آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ملاک های جذب اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارهای مناسب با تمرکز بر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی بود. بنابراین سعی شد از داده های کیفی و کمی برای نیل به هدف یادشده استفاده شود. این پژوهش با رویکرد آمیخته به شیوه متوالی در دو بخش کیفی و کمی انجام شد؛ ابتدا در مرحله کیفی با استفاده از قانون اشباع نظری برای تعیین حجم نمونه مورد نظر، از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 16 نفر از اعضای هیئت علمی که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، مؤلفه های جذب اعضای هیئت علمی شناسایی و داده های پژوهش با تکنیک تحلیل تم، تجزیه وتحلیل شد. در بخش کمی برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس وسیع تر در بین نمونه هایی متشکل از خبرگان (صاحب نظران، متخصصان جذب، اعضای هیئت علمی و متقاضیان درگیر در فرایند جذب هیئت علمی) برنامه های جذب اعضای هیئت علمی که درزمینه یاد شده مطلع محسوب می شدند، توزیع گردید. حجم نمونه انتخابی بر اساس یک قاعده به منظور انجام تحلیل عامل تأییدی، 300 نفر با بهره گیری از روش طبقه ای متناسب تعیین شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی مشتمل بر سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی می باشد که پس از اشباع نظری خبرگان، الگوی جذب اعضای هیئت علمی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی مشتمل بر چهار بعد و 33 مؤلفه و 140 گویه به دست آمد. همچنین در راستای تحلیل های تکمیلی و به منظور اعتبارسنجی الگوی ارائه شده، با نرم افزار Amos و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، داده ها تجزیه وتحلیل شد. تحلیل های مدل یابی معادلات ساختاری، برازندگی الگو را با داده ها مورد حمایت قرار دادند. باتوجه به یافته های حاصل، این الگوی می تواند، اطلاعات مناسبی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در اختیار قرار دهد.

Identify criteria for attracting faculty members and provide appropriate solutions Case study: Non-governmental higher education institutions

The aim of this study was to identify the criteria for attracting faculty members and provide appropriate solutions focusing on non-governmental higher education institutions. Therefore, qualitative and quantitative data were used to achieve this goal. This research was conducted with a consecutive mixed approach in two parts, qualitative and quantitative; First, in the qualitative stage, using the law of theoretical saturation to determine the desired sample size, through semi-structured interviews with 16 faculty members who were selected by purposive sampling, the components of faculty recruitment components were identified and data The research items were analyzed using theme analysis technique. In the quantitative part to collect information using a researcher-made questionnaire on a larger scale among the sample consisting of experts (experts, recruitment specialists, faculty members and applicants involved in the faculty recruitment process) faculty recruitment programs that are informed in this regard. Were distributed. The sample size was determined based on a rule in order to perform confirmatory factor analysis, 300 people using the proportional stratified method. The method of data analysis in the qualitative part consists of three stages of open, axial and selective coding. Came. Also, in order to supplement the analysis and in order to validate the proposed model, the data were analyzed with Amos software and using confirmatory factor analysis. Structural equation modeling analyzes supported the fit of the model with the data. Based on the findings, this model can provide good information for attracting faculty members of non-governmental higher education institutions.

تبلیغات