آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

روایت هایی که از حقایق رخ داده در گذر زمان مورد پذیرش همگان قرار می گیرند، به تدریج حافظه جمعی یک ملت یا یک گروه قومی را شکل می دهند. این حافظه جمعی به تدریج و در برخورد با سایر ملت ها و یا گروه ها، متصلب و تغییرناپذیر می شوند. به ویژه اگر دو گروه رقیب در یک کشور و یا منطقه، موجودیت خود را در کسب پذیرش قاطع از روایت خود از واقعیت های مشترک تاریخی بیابند. به طور کلی اسطوره ها، روایت های تاریخی و حافظه جمعی به عنوان ابزاری برای شکل دهی به هویت قومی و ملی در جوامع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. این امر، کارکرد مثبت روایت های موجود از وقایع تاریخی هستند. اما این ابزارها در بسیاری از مناطق و در میان بسیاری از گروه های قومی علاوه بر هویت سازی، کاربردی دیگر یافته و به عنوان ابزاری برای تغییر موازنه در درگیری ها به ویژه برخوردهای تاریخی مورد استفاده قرار می گیرد. بر همین اساس، مطالعه حاضر بر کارکرد دوگانه روایت های تاریخی که در برخوردهای قومی مهم در قفقاز جنوبی مورد استفاده قرار گرفته، تمرکز داشته است. این روایت ها در درک شکل گیری و تداوم درگیری های قومی- سرزمینی در این منطقه اهمیت بسزایی خواهد داشت. از این رو در مقاله پیش رو در پاسخ به این پرسش که روایت های تاریخی و حافظه جمعی چه تأثیری بر روند درگیری های قومی در قفقاز جنوبی داشته است؟ در کنار بررسی نقشی که اسطوره سازی، روایت های تاریخی و حافظه جمعی در شکل گیری هویت قومی در منطقه قفقاز جنوبی داشته اند، به تأثیر این عوامل بر تشدید مهم ترین درگیری های قومی در این منطقه پرداخته شده است.

Historical Narratives and Collective Memory; Creating identity or intensifying ethnic conflicts in the South Caucasus

The narratives that have been accepted over time form the collective and historical memory of a nation or ethnic group gradually. This collective memory will gradually become inflexible in dealing with other nations or groups. This will become more complicated if two rival groups in one country or region find their entity in gaining a general acceptance of their narrative from common historical realities. In general, myths, historical narratives, and collective memory are used as tools for shaping ethnic and national identity in different societies. In fact, this is the positive function of existing narratives from historical events. But in many areas, and among many ethnic groups, these tools have also been used as a tool for changing the balance of conflicts, especially historical conflicts. In this way, the present study focuses on the dual function of historical narratives that have been used in important ethnic clashes in the South Caucasus region. These narratives will be importance in understanding the formation, intensification, and continuity of ethnic-territorial conflicts in this region. Therefore, in this study, to find the answer to this question that: what have been the effect of historical narratives and collective memory on the process of ethnic conflicts in the South Caucasus? in addition to examining the role that myths, historical narratives, and collective memory have played in shaping ethnic identity in the South Caucasus region, the impact of these factors on intensifying and deepening the most important ethnic conflicts in the region has been studied.

تبلیغات