آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲

چکیده

  مقدمه: چگونگی فعالیت های بدنی زنان جوان در ایران پدیده کمتر شناخته شده، اما بسیار مهم است. از همین رو هدف این تحقیق طراحی مدل فعالیت های بدنی زنان جوان ایرانی بود. روش پژوهش: روش تحقیق، کیفی از نوع نظریه داده بنیاد رویکرد نظام مند بود. جامعه مورد بررسی زنان 20-40 ساله ایرانی مشارکت کننده در فعالیت های بدنی بود. روش نمونه گیری با توجه به روش تحقیق، نمونه گیری نظری بود و تا رسیدن به اشباع نظری، ضمن بررسی متون تخصصی، 27 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. روش تحلیل داده ها پرسش و مقایسه بود. یافته ها: در مرحله کدگذاری باز، هفت مقوله اصلی زیر در فرایند فعالیت های بدنی بانوان جوان ایرانی شناسایی شد: «انگیزه های شخصی»، «اقدامات ترویجی»، «چالش ها»، «اماکن و امکانات ورزشی»، «مربی»، «ایمنی و امنیت» و «فواید ورزش». یافته ها همچنین نشان داد «انگیزه های شخصی» و «اقدامات ترویجی» محرک اولیه زنان جوان برای انجام فعالیت های بدنی هستند، اما برای تصمیم گیری و انجام فعالیت های بدنی «امکانات»، «چالش ها»، «مربی» و «ایمنی و امنیت» نیز نقشی تعیین کننده ای دارند و درصورتی که شرایط مساعد باشد مشارکت زنان جوان در فعالیت های بدنی ادامه پیدا خواهد کرد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه زنان جوان ایرانی با چالش های بسیاری مواجهند، تنها آنهایی که انگیزه های شخصی بسیار قوی دارند، به ورزش می پردازند.  

Designing a Model of Physical Activities of Iranian Young Women

Introduction: Although the physical activity of young women in Iran is very important, but this phenomenon is less known. Therefore, the purpose of this study was to design a conceptual model of physical activities of Iranian young women. Methods: The methodology of the research was a qualitative method, Grounded Theory (systematic approach). The study population consisted of Iranian women aged 20 to 40 years’ old who were participating in physical activities. Based on the methodology of research, sampling method was theoretical sampling method and theoretical saturation was obtained after conducting 27 Semi-structured interviews with Iranian young women participating in physical activities and review specialized texts (articles, books, websites and so on). The data analysis methods were continuous questions and comparisons. Results: In the open coding stage, seven main categories in the process of participating sports activities of Iranian young women were identified: (1) Personal Motivations, (2) Promotional Measures, (3) Barriers, (4) Sports Facilities, (5) Trainer, (6) Safety & Security, and (7) physical activities Benefits. Findings also show that "personal motivations" and "promotional actions" are the primary motivators for young women to engage in physical activity, but "facilities", "barriers", "trainer" and "safety and security" play vital roles in decision-making and participation in physical activity, and if conditions are good, young women will continue to participate in physical activities. Conclusion: Given that Iranian young women face many barriers, only those with very strong personal motivations participate in physical activities

تبلیغات