محمدعلی نودهی

محمدعلی نودهی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های استعدادیابی ورزش جودو در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران جودو شاخص استعدادیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 298 تعداد دانلود : 438
هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی شاخص های استعدادیابی ورزش جودو در ایران بود. روش انجام پژوهش، آمیخته (در بخش کیفی، روش دلفی کلاسیک تعدیل شده و در بخش کمی، توصیفی- تحلیلی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی مسئولان و اعضای کمیته های فدراسیون، مربیان تیم های ملی و تعدادی از اساتید استعدادیابی ورزشی (تعداد = 30) و در بخش کمی، اعضای فدراسیون، مربیان و ورزشکاران تیم ملی، مسئولان هیئت ها، کارشناسان و اساتید دانشگاه (تعداد = 105) بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند و دردسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسش نامه پژوهشگرساخته بود. روایی پرسش نامه با نظر 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تأیید شد. پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (79/0 = α ) به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ها و رسم جداول) و استنباطی (تحلیل عامل اکتشافی و آزمون فریدمن) به کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 20 انجام شد و نیز تحلیل عامل تأییدی به کمک نرم افزار لیزرل نسخه 5/8 انجا م گرفت. براساس نتایج، شاخص های استعدادیابی جودو به ترتیب اولویت عبارت بودند از: ویژگی های مهارتی، جسمانی و فیزیولوژیک، پیکرسنجی و روان شناختی. با توجه به یافته های پژوهش، مسئولان فدراسیون باید به شاخص های استعدادیابی مختص به ورزش جودو توجه ویژه کنند. بدون تردید، نگاه علمی به فرایند استعدادیابی می تواند در راه اعتلای ورزش جودو ایران ازطریق کسب موفقیت ورزشکاران در مسابقات و رویدادهای ورزشی جودو مفید واقع شود.
۲.

تحلیل عاملی مؤلفه های الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الزامات اجرایی اولویت بندی تحلیل عاملی خصوصی سازی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 263 تعداد دانلود : 808
هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل عاملی مؤلفه های الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه خصوصی سازی ورزش و در مجموع (380 نفر) و نمونه های تحقیق 198 نفر بودند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتید و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 79/0= α به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی) استفاده شد. تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای لیزرل 8.8 و Spss 20 انجام شد. یافته های تحقیق نشان می دهدکه شش مولفه الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش شناسایی شد که براساس بار عاملی به ترتیب شامل به روز کردن طرح جامع ورزش (92/ 0)، توانمند سازی بخش خصوصی(88/ 0)، نیروی انسانی توانمند(87/ 0)، نظارت و کنترل(85/ 0)، تشکیلات و ساختار(81/ 0) و خدمات(79/ 0) بود. با توجه به این نتایج مسئولین ورزش کشور می بایست قبل از واگذاری ورزش به بخش خصوصی باید به مولفه های الزام اجرایی توجه داشته باشند تا فرایند خصوصی سازی بتواند با شرایط مطلوبی انجام شود.
۳.

شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های توسعه کسب وکارهای ورزشی استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کسب وکار ورزشی عوامل تخصصی عوامل مدیریتی عوامل محیطی عوامل تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 107 تعداد دانلود : 499
هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های توسعه کسب وکارهای ورزشی استان گلستان بود. روش انجام تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع غیر احتمالی و قضاوتی و جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه و مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان (تعداد 20 نفر) بودند. داده های بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد خبره جمع آوری شد. روش تحقیق در بخش کمی، توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری در بخش کمی، شامل صاحبان کسب وکارهای ورزشی در سطح استان گلستان بودند (تعداد 297 نفر) بود. برای جمع آوری داده های بخش کمی از روش توصیفی پیمایشی و با پرسشنامه محقق ساخته حاصل از مصاحبه های کیفی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی به کمک نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که چهار عامل مختلف شامل عوامل تخصصی، محیطی، مدیریتی و تجاری بر توسعه کسب وکارهای ورزشی در استان گلستان مؤثر بودند. با توجه به نتایج تحقیق، توجه به عوامل شناسایی شده از سوی مسئولان و دست اندرکاران و برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی و همچنین فعالان حوزه ورزش استان می تواند موجب توسعه کسب وکارهای ورزشی در سطح استان شود و به کاهش معضل بیکاری کمک نماید.
۴.

