آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

هدف مقاله جاری پژوهش در عملکرد سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده به عنوان نماینده جمهوری خواهان در آمریکای لاتین است. یکی از ضرورت های مطالعه این است که تاکنون به زبان فارسی کمتر به موضوع پرداخته شده است و در مطالعات منطقه ای نیازمند ادراک مناسبی برای شناخت روند سیاست گذاری در این منطقه هستیم؛ بنابراین پژوهش درمجموع در پی پاسخ دادن به این سؤال است که بر اساس کدام عناصر و مؤلفه ها، رفتار سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ پس از رفتار اوباما با ماهیتی نرم، اکنون ماهیتی سخت و ستیزه جویانه یافته است. فرضیه اصلی پژوهش به شرح زیر است: سیاست خارجی ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ نسبت به آمریکای لاتین به تبع رویکرد ضد نیمکره گرایان جمهوری خواه، مبتنی بر رفتار سخت و ستیزه جویانه بوده است.ترامپ با رهیافت اول آمریکا و سیاست گذاری های با منطق ملی گرایانه در سیاست خارجی خود در قبال جهان و به تبع آن در آمریکای لاتین خط مشی متفاوتی در اعمال سیاست ها نسبت به آمریکای لاتین اتخاذ کرد که تأثیر عمیقی بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی منطقه گذاشت و فرایندهای سیاست خارجی متفاوتی را ایجاد کرد. بخش عمده ای از تغییرات اعمالی، تابعی از تصمیم گیری های فردی دونالد ترامپ در مخالفت با اقدامات و سیاست گذاری خارجی رئیس جمهور پیشین باراک اوباما بوده است که مستقیم و علنی به عنوان دستاوردهای ناچیز و بی اهمیت اعلام شده است. بخش عمده ای از این تغییرات، موجب گسترش احساسات ملی گرایانه در سایر نقاط جهان و ایجاد جریانات نژادپرستانه ای شده است که ملت های آمریکای لاتین را نیز متأثر ساخته است.

US Foreign Policy towards Latin America: Trump Administration

The current essay is about to study Trump's foreign policy as republican's representative toward Latin America. One of the necessities to study this essay is that so far there is not much Persian version available and regional studies requires proper understanding in order to know diplomacy's procedure in this region. So that it could be relatively settled. The method used in research relies more on establishing causes and factors of formation and the process of united states diplomacy in southern hemisphere Thus, the study seeks to answer the question as to which elements and components of Donald Trump's foreign policy behavior after Obama's treatment of a soft nature have now become a hard and challenging one. The main hypothesis of the study is as follows: "US foreign policy in Donald Trump's administration of Latin America has been based on vicious behavior against the Republican anti-hemispherical approach" With his first American approach and nationalist logic in his foreign policy toward the world and later in Latin America, Trump adopted a different line of policy than Latin America. It deeply influenced the political and economic structures of the region and created different foreign policy processes. Much of the change has been a consequence of Donald Trump's individual decisions in opposition to the actions and foreign policy of former President Barack Obama, which has been directly and publicly proclaimed as trivial. These changes have spread nationalist sentiment and racist currents throughout the world that have affected Latin American nations as well.

تبلیغات