آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳

چکیده

"در سالهای اخیر مقوله کیفیت خدمت ، به ویژه در صنعت هتل داری اهمیت چشمگیری پیدا کرده است. ضرورت توجه به نقش مشتری در ادامه حیات هتلها موجب شده است که تصمیم گیران و برنامه ریزان ، ایجاد یک نظام خدمت رسانی که قادر به تأمین نیازها و تمایلات مشتری در تمام مدت حضور در هتل باشد را در دستور کار خود قرار دهند. خدمات و کیفیت آن ، هم اکنون به هسته مرکزی مطالعات و بررسیهای مدیران و پژوهشگران این بخش تبدیل شده است. نظریه های پویا و مدل های مفهومی بسیاری (نظیرSERVQUAL ، SERVPERF، EP ) به منظور تدوین اصولی برای تشریح شیوه عمل ارایه خدمات به دیگران و بهره گیری از خدمات ارایه شده توسط دیگران پیشنهاد شده اند. در هر صورت ، توسعه این دانش یک الزام اجتناب ناپذیر برای ارزیابی کیفیت خدمات به شمار می رود. در این مقاله تلاش می شود یک ابزار پیوسته برای کنترل فاصله بین کیفیت مورد انتظار و کیفیت مشاهده شده یک خدمت پیشنهاد شود. منظور از اصطلاح پیوسته ، ارزیابی خدمت در طول فرآیند ارایه آن است. ابداع اصلی در این روش ، تدوین دستورالعمل اجرایی جمع آوری داده ها و نحوه پردازش آنها است. "