آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

تغییر سیستمی مهمترین روند شکل دهنده به تحولات سیاست بین الملل است. چین در کانون این روند قرار دارد. یکی از کلیدی ترین متغیرهای نقش آفرین در روند تغییر سیستمی و سمت و سوی گذار در نظم بین المللی، نگرش و رفتار راهبردی قدرت های در حال ظهور است. نویسندگان در این مقاله کوشش کرده اند که نگرش چین به سه نظم هژمونیک، نهادینه و موازنه قدرت را تبیین نماید. پرسش اصلی پیش روی این مقاله این است که مولفه های کلیدی شکل دهنده به نگرش و رفتار راهبردی چین در قبال نظم های بین المللی کدامند؟ فرضیه مقاله این است که مخالفت با نظم هژمونیک، نقش آفرینی رو به گسترش در نظم مبتنی بر موازنه قدرت، تجدیدنظرطلبی اصلاح گرایانه در قبال نظم نهادینه و نهادسازی موازی، مولفه های شکل دهنده به نگرش و رفتار راهبردی چین در قبال نظم های بین المللی را تشکیل می دهند. یافته های مقاله نشان می دهد که رفتار راهبردی چین در سیاست بین الملل بسیار پیچیده تر از کلیشه های رایج همچون «چالشگر» یا «تجدیدنظرطلب» است. این کشور در نظم هژمونیک در موقعیت چالشگر، در نظم موازنه قدرت به مثابه جستجوگر امنیت و در نظم نهادینه به عنوان بازیگر نظم ساز رفتار کرده است.

China and International Orders

Systemic change is the most critical development in the current international politics. China can be regarded as a key player in this ongoing change. The authors aim to investigate the Chinese approach to international orders. The authers assume that there are three overlapping international orders including hegemonic, constitutional and balance of power. The main question is that how China sees these international orders and how it reacts strategically. The article hypothesizes that Chinese opposition to hegemonic order, increasing role in the balance of power and revisionist approach and parallel institution-building in constitutional order are three inter-related elements of Chinese global strategy. The finding of the article shows that rather than sticking to some clichés such as challenger or revisionist, it is more beneficial to view China as an actor simultaneously challenging the hegemonic order, seeking security in the balance of power and making order in constitutional order. The article can open a new pathway for viewing rising international players with alternative approach.

تبلیغات