آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰

چکیده

طالبان از نظر گفتمانی یک گروه یکپارچه نیست و ریشه در گفتمان های تاریخی افغانستان دارد. این ریشه های گفتمانی در دو دسته دینی و اجتماعی قابل تقسیم هستند که دارای اشتراکات و تفاوت هایی می باشند. وجود چنین ریشه های گفتمانی سبب شده تا رفتار طالبان در مواقعی متناقض فهم شود که درواقع ریشه در تنازع گفتمانی درونی طالبان دارد. این پژوهش درصدد است با ترکیب رویکرد تحلیل نوع شناسانه با روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه به شناسایی و تحلیل وضعیت این ریشه های گفتمانی بپردازد و مشخص کند که چه گفتمان هایی بر شالوده گفتمانی طالبان افغانستان تاثیر داشته و این تاثیرگزاری چه پیامدی بر انسجام گفتمانی گروه دارد. در نهایت، مشخص شد که این ریشه ها سبب شده تا دو هویت متفاوت در درون طالبان پرورش یابد که با راه یابی طرفداران هرکدام به هسته مدیریتی گروه، هر از چندی یکی از هویت ها بر دیگری غلبه می کند. توازن میان این دو دسته در چگونگی مفصل بندی دال های آن ها نهفته است. به این شکل، اهمیت یافتن یک دال در چنین گفتمان پریشانی کاملاً به پیشینه افرادی مرتبط است که در سمت فرماندهان محلی طالبان به تحقق مدلول ها کمک می کنند.

Typological Analysis of Discursive Roots of Taliban

The Taliban discourse is not a monolith but is rooted in historical discourses throughout the history of Afghanistan. These roots are divisible into two major religious and social groups that hold commonalities and differences. These features and internal discursive conflicts subsequently lead the group to sometimes-controversial behavior. The present paper has tried to identify and analyze these discursive roots using Laclau and Mufe's discourse analysis to subsequently identify the implications of these features on the discursive cohesion of the Taliban.  It becomes clear at the end that these roots have contributed to two distinct identities inside the group that one identity may prevail over the other if its supporters take control. The balance between these two identities is embedded in the articulation of the signifiers. Accordingly, the discourse of the Taliban is so disintegrated that every articulation is depends on the background of the people taking control as local commanders who may further contribute to the emergence of signified notions.

تبلیغات