آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

جمهوری اسلامی ایران از چهار دهه پیش تاکنون، به دلیل مداخله جویی قدرت های فرا منطقه ای، منطقه ای و همچنین مشکلات تاریخی داخلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، درگیر مسائلی بوده است که در بستر روندهای تاریخی اجتماعی و چالش های ناشی از روندهای برآمدن قدرت های سلطه گر و مداخله گر غربی قابل درک است.  هدف این پژوهش، تبیین و ترسیم سناریوهای مختلف برای آینده روند های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. مقاله پیش رو درصدد است تا بر اساس روش توصیفی تحلیلی، با تأکید بر رویکرد آینده پژوهی و با استفاده از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به این پرسش پاسخ دهد که چه آینده ای را می توان برای روند های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران ترسیم کرد؟ بدین ترتیب پس از بررسی مسائل و روندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و با استفاده از سه دسته سناریو (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت)، تعداد یازده سناریو تنظیم گردید که هر یک از این سناریوها از زوایایی به روندها اشاره می نماید که در چشم انداز کوتاه مدت، امکان تحقق سناریوهای "ادامه وضعیت  باثبات و اقتدار کنونی"، "تقلای قدرت های استکباری برای اجماع جهانی علیه ایران" محتمل تر بوده و در چشم انداز میان مدت و بلند مدت نیز ناکامی سناریوهای طراحی شده بر علیه جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است.

Analysis of trends in the Islamic Republic of Iran based on future studies

For the past four decades, the Islamic Republic of Iran, due to the intervention of supra-regional and regional powers, as well as historical internal social, economic and political problems, has been involved in issues in the context of historical social trends and challenges arising from the emergence of hegemonic powers. The Western interventionist is understandable. The purpose of this study is to explain and draw different scenarios for the future of social, economic and political trends of the Islamic Republic of Iran. The leading article seeks to answer the question of what future can be drawn for the social, economic and political trends of the Islamic Republic of Iran based on the descriptive-analytical method, emphasizing the futures research approach and using data collection and analysis. Thus, after examining social, economic and political issues and trends and using three categories of scenarios (short-term, medium-term and long-term), eleven scenarios were set, each of which points to trends from angles that in the short-term perspective, The scenarios of "continuation of the current stable situation and authority", "struggle of arrogant powers for a global consensus against Iran" are more probable, and in the medium and long term, the failure of the scenarios designed against the Islamic Republic of Iran is explained.  

تبلیغات