجرا شود و اشکالات آن برطرف گردد.
۶.

ارائه الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی مدارس با رویکرد تبادلات اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی تبادلات اجتماعی کمال گرایی منزلت غیررسمی آموزش وپرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 116 تعداد دانلود : 724
پژوهش حاضر باهدف ارائه ی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی آموزش وپرورش با رویکرد تبادلات اجتماعی انجام شد. این تحقیق یک راهبرد ترکیبی از نوع متوالی اکتشافی است که به صورت مطالعه موردی در شهر فیروزآباد انجام شد. جامعه آماری شامل معلمان رسمی آموزش وپرورش با بیش از 15 سال سابقه کار بود که با استفاده از روش نمونه گیری موازی برای بخش های کیفی و کمّی نمونه گیری صورت گرفت. نمونه گیری بخش کیفی به روش گلوله برفی انجام شد و با 9 نفر از معلمان تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه انجام گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مضمون انجام و از یافته های آن، چهار نوع فرهنگ سازمانی کمال گرایی، تعامل گرایی، توسعه گرایی و مأموریت گرایی استخراج گردید. نمونه گیری بخش کمّی به روش تصادفی ساده انجام و 30 نفر از خبرگان آموزش وپرورش انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این بخش، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس ویژگی ها و شاخص های فرهنگ سازمانی مطلوب آموزش وپرورش در بخش کیفی با 48 گویه و مقیاس هفت گانه لیکرت تنظیم گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن انجام شد. نتایج نشان می دهد که از نظر خبرگان، فرهنگ کمال گرایی و مأموریت گرایی در جایگاه بالاتری قرار دارد و از 24 شاخص فرهنگ ها، شاخص منزلت اجتماعی و تخصصی بالاترین میانگین و شاخص خطرپذیری از پایین ترین میانگین برخوردار هستند.
۷.

ارائه مدلی برای مدیریت آموزشگاهی مبتنی بر رهبری معنوی در دوره ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری معنویت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 842 تعداد دانلود : 686
این پژوهش از نوع کاربردی و کمی بوده و به منظور ارائه مدلی برای بهبود و ارتقاء رهبری معنوی در مدیریت مدارس ابتدایی شهر تهران در میان 375 نفر از معلمان این مدارس(15103 نفر)  که با استفاده از روش نمونه گیری ترکیبی(طبقه ای و خوشه ای چند مرحله ای) انتخاب شدند و تعداد 10 نفر از  صاحبنظران مدیریت و آموزش و پرورش با استفاده از روش هدفمند انتخاب گردیدند، به اجرا درآمد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد و روایی صوری آن از طریق اجرای آزمایشی و روایی محتوایی بر اساس قضاوت خبرگان و مرور جامع ادبیات انجام پذیرفت. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرانباخ (85/.) محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی ، از تکنیک دلفی و کدگذاری باز و در بخش کمی ، به صورت توصیفی از درصد، میانگین و انحراف معیار و برای نرمال بودن داده های از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بهره گرفته شد. اما در روش استنباطی از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، آزمون تی زوجی و تک نمونه ای و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. با توجه به نتایج پژوهش، به ترتیب اهمیت 4 مولفه ی ایمان(شامل 19 شاخص)، تعهد سازمانی(شامل 10 شاخص)، معناداری(شامل 6 شاخص) و تقوا(شامل 19 شاخص) شناسایی و مورد تایید قرار گرفته اند که دارای برازش مطلوبی بودند.
۸.

