آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

همواره یک از مؤلفه های مورد توجه اقتصاددانان برای رشد اقتصادی کشور شناسایی ارتباط بین سرمایه گذاری خارجی و جذابیت بازار داخلی است. بر این اساس شناسایی عوامل مؤثر بر جذابیت سرمایه گذاری و جذابیت بازار این مناطق می تواند اثر مستقیمی بر میزان و حجم تبادلات تجاری کشور داشته باشد. این موضوع علت اصلی پرداختن به این پژوهش و تلاش برای شناخت و ارائه الگوی عوامل اثرگذار بر جذابیت در سرمایه گذاری بازار مناطق آزاد ایران شده است. در این مطالعه کاربردی، با رویکرد آمیخته ترتیبی سعی شده است تا با بررسی ادبیات موضوع مبتنی بر روش نظریه داده بنیاد عوامل جذابیت بازار مناطق آزاد در قالب الگوی اولیه تدوین شود. سپس با ارائه این چارچوب مفهومی به خبرگان و استفاده از مصاحبه های عمقی، نظرات تخصصی آنان در خصوص الگوی عوامل جذب سرمایه گذاری در بازار مناطق آزاد ایران استخراج گردید. در بخش کمی نیز نتایج این بخش به کمک نظرات تخصصی کارشناسان و صاحبان صنایع منطقه آزاد انزلی مورد ارزیابی قرار گرفت تا با تبیین روابط بین ابعاد، الگوی مورد نظر طراحی گردد. در نهایت نیز شاخص های تقاضا، رقابت پذیری، سهولت کسب و کار، جذابیت سرمایه گذاری و تجربه خرید به عنوان مهمترین عوامل موجود در جذابیت بازار مناطق آزاد ایران (منطقه انزلی) تعیین که به کمک آنها راهکارهای بهبود ارائه گردید.

Designing model for Investment Attractivness of Iranian Free Zones (Anzali Free Zone)

It has always been one of the most important factors for economists to identify the relationship between foreign investment and domestic market attractiveness.Therefore, identifying the factors affecting the investment attractiveness and market attractiveness of these areas can have a direct impact on the volume and volume of trade in the country.This issue has been the main reason for doing this research and trying to identify and present the pattern of factors affecting the attractiveness of free market investment in Iran. In this applied study, a sequential mixed approach has been attempted to formulate an initial model by examining the literature on the basis of the data theory based approach of Free Zone Market Attraction Factors. Then, by presenting this conceptual framework to the experts and using in-depth interviews, their expert opinions on the pattern of investment attraction factors in the Free Zones market of Iran were extracted. In the quantitative part, the results obtained from the experts were evaluated with the opinions of executive managers, experienced people and Owners of industries in Anzali Free Zone in order to elaborate the relationship between dimensions, to design the model of “Investment Attraction Factors”.Finally, the indicators of "demand", "competitiveness", "business convenience", "investment attractiveness" and "purchasing experience" were identified as the most important factors in the attractiveness of the Free Zoneof Iran (Anzali region),which based on these indicators, solutions were proposed to improve the attractiveness of the Anzali Free Zone Investment Market.

تبلیغات