آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰

چکیده

پدیده های گفتمانی بر بافتارهای خاصی  شکل می گیرند. گفتمان داعش نیز به عنوان یک پدیده گفتمانی مبتنی بر بافتار گفتمانی تاریخی خاورمیانه است که ترکیبی از تاریخ و سنت آن جوامع و پیوند آن ها با سرزمین های عراق و سوریه است. ظهور چنین پدیده های افراط گرایی با میزان توسعه یافتگی جوامع ارتباط معکوس دارد. ازاین رو، وضعیت گفتمانی عراق پیش و پس از سقوط صدام و اشغال، یعنی ظهور گفتمان بعث، نفوذ گفتمان اسلام گرایی در آن و نهایتا ورود گفتمان دموکراسی به منطقه، نقاط مهم موثر در ظهور گفتمان داعش است. از طرفی، گفتمان خلافت های پیشین  نیز تاثیرات خود را بر گفتمان داعش گذارده است و داعش مفاهیم بخصوصی را از این گفتمان اخذ کرده است. با این وجود، نباید از اهمیت و نفوذ گفتمان بدویت بر تمامی این گفتمان ها و در نهایت گفتمان داعش غافل ماند به نحوی که همواره شاهد تقابل یا همراهی گفتمان ها با گفتمان بدویت بوده ایم. در این پژوهش، بافتارها با استفاده از تحلیل گفتمان و منابع کتابخانه ای بررسی شدند تا نقش آن ها در شکل گیری ریشه های گفتمانی این پدیده مشخص شود. مشخص شد که پیوند داعش با بافتار قبیله ای، سابقه اسلام گرایی و تاریخ خلافت در این دو سرزمین سبب ظهور گفتمان داعش شده است خصوصا که سابقه گفتمانی خاورمیانه به عنوان ابزاری برای داعش به منظور ایجاد ارتباط مشروع تاریخی تبدیل شده که از مهمترین آن ها می توان به ارتباطات تاریخی و فرهنگی اعراب منطقه با پیشینیان و گفتمان بدوی خود، تنازع گفتمانی خلفای عثمانی با گفتمان های شیعی و کردی و دال های به حاشیه رفته گفتمان بعثی موجود در اذهان عراقی ها اشاره کرد.

The Link between Discourse of ISIS and former Discourses in the Middle East

Discourses form upon specific contexts. Discourse of ISIS is being no exception, formed upon contexts of historical discourses in the Middle East, which is compound of history and rituals of their respective societies in Iraq and Syria. Rise of similar phenomena is the Inverse of social development. Consequently, the discursive situation of Iraq, hegemonized by Ba'ath discourse, prior to the fall of Saddam and its consequent combination with Islamism, and later, occupation of the country and its hegemony by Democracy, are turning points resulted in the structuring of ISIS discourse. On the other hand, the discourse of Caliphate has impacted ISIS discourse in a way that ISIS cherry-pick specific notions out of the whole discourse. Although, the Barbarism Discursive impacts shall not be dismissed for the case of other discourses, including, of ISIS, with which, we can line out compromise or contrast between Barbarism and other discourses. In the present paper, Discourse Analysis is chosen as the framework, in order to evaluate contexts, and finally, distinguish their role in the structuring of ISIS discourse. It became clear that the relationship between ISIS discourse and tribal context, history of Islamism and Caliphate in the region led to the birth of ISIS discourse, specifically considering the discursive history of the region as the medium for ISIS to form historical legitimacy using cultural and historical relationship between Arabs of the region with their ancestors and Barbarism discourse, dispersed Signifiers of Ba'ath discourse in mindset of Iraqis, conflict between Ottoman Caliphate discourse and Shia and Kurds discourses.

تبلیغات