پیش بینی عدالت سازمانی ادراک شده معلمان بر اساس مؤلفه های فرهنگ سازمانی: راهبردی برای بهبود مدیریت مدرسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت سازمانی رسالت تعهد به مشارکت سازگاری انطباق پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 459 تعداد دانلود : 244
این پژوهش، مطالعه ای توصیفی- همبستگی  بود. جامعه  موردمطالعه، معلمان مدارس منطقه 4 تبریز به تعداد 110 نفر بودند که  به روش تصادفی انتخاب شدند. حجم نمونه به وسیله جدول کرجسی- مورگان به تعداد 86 نفر برآورد شد. جهت جمع آوری داده ها  از دو عدد پرسشنامه استاندارد، فرهنگ سازمانی (Denison, 2000) و عدالت سازمانی (Morman, 1995  & Nihoff) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، t  تک نمونه ای، آنوا و رگرسیون انجام گردیده است. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی به جز مؤلفه انطباق پذیری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. تجزیه وتحلیل واریانس (آنوا) نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی ازنظر سابقه خدمت و سطح تحصیلات تفاوت معناداری وجود ندارد. رگرسیون نشان داد که  ابعاد : -  تعهد به مشارکت، سازگاری و رسالت-  قادر هستند به میزان 3/17 درصد از کل واریانس عدالت ادارک شده را تبیین نمایند که بالاترین آن مربوط به تعهد به مشارکت می باشد. وضعیت فرهنگ سازمانی و ادراک عدالت ازنظر معلمان پایین تر از حد متوسط  می باشد و مدیریت مدرسه باید در جهت تقویت ابعاد هر دو مؤلفه برای افزایش کارایی مدرسه تلاش نماید.  
۹.

پایش اکوسیستم کارآفرینی در مدارس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدرسه کارآفرین اکوسیستم کارآفرینی پایش اشتغال پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 333 تعداد دانلود : 719
روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی پژوهش کلیه ی صاحب نظران حوزه کارآفرینی کشور بودند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 100 تن بر اساس دامنه ی فعالیت و نظریه پردازی در عرصه های مختلف کارآفرینی  به عنوان نمونه ی نهایی انتخاب شده بودند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش یک مقیاس بازسازی شده است. پایایی این مقیاس به کمک روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ و روایی آن با بهره گیری از تحلیل عاملی انجام شد. پنج عامل اصلی به عنوان معرف اکوسیستم کارآفرینی در مدارس ایران بازنمایی شدند. همچنین ضریب پایایی همسانی درونی برای هر یک از عوامل و کل پرسشنامه در حد مناسب برآورد شد در بازسازی مقیاس و بومی سازی آن، مؤلفه های اکوسیستم کارآفرینی در مدارس ایران مشخص گردید. همچنین بر اساس این مؤلفه ها، پنج عامل اصلی تعیین شد. درنهایت یک مقیاس 55 سؤالی برای پایش اکوسیستم کارآفرینی در مدارس ایران طراحی گردید. هنجاریابی مذکور نشان داد که عامل مدیر متعهد به توسعه کارآفرینی در مدرسه از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین عامل های ساختار سازمانی، تعهد همه گروه های ذینفع مدرسه، فردی سازی برنامه های مدرسه و فرهنگ شبکه ای نیز در شکل دهی اکوسیستم کار آفرینی مدرسه، مؤثرند.
۱۰.

برازش مدل عجین شدگی شغلی معلمان مبتنی بر ادراک از رفتار خادمانه مدیران مدارس و کیفیت زندگی کاری آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رفتار خادمانه نظریه خادمیّت عجین شدگی شغلی کیفیت زندگی کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 625 تعداد دانلود : 241
  این پژوهش با رویکرد روش شناسی تحلیلی- پیمایشی از طریق پرسشنامه و روش نمونه گیری طبقه ای در بین 200 نفر از معلمان ناحیه های 2، 3 و 4 سازمان آموزش و پرورش مشهد به تعداد کل 1500 نفر  در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم حاصل شده است. روایی و پایایی پرسشنامه با روش روایی محتوا، تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ مورد تأیید و سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل فرضیه های تحقیق که با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری آزمون شده است، نشان می دهد که رفتار خادمانه مدیران بر کیفیت زندگی کاری و عجین شدگی شغلی معلمان به طور مستقیم اثرگذار بوده ضمن اینکه کیفیت زندگی کاری اثر رفتارخادمانه را بر عجین شدگی شغلی معلمان میانجی گری می کند.
۱۱.

