نویسندگان: محمدرضا فرجی

کلید واژه ها: استراتژی سیاست خارجی سیکل بلند فازهای سیکل نقاط عطف

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۷۹ - ۱۱۶
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۶۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

اصولاً سیاست خارجی یکی از کارویژه های مهم بازیگران در عرصه بین الملل می باشد، به گونه ای که نداشتن سیاست خارجی صحیح و مناسب منجر به سردرگمی در اهداف و کارکردهای بازیگران در عرصه بین الملل می شود. یکی از مفاهیمی که با سیاست خارجی بسیار مرتبط می باشد و به عنوان یکی از عناصر آن مطرح می شود، قدرت می باشد. پژوهش حاضر با مفروض پنداشتن قدرت به عنوان یک ابزار بسیار مهم در ترسیم سیاست خارجی و با پذیرش این واقعیت که سیستم بین الملل سیکلی می باشد و چرخه های متعددی از سیکل را تجربه کرده است، سعی در پاسخ به این پرسش دارد که سیکلی بودن سیستم بین الملل و پدیده های موجود در آن چه تأثیری بر سیاست خارجی بازیگران دارد؟ سیکل بلند، نقاط عطف، فازهای سیکلی و غیرخطی بودن وقایع و پدیده ها در نقاط عطف و فازهای سیکل بلند از مهمترین پارامترهای سیاست خارجی در سیکل های سیستم بین الملل می باشد. بر همین اساس بازیگران سیستم بین الملل با توجه به سیکل موجود به ترسیم استراتژی و سیاست خارجی خود می پردازند و ارتباط بین سیاست خارجی با سیکل های قدرت یک ارتباط مستقیم و بی واسطه می باشد به گونه ای که کارآمدی سیاست خارجی کشورها بسیار متأثر از سیکل های بلند قدرت و فازهای مختلف آن، در روابط بین الملل می باشد.

Theoretical Approach to Cyclical Theory Analysis and Effectiveness in Foreign Policy

foreign policy is one of important functions of actors in international system, so that lack of proper and correct foreign policy leads to confusion about goals and functions of the actors in the international system. one of the concepts that is very much related to foreign policy and is one of elements foreign policy is Power. The present article by assuming power as a very important tool in drawing foreign policy and accepting this fact that the international system is cyclical and has experienced multiple cycles of cycle, attempt at answer to question that cyclical of the international system and its phenomena what affection have on actors foreign policy? Long cycle, points turning, cycle phases and non linearity of events and phenomena in points turning and long cycle phases are the most important foreign policy parameters in international system cycles. therefore, the international system actors drawing their foreign policy and strategy with respect to the existing cycles, and the relationship between foreign policy and the cycles of power is a direct and immediate connection, so that the effectiveness of foreign policy states is highly influenced from high power cycles and different phases in international relations.

تبلیغات