آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵

چکیده

خاستگاه اربعین، حبّ الهی و عشق به ولایت است. اربعین حسینی، خاستگاه اخلاق عرفانی و دلالت-های تربیتی برای وصول سالک به حضرت حق است. اخلاق عرفانی، از جمله مباحثی است که توجه عالمان اخلاق را به خود معطوف کرده است. اما کمتر، با این رویکرد به رویداد اربعین حسینی توجه شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی است و سؤال اصلی تحقیق این است که مؤلفه های اخلاق عرفانی در اربعین حسینی چیست؟ نتیجه پژوهش حاضر این است که پس از قرآن کریم و سنت، «اربعین حسینی»، یکی از مهمترین خاستگاه «اخلاق عرفانی» است، که «اخلاص، بندگی، عشق به حضرت حق، وصال به محبوب، وحدت اجتماع مسلمین، توبه، ورع، زهد، صبوری، توکل، رضا، ذکر دائم، حب و بغض برای خدا» از جمله آن است.

Arbaeen Hosseini from the point of view of morality and mysticism

The origin of Arbaeen is the love of God and love for the province. Hosseini's Arbaeen is the origin of mystical ethics and educational implications for the seeker to reach the truth. Mystical ethics is one of the topics that have attracted the attention of ethics scholars. However, less attention was paid to Hosseini's Arbaeen event with this approach. The present research method is descriptive-analytical and the main research question is what are the components of mystical ethics in Hosseini's Arbaeen? The result of the present research is that after the Holy Quran and the Sunnah, "Arbain Hosseini" is one of the most important origins of "mystical morality", which is "honesty, servitude, love for the Prophet of Truth, connection with the Beloved, unity of the Muslim community, repentance, piety , asceticism, patience, trust, satisfaction, constant remembrance, love and hatred for God" are among them.
Arba'in, Hosseini's Arba'in, mystical ethics, components of mystical ethics

تبلیغات