رابطه بین رهبری تحولی و چابکی سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چابکی رهبری تسهیم دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 876 تعداد دانلود : 678
    این پژوهش از نوع توصیفی-  همبستگی است و جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دبیران مدارس دوره اول متوسطه(200 نفر) و دوره دوم متوسطه(300 نفر) شهرستان بیجار در سال تحصیلی 1395 به تعداد 500 نفر تشکیل داد. نمونه آماری 217 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش طبقه ای با حجم متناسب انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رهبری تحولی(2000) Bass & Avolio با آلفای(93/0)، چابکی سازمانی (1999) Sharifi & Zhangبا آلفای(64/0) و تسهیم دانش(2005) Bock, Zmud, Kim & Lee با آلفای(86/0) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری تحولی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر چابکی سازمانی تأثیرگذار است. رهبری تحولی به صورت مستقیم  بر تسهیم دانش تأثیرگذار است. همچنین تسهیم دانش به صورت مستقیم بر چابکی سازمانی تأثیرگذاراست. در این رابطه زمانی که تسهیم دانش به عنوان متغیر میانجی وارد معادله می شود، دارای قدرت بیشتری است. به عبارت دیگر، می توان گفت که رهبری تحولی با نقش میانجی تسهیم دانش موجب افزایش چابکی سازمانی  در میان دبیران می شود.
۱۲.

اولویت بندی نیازهای آموزشی مهارت های مدیریتی مدیران مدارس تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نیازسنجی آموزشی مهارت های مدیریتی مدیران مدرسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 798 تعداد دانلود : 735
در این پژوهش از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شد و حجم نمونه به تعداد 95 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی از 112 نفر جامعه آماری مدیران انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود و داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار  SPSSویرایش 16 تجزیه وتحلیل و از آمار توصیفی و آزمون آماری ANOVA و t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیران در هر یک از مهارت های فنی، انسانی و ادراکی نیاز به آموزش دارند. اولویت اول در نیاز آموزشی مهارت های فنی و پایین ترین اولویت مهارت انسانی بود. بین میانگین نیاز به مهارت های فنی، انسانی و ادراکی در رشته تحصیلی مختلف  مدیران، تفاوت معنی داری وجود دارد. در میانگین نیاز به مهارت های فنی، انسانی و ادراکی در مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس، در مقاطع تحصیلی ابتدائی و متوسطه اول و سوابق خدمت مختلف تفاوت معنی داری وجود ندارد.
۱۳.

ارائه مدل بالندگی حرفه ای مدیران مدارس متوسطه: نظریه ای داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بالندگی حرفه ای مدیران مدارس نظریه داده بنیاد مدل مفهومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 898
هدف از انجام این پژوهش تدوین مدلی مفهومی برای بالندگی حرفه ای مدیران مدارس متوسطه استان لرستان بود. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بود و روش نظریه داده بنیاد در این پژوهش ملاک عمل واقع شد. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحب نظر در زمینه آموزش و پرورش، مسئولان و متولیان آموزش و پرورش و اعضای هیأت علمی رشته مدیریت آموزشی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بکارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته با 12 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انجام شد. برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها در طی سه مرحله کد گذاری باز،کد گذاری نظری و کد گذاری انتخابی حاکی از 18 مقوله کلی است که در چارچوب مدلی پارادایمی شامل: شرایط علی(قوانین و مقررات، بودجه و منابع مالی، احساس نیاز مدیران)، پدیده محوری (مشارکت در تدوین برنامه های بالندگی حرفه ای)، راهبرد ها (ایجاد مراکز بالندگی حرفه ای در ادارات آموزش و پرورش، برگزاری کارگاه های آموزشی، بازدید از دیگر مدارس، مطالعه کتاب و مقالات، جلسات مربیگری، کمک گرفتن از همتایان با تجربه)، شرایط واسطه ای (خصوصیات شخصیتی مدیران، سیاست های آموزشی)، شرایط زمینه ای(حمایت مدیران ارشد ، استفاده از روش های مناسب بالندگی حرفه ای، دوره های آموزشی مخصوص مدیران) و پیامد-ها (بالندگی مدرسه، بالندگی معلمان و بالندگی دانش آموزان)، تحلیل شده است.
۱۴.

بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار سازمانی مدرسه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 475 تعداد دانلود : 398
رای دستیابی به هدف پژوهش از روش پژوهش اسنادی بهره گرفته شد؛ بنابراین فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران، فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران، رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران، سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی، سند تحول بنیادین آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران و برنامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از روش پژوهش اسنادی موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، مهم ترین ویژگی های ساختار سازمانی مدرسه با اتکا به مقوله های به دست آمده در سه مضمون اصلی از سند عبارت اند از: پیشایندها (نظام ارزشی دینی، عوامل اجتماعی)، مؤلفه های محوری (سلسله مراتب، تمرکززدایی، شبکه سازی، قانون مداری، مسئولیت و اختیار، کار گروهی، تکوین فرایندهای تربیت) و پسایندها (حرفه ای گرایی، عدالت سازمانی و مدرسه محوری).
۱۵.

پیش بینی تفکر مدیران بر پایه ی خلق، انتشار و کاربرد دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک تفکر خلق دانش انتشار دانش کاربرد دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 524 تعداد دانلود : 710
این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از حیث شیوه ی جمع آوری داده ها، توصیفی، تک متغیری و همبستگی است. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی مدیران مدارس و مدیران شاغل در اداره های آموزش و پرورش استان البرز (400نفر)که در سال تحصیلی 97-1396مشغول به کار هستند. از بین آنها، 167 نفر به صورت نمونه ی در دسترس به پرسشنامه ها پاسخ دادند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ی محقق ساخته ی مدیریت دانش و پرسشنامه ی سبک تفکر هریسون و برامسون جمع آوری شده است و از طریق آزمون های t تک نمونه ای، فریدمن، مجذور کای، و همبستگی بنیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش در جامعه ی آماری مورد مطالعه بیانگر این است که وضعیت خلق و کاربرد دانش در حد متوسط و انتشار دانش بالاتر از حد متوسط قرار دارد. در همه ی مؤلفه های سبک تفکر، نمره ی بین 49 تا 59 را کسب کرده اند. 
۱۶.

تدوین و اعتباریابی الگوی مدیریت استعداد در مدارس سما(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد مدارس سازمان دانشگاه آزاد اسلامی (سما)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 232 تعداد دانلود : 459
روش این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) بود. جامعه ی پژوهش در بخش کیفی ۲۶ و در بخش کمی ۱۹۰ نفر از مدیران سازمان مدارس و مدیران مدارس کل کشور در سال ۹۷- ۹۶ بودند که در بخش کیفی با روش نمونه گیری هدفمند زنجیره ای و در بخش کمی با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ محاسبه که مقدار آن ٪۸۷ به دست آمد. در ادامه، با استفاده از تکنیک های، مدل سازی معادلات ساختاریافته و تحلیل عاملی تاییدی الگوی طراحی شده، مورد تأیید و اعتبار آن مورد سنجش قرار گرفت. الگوی مدیریت استعداد در قالب ۶ مولفه و ۱۶ متغیر اندازه پذیر ارائه گردید که عبارت از شناسایی پست کلیدی، عوامل شناخت فرد مستعد، عوامل انتخاب فرد مستعد، بکارگماری، توسعه، نگهداشت بودند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دادکه ۶ مولفه شناسایی شده دارای بار عاملی معنی دار و نشان از برارزش مطلوب و مناسب دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