آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰

چکیده

اگر خاورمیانه را از دید مکتب کپنهاک به عنوان یک مجموعه امنیتی مرکزگرا بدانیم که یک قدرت خارجی در آن دخالت دارد؛ پس باید آمریکا را مهم ترین بازیگر فرامجموعه ای در مجموعه امنیتی خاورمیانه دانست که به دلیل منافع متعددی که در خاورمیانه دارد طبیعتاً حساسیت های خاصی نیز نسبت به این مجموعه دارد. از سوی دیگر، ایران به عنوان مهم ترین چالش آمریکا در خاورمیانه است که از دید آمریکا می تواند منافع این کشور را به مخاطره اندازد. در این مقاله سعی شده در چهارچوب مفهوم امنیتی کردن که از مکتب کپنهاک وام گرفته شده است به این سؤال که هدف آمریکا از امنیتی کردن فعالیت های هسته ای ایران و به انزوا کشاندن این فعالیت ها چیست پاسخ داده شود. بنابراین، در چارچوب مکتب کپنهاک و توجه به مفهوم تهدید و امنیت و باتوجه به سابقه روابط این دو کشور پس از انقلاب اسلامی، به این سؤال پاسخ داده خواهد شد.

Securitization of Iran's Nuclear Program: The US Aims

Taking the 'Copenhagen School' as a framework for security analysis, this article argues that if we consider the Middle East as a concentrated regional security complex which is subject to intervention of an external power, we should assume the United States as the major trans-regional player in the Middle East security context which, due to its interests in the region, has certain sensitivities toward this complex. On the other side, Iran as a fast-developing independent regional player is perceived as the most disturbing challenge for the United States and as a threat for US interests. Applying the notion of "securitization" in the Copenhagen School, the article aims to study the objectives of the United States in securitizing Iran's peaceful nuclear activities and in its drive for isolating Iran. The authors will try to elaborate on this point considering the concepts of 'threat' and 'security' and the historical context of Iran-US relations after the victory of the Islamic Revolution. 

تبلیغات