آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

رشد چشمگیر اقتصادی منطقه آسیاپاسیفیک از سال های پایانی قرن بیستم، به دگرگونی تدریجی در توزیع قدرت ژئواستراتژیکی در جهان و تغییر در مرکز ثقل قدرت و دینامیسم اقتصادی از حوزه اقیانوس اطلس به حوزه اقیانوس آرام منجرشده است. در این میان خیزش چین و ارتقاء قدرت روزافزون این کشور به یکی ازمهمترین پدیده های سیاست بین الملل طی دهه های اخیرتبدیل شده و تحلیل های مختلفی را درخصوص آثاروپیامدهای آن بر دستورکار سیاست جهانی و نظم بین المللی دوره پس ازجنگ سرد برانگیخته است. یکی از رویکردهای نظری که به نظر می رسد دراین زمینه درک مناسبی از موضوع ارائه می دهد، نظریه سیکل قدرت می باشد. در چارچوب این رویکرد، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که روند آینده صعود چین در سیکل قدرت و پیامدهای آن برنظم و ثبات بین المللی چگونه قابل ارزیابی است؟ به عنوان پاسخی موقت فرضیه پژوهش این است که نرخ رشدقدرت نسبی این کشور، با ورود آن به اولین نقطه عطف بر سیکل قدرت،به ناگزیر روندی کاهشی را درآینده نزدیک تجربه خواهدکرد و با ایجاد شوک عظیم درانتظارات آن برای امنیت و نقش آینده، به طوربالقوه چالش هایی برای نظم موجود جهانی به دنبال خواهدداشت. نوشتار حاضر با تاکید بر اهمیت روابط دوسویه چین و آمریکا ازحیث دامنه تاثیرات آن برفرایندهای کلان نظام بین الملل، با رویکرد توصیفی-تبیینی به بررسی شاخص ها و چالش های ارتقاء قدرت چین در حوزه های مختلف خواهدپرداخت و مولفه های تاثیرگذار بر عرصه سیاست جهانی و چشم انداز آتی را موردبحث قرارخواهدداد.

Fundamental Dynamic of China's Rise In the Power Cycle And the Challenge of Systemic Stability

The economic growth of Asia Pacific region since the late years of twentieth century, has led to a shift in distribution of geostrategic power in the world, and in economic dynamics from the Atlantic to the Pacific Ocean. In the meantime, the rise of China and its increasing power in various areas has become one of the most important phenomena of international politics in recent decades, and has created various debates on its effects on the post-Cold War international order. One of the theoretical approaches that seems to provide a good understanding of this topic is power cycle theory. In the framework of this approach, the question is now how can the future trend of China's rise in the power cycle and its consequences on international order and stability be evaluated? The research hypothesis is that China's growth rate in relative power, as it enters the first inflection point in the power cycle, will soon experience a declining trend in the face of systemic constraints, and by creating a huge shock to its expectations for future security and role, it will potentially challenge the existing world order. Emphasizing the importance of the bilateral relations between China and US in terms of the scope of its effects on international system, this paper will investigate the indicators, and challenges of China's uprising in different domains as well as the factors affecting the stability of the international order, and its future prospects.

تبلیغات