آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰

چکیده

با توجه به نقش نوآوری به عنوان یکی از عوامل مهم تفاوت در عملکرد اقتصادی مناطق و کشورها، بسیاری از پژوهشگران به دنبال شاخص هایی برای شناسایی و پایش فعالیت های نوآورانه و پراکندگی جغرافیایی این فعالیت ها بوده اند. در این میان، اختراعات ثبت شده به عنوان شاخصی از خروجی های نوآورانه و تحلیل های مبتنی بر اطلاعات افشا شده این اختراعات، اهمیت فزاینده ای در سیاست گذاری های ملی، بخشی و حتی بنگاهی یافته است. در این پژوهش برای نخستین بار بانکی اطلاعاتی از اختراعات ثبت شده در ایران در فاصله سال های 1387 تا 1389 تهیه و مورد تحلیل قرار گرفت. در این راستا سه پرسش مهم از نگاه سیاست گذاری فناوری که تاکنون بی پاسخ مانده بودند شامل چگونگی پراکندگی فعالیت های نوآورانه در سطح استان های کشور، تاثیر فاصله استان ها تا پایتخت و میانگین سطح درآمد خانوارهای هر استان بر فعالیت های نوآورانه استان های کشور مورد کاوش قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده تمرکز شدید فعالیت های نوآورانه در تهران و چند شهر بزرگ است. همچنین، دستاوردهای این پژوهش بر عدم تاثیر میانگین سطح درآمد خانوار اما تاثیر معنادار فاصله استان ها تا پایتخت بر تعداد اختراعات ثبت شده استان های کشور دلالت می کنند.

An analytical Look at the Geographically Distribution of Patented Inventions in Iran

Given the role of innovation as a major contributing factor to economic performance of regions and countries, many scholars have long been looking for proper indicators to identify and monitor innovative activities and their geographical distribution. Patents, as an indicator of innovative output, and analysis based on disclosed patent information have increasingly been used in national and regional policy-makings. In this research, for the first time, a databank of bibliographic information of patents registered in Iran in the period between 2008 and 2010 is built. The same dataset is used to address three research questions: (1) how innovative activities are geographically distributed among the Iranian provinces, (2) how the geographical distance from the capital affects the provinces' innovative performance, and (3) how the average household income of each province affects its innovative performance. Our research results indicate that innovative activities of Iran are highly concentrated in Tehran and few other provinces. In addition, the number of patents registered in each province is significantly and negatively correlated with its distance from the capital. The results also show that there is no meaningful relation between the average household income of each province and its patent counts.

تبلیغات