آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۹

چکیده

چین به عنوان یک ابر قدرت اقتصادی با مولفه هایی نظیر رشد اقتصادی پایدار، ذخیره ارزی قابل توجه، تولید ناخالص داخلی عظیم، حجم بالای تجارت با سایر کشورها و سرمایه گذاری های سنگین خارجی در چین از زمینه های لازم برای ایفای نقش جهانی برخوردار است. سوال مقاله حاضر آن است که چگونه چین در دهه های آینده به استفاده از ظرفیت های خود برای ایفای بازیگری جهانی اقدام خواهد کرد؟ در پاسخ به این پرسش، نگارندگان معتقدند که چین با اتخاذ رویکرد چندجانبه گرایی و ایجاد شبکه ای از تعاملات تجاری با کشورهای جهان، حضور و شکل دهی نهادهای تجاری و سرمایه گذاری های هنگفت در زیرساخت های سایر کشورها به دنبال تاثیرگذاری مستقیم بر شمار قابل توجهی از کشورهای منطقه آسیای شرقی و جهان است تا از طریق وابستگی متقابل اقتصادی که در آن کفه ترازو به نفع چین سنگینی می کند، در مناسبات جهانی نقشی بسزا ایفا نماید.

Multilateralism Based on Beijing's Consensus Model; China's Strategy in the East Asia Region

China, as an economic superpower with components such as sustained economic growth, significant foreign exchange reserves, massive GDP, high volumes of trade with other countries, heavy foreign investment in China has the potential to play a global role. The question for the present article is how will China use its capacities to play global actor in the coming decades? In response to this question, the authors argue that by adopting a multilateralist approach and making a network of business interactions with countries around the world, the presence and formation of business institutions, huge investments in the infrastructure of other countries seek to directly impact on significant numbers among the countries of the East Asian region and the world to play a significant role in global relations through economic interdependence in which the balance sheet weighs in favor of China. The research method in this article is descriptive and analytical and uses library resources. Using a multilateralist approach and Beijing Consensus Model, this article seeks to chart China's future international involvement by explaining and analyzing China's efforts to establish economic cooperation.

تبلیغات