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوسازی ورزشکاران رسانه فضای مجازی ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 831 تعداد دانلود : 320
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی طراحی و اجرا شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی بود که به صورت میدانی انجام شد. همه خبرگان و اساتید دانشگاهی که در حوزه مسائل رسانه ای و الگوسازی تخصص کافی را داشتند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه پژوهشگر ساخته با توجه به الگوی سه شاخگی بود. به منظور رتبه بندی عوامل از روش الکتره استفاده شد. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار الکتره انجام شد. در این پژوهش پس از بررسی های انجام شده، 17 عامل مؤثر بر بهبود الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی شناسایی شد. با توجه به نتایج مشخص شد که ایجاد بانک اطلاعاتی در ارتباط با ورزشکاران اخلاقی و ارزشی کشور با چیرگی 15، ایجاد برخی سیاست های تشویقی به منظور ترغیب ورزشکاران برای الگوسازی در فضای مجازی با چیرگی 14 و برگزاری همایش های ملی با حضور ورزشکاران اخلاقی و ارزشی با چیرگی 13، مهم ترین عوامل مؤثر بر الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی بودند. بنابراین مشخص شد که؛ الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی باید به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
۵.

شناسایی موانع مدیریت اثربخش مدیران سازمان های ورزشی

کلید واژه ها: اثربخشی سازمان های ورزشی مدیریت موانع فردی موانع محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 500 تعداد دانلود : 291
هدف از تحقیق حاضر تحلیل موانع بازدارنده مدیریت اثربخش مدیران سازمان های ورزشی بود. روش انجام پژوهش، آمیخته (کیفی- کمی) بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل استادان دانشگاه، مدیران وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی بودند که 30 نفر به عنوان نمونه به صورت هدفمند و به شیوه در دسترس انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل مدیران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، مدیران کل ورزش و جوانان استان ها، مدیران فدراسیون های ورزشی، رؤسای هیأت های ورزشی استان ها و مدیران ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها (تعداد = 2079) بودند که براساس فرمول کوکران در بخش کیفی، از مصاحبه و در بخش کمی، از پرسشنامه محقق ساخت برای گردآوری داده ها استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر 8 نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 = α به دست آمد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 20 و پی ال اس تجزیه وتحلیل شد. براساس نتایج، پنج مانع مدیریت اثربخش مدیران ورزش شناسایی شد که عبارت بودند از موانع مهارتی (921/0)، موانع حمایتی (874/0)، موانع رفتار سازمانی (822/0)، موانع علمی (736/0) و موانع فردی- شخصیتی (675/0). با توجه به یافته های تحقیق، مدیران سازمان های ورزشی می توانند با تلاش در جهت رفع موانع درون فردی و نیز برطرف کردن موانع برون فردی میزان اثربخشی مدیریت خود را افزایش دهند.
۶.

بررسی تاثیر رهبری مخرب بر توسعه سرمایه انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه سرمایه انسانی رهبری مخرب ادارات تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 337 تعداد دانلود : 894
هدف: توسعه و موفقیت هر سازمان به نیروی انسانی آن وابسته است. لذا سبک رهبری منابع انسانی برای سازمان ها بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری مخرب بر توسعه سرمایه انسانی انجام گرفته است. روش: تحقیق دارای رویکرد کمی می باشد و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها پیمایشی است. همچنین از نوع تحقیقات پس رویدادی است. جامعه آماری کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد استانهای حاشیه دریای خزر به تعداد 120 نفر می باشد و با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به صورت کل شماری صورت گرفته است. همچنین تعداد 15 نفر از خبرگان ادارات که حائز شرایط خبرگی بودند به روش نمونه گیری هدفمند برای تشکیل گروه خبرگی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نیز از تکنیک معادلات ساختاری در قالب نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان داد تمام مولفه های رهبری مخرب دارای ارتباط منفی و معنی داری با توسعه سرمایه انسانی هستند و متغیر سرپرستی توهین آمیز به میزان 554/0-، متغیر رهبری خودکامه به میزان 498/0- ، خودشیفتگی به میزان 215/0- ، جاه طلبی به میزان 630/0- و متغیر غیر قابل پیش بینی بودن به میزان 28/0- بر توسعه سرمایه انسانی تاثیرگذارند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، جاه طلبی بیشترین تاثیر منفی و خودشیفتگی کمترین تاثیر منفی را بر توسعه سرمایه انسانی در جامعه مورد مطالعه دارد.
۷.

تحلیلی بر روابط تعاملی عوامل مؤثر بر توسعه ائتلاف سازی جنبش های اجتماعی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنبش اجتماعی ائتلاف سازی تعالی اجتماعی پویایی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 823 تعداد دانلود : 180
تحقیق حاضر باهدف تحلیلی بر روابط تعاملی عوامل مؤثر بر توسعه ائتلاف سازی جنبش های اجتماعی در ورزش طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات آمیخته می باشد که به صورت روش های کیفی و کمی انجام گردید و با توجه به کاربرد آن در محیط های سازمانی ازجمله تحقیقات کاربردی می باشد. در بخش کیفی از روش دلفی فازی و در بخش کمی از روش دیمتل استفاده گردید. روش گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر به صورت میدانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. به منظور شناسایی این نمونه ها، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید. درنهایت تعداد 16 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. به عبارتی با توجه به ماهیت روش کمی پژوهش (رویکرد دیمتل) که نیاز به خبرگان و افراد آگاه به موضوع پژوهش دارند؛ لذا جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی و کمی یکسان بود. ابزار گردآوری تحقیق حاضر در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. در قسمت تجزیه وتحلیل کمی تحقیق، از روش دیمتل استفاده شد. به علت اینکه روش دیمتل روابط میان عوامل را موردبررسی قرار می دهد و مشخص می نماید که تأثیر بر یک عامل سبب تأثیرگذاری بر سایر عوامل می گردد از روش فوق جهت مطالعه و تحلیل روابط میان عوامل مؤثر استفاده گردید. کلیه فرایند تجزیه وتحلیل داده های تحقیق در نرم افزار EXEL انجام شد. با توجه به نتایج مشخص گردید که تعالی اجتماعی و پویایی اجتماعی به عنوان عوامل علی و عوامل دانش اجتماعی، تحول مدیریتی و سیستم انگیزشی به عنوان عوامل معلولی مشخص گردید.
۸.

طراحی الگوی مدیریت بحران پاندمی کرونا ویروس در صنعت ورزش با استفاده از ظرفیت فناوری های نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژیک زیرساخت ها صنعت ورزش کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 485 تعداد دانلود : 789
هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت بحران پاندمی کرونا ویروس در صنعت ورزش با استفاده از ظرفیت فناوری های نوین می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه صنعت ورزش، برخی مدیران اجرایی سازمان های ورزشی (هیئت های ورزشی، ادارات ورزش و جوانان، فدراسیون های ورزشی، تولیدکننده های ورزشی) و همچنین برخی افراد متخصص در حوزه فناوری اطلاعات مثل اساتید رشته فناوری اطلاعات بودند که این افراد، به صورت هدفمند برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید (18 مصاحبه با 18 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت) و در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (60 گویه و در قالب 11 مؤلفه) در بین کلیه متخصصین ورزشی و فعالین اقتصادی ورزشی به صورت طبقه ای تصادفی توزیع گردید (384 نمونه). نتایج نشان داد که در بخش کیفی پژوهش، مقوله ها در قالب 11 مقوله و 60 کد مفهومی مشخص شد و در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت موجبات علی (2 مقوله)، مقوله اصلی: ظرفیت های فناوری های نوین برای مدیریت بحران کرونا در صنعت ورزش (1 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، شرایط زمینه ای (2 مقوله)، شرایط مداخله گر (3 مقوله) و پیامدها (1 مقوله) جای گرفتند. در بخش کمی نیز مشخص گردید که هر 6 مؤلفه ی اصلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است بنابراین مدل پژوهش از برازش کافی برخوردار می